دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، شهریور 1401، صفحه 1-300 
ترجیحات ریسکی و بحران ارزی در اقتصاد ایران- رویکرد سویچینگ مارکف

صفحه 59-88

10.22034/ecoj.2022.46216.2883

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ داود جعفری سرشت


بررسی الگوهای درآمد و مخارج چرخه عمر خانوارها در ایران

صفحه 265-298

10.22034/ecoj.2022.52100.3069

اوین خضری؛ میرحسین موسوی؛ حسین راغفر؛ کبری سنگری مهذب