چارچوب سیاست‌‌گذاری پولی و مالی مناسب در جهت تحقق هدف‌گذاری تورم با تأکید بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در ایران: رویکرد DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این مقاله بررسی ساختارهای مناسب سیاست‌گذاری در جهت تحقق اهداف سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست‌گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه‌سازی پویا و نظریه بازی‌ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست‌گذاران تحت دو رویکرد سیاست‌گذاری مصلحتی و تعهد هم‌زمان استخراج گردید.
بر مبنای یافته‌های تحقیق، سیاست مالی، رفتاری موافق ادوار تجاری دارد. طبق یافته‌های تحقیق، این فرضیه که در ایران درآمدهای نفتی تنها دلیل سلطه مالی است رد شده و تعهد همزمان سیاست­گذاران شرط لازم و انضباط مالی دولت، شرط کافی برای استقلال سیاست پولی از مالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Appropriate Monetary and Financial Policy Framework to Achieve Inflation Targeting with an Emphasis on How to Manage Oil Revenues in Iran: an Approach DSGE

نویسندگان [English]

 • Pari Jaafari leilab 1
 • Jafar Haghighat 2
 • Hosein Asgharpour 3
 • Behzad Salmani 3
1 PhD in economics University of Tabriz
2 professor of economics, University of Tabriz
3 professor of economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The aim of this paper is examining appropriate structures in order to achieve the objectives of monetary and fiscal policy in the Iranian economy. The behavior of monetary and fiscal policymakers was derived using dynamic optimization and game theory techniques trough defining objective functions and policy makers’ constraints under two basic policy making approaches: commitment and discretionary.
findings showed that,Regardless of committed or discretionary policymaking approach, fiscal policy has procyclical behavio. findings showed that, the hypothesis that oil revenues are only reason of fiscal dominance in Iranian economy is rejected and policy maker s commitment is necessary condition and fiscal discipline is sufficient condition for independence of monetary policy

کلیدواژه‌ها [English]

 • dynamic stochastic general equilibrium
 • discretionary policymaking
 • committed policymaking
 • game theory
 • Bayesian estimation method
 1. اصغرپور، حسین (1384). اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید و قیمت در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 2. اصغرپور، حسین، سلمانی، بهزاد، اسکویی، بهزاد و نیکی، کامران (1394). تحلیل تجربی سلطه مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خود توضیح برداری ساختاری. سیاست‌گذاری اقتصادی، 7(13)، 162-133.
 3. تقی پور، انوشیروان و منظور، داوود (1395). تحلیل آثار شوک‌های پولی و مخارج دولت مالی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. مجله تحقیقات اقتصادی، 51(4)، 1001-977.
 4. توکلیان، حسین، طاهرپور، جواد و محسن­پور، فرزاد (1398). هماهنگی و اثر متقابل سیاست­های پولی و مالی در اقتصاد ایران: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 90(27)، 241 -195.
 5. درگاهی، حسن و هادیان، مهدی (1395). ارزیابی آثار تکانه‏های پولی و مالی با تأکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 3(1)، 28-1.
 6. زارعی، ژاله (1394). قواعد مالی و هدف­گذاری تورمی. یادداشت­های سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 7. زراء نژاد، منصور و انواری، ابراهیم (1391). تعیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پایه خرد. نشریه اقتصاد پولی و مالی، 19(3)، 28-1.
 8. سیف، ولی­اله (1394). ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی کشور. مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی.
 9. سعادت مهر، مسعود و غفری، هادی (1398). بررسی مقایسه­ای اثر سیاست­های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگویDSGE . دو فصلنامه مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 6(1)، 74-51.
 10. صباغ کرمانی، مجید، یاوری، کاظم، موسوی نیک، سید هادی و باقری پرمهر، شعله (1393). بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE). فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 14(1)، 26-1 .
 11. کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1391). سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 8، 117-87.
 12. فخر حسینی، فخرالدین (1390). الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 1(3)، 28-1.
 13. فرازمند، حسن، قربان نژاد، مجتبی و پورجوان، عبدالله (1392). تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوه­ ها و سیاست­های اقتصادی، 21(67)، 88-69.
 14. مشیری، سعید، باقری پرمهر، شعله و موسوی نیک، سید هادی (1390). بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5(2)، 42-21.
 15. منظور، داود و تقی­پور، انوشیروان (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، ۲۳(۷۵)، 7-44.

 

 1. Adam, K., & Billi, R. M. (2014). Distortionary fiscal policy and monetary policy goals. Economics Letters, 122(1), 1-6.‏
 2. Asgharpour, H. (2005). Asymmetric effects of monetary shocks on production and prices in Iran. Master thesis, Tarbiat Modares University (in Persian).   
 3. Asgharpour, H., Salmani, B., Oskoui, B., & Niki, K. (2014). Empirical analysis of financial dominance in Iran's economy: a structural self-explanatory approach. Economic Policy, 7(13), 133-162 (in Persian).   
 4. Dargahi, H., & Hadian, M. (2015). Evaluating the effects of monetary and financial shocks with an emphasis on the interaction between the balance sheet of the banking system and the real sector of the Iranian economy: DSGE approach. Quarterly Journal of Applied Economic Theories, 3(1), 1-28 (in Persian).   
 5. Dixit, A., & Lambertini, L. (2003). Interactions of commitment and discretion in monetary and fiscal policies. American economic review, 93(5), 1522-1542.‏
 6. Fakhr Hosseini, Fakhruddin (2010). Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for Monetary Business Periods of Iranian Economy. Economic Modeling Research Quarterly, 1(3), 1-28 (in Persian).
 7. Farazmand, H., Gurbannejad, M., & Porjavan, A. A. (2012). Determining the optimal monetary and financial policy rules in Iran's economy. Quarterly Journal of Economic Studies and Policies, 21(67), 88-69 (in Persian).    
 8. Favero, C. A., & Monacelli, T. (2005). Fiscal policy rules and regime (in) stability: evidence from the US.‏
 9. Fragetta, M., & Kirsanova, T. (2010). Strategic monetary and fiscal policy interactions: An empirical investigation. European Economic Review, 54(7), 855-879.‏
 10. Kamijani, A., & Tavaklian, H. (2011). Monetary policy under fiscal dominance and implicit target inflation in the form of a stochastic dynamic general equilibrium model for the Iranian economy. Economic Modeling Research Quarterly, 8, 117-87 (in Persian).   
 11. Manzoor, D., & Taghipour, A. (2014). Setting up a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model for a small open oil exporting economy: the case study of Iran. Journal of Economic Research, 23(75), 7-44 (in Persian).   
 12. Moshiri, S., Bagheri Pormehr, Sh., & Mousavi Nik, S. H. (2013). Examining the degree of dominance of financial policy in Iran's economy in the form of stochastic dynamic general equilibrium model. Economic Growth and Development Research Quarterly, 5(2), 21-42 (in Persian).   
 13. Saadat Mehr, M., & Ghafri, H. (2018). A comparative study of the effect of monetary and financial policies on Iran's economy in the form of a DSGE model. economic studies and policies, 6(1), 51-74 (in Persian).
 14. Sabbagh Kermani, M., Yaori, K., Mousavi Nik, S. H., & Bagheri Parmehar, Sh. (2013). Investigating the effect of financial governance on the inflation rate of Iran's economy in the framework of a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. Economic research quarterly (sustainable growth and development), 14(1), 1-26 (in Persian).   
 15. Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. Federal reserve bank of minneapolis quarterly review, 5(3), 1-17.‏
 16. Seif, V. A. (2014). The inconsistency of monetary and financial policies and its effect on the country's banking system. Proceedings of the 24th Islamic Banking Conference, Tehran, Monetary and Banking Research Institute, summer 2014 (in Persian).       
 17. Taghipour, A., & Manzoor, D. (2016). Analyzing the effects of monetary shocks and fiscal government spending in Iran using the stochastic dynamic general equilibrium model. Journal of Economic Research, 51(4), 977-1001 (in Persian).   
 18. Tavaklian, H., Taherpour, J., & Mohsenpour, F. (2018). Coordination and mutual effect of monetary and financial policies in Iran's economy: a stochastic dynamic general equilibrium model. Economic Research and Policy Quarterly, 90(27), 195-241(in Persian).   
 19. Zaranejad, M., & Anwari, E. (2011). Determining the optimal monetary and financial policies of Iran's economy in an uncertain environment using the micro-based macroeconomic model. Journal of Monetary and Financial Economics, 19(3), 1-28 (in Persian).  
 20. Zarei, J. (2014). Financial rules and inflation targeting. Policy Notes, Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran (in Persian).   
 21. cbi.ac.ir
 22. bmri.ac.ir