اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی می­باشد؛ برای این منظور ابتدا با استفاده از داده­های مربوط به 50 شرکت غیرمالی عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1386 تا 1397 وجود کانال ترازنامه در ایران از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه­ای شرکت­ها بر روی سرمایه­گذاری مورد بررسی قرار می­گیرد، بنابراین با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته یک تابع سرمایه­گذاری با وجود محدودیت مالی برآورد می­شود. نتایج حاصل از تخمین مدل وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران را تأیید می­کند.
در این مقاله همچنین اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی از طریق آزمون اثر متقابل توسعه مالی و موقعیت ترازنامه­ای بر سرمایه­گذاری مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که توسعه مالی از طریق کاهش محدودیت مالی سبب افزایش سرمایه­گذاری شرکت­ها می­شود، که این موضوع به معنی تضعیف کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می­دهد که توسعه مالی، سرمایه­گذاری در شرکت­های کوچک که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند را در مقایسه با شرکت­های بزرگتر به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار می­دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Development on The Firm Balance Sheet Channel

نویسندگان [English]

 • Farideh Hafezian 1
 • Gholamreza Zamanian 2
 • Javad Shahraki 2
1 PhD Student of Economics, Sistan and Baluchestan University
2 Associate Professor, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

The objective of this article is to investigate the impact of financial development on the balance sheet channel of monetary policy transmission. For this purpose, first, using data (2007-2018) related to 50 non-financial firms in the Tehran Stock Exchange, the existence of the balance sheet channel in Iran through Analyzing the effect of the financial and balance sheet situation of firms on their investment was examined.Therefore, using GMM method, an investment function is estimated, despite financial constraints.
The results supported the balance sheet channel of monetary policy transmission in Iran. In addition, the effect of financial development on the balance sheet channel by testing the effect of interaction of financial development on balance sheet situation was examined. The results of the model estimate showed that financial development increased the investment of firms by reducing financial constraints, which means weakening the balance sheet channel of monetary policy transmission. The results also showed that financial development affected the investment of small firms that were facing more financial constraints compared to larger firms

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Constraints
 • Balance Sheet Channel
 • Investment
 • Financial Development
 • GMM
 1. محسنی زنوزی، سید جمال­الدین، (1395). بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، (4)17، 97-67.
 2. شاه­حسینی، سمیه، بهرامی، جاوید (1395). نوسانات اقتصاد کلان و سازو کار انتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE)، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 16(60)، 48-1.
 3. صلاحش، تاناز، کازرونی، علیرضا، اصغرپور، حسین (1396). بررسی اثرات غیرخطی سیاست پولی در چارچوب دو کانال ارزش خالص و جریان نقدی شرکت­ها (کاربردی از روش پنل کوانتیل). فصلنامه علمی-پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، 6(23)، 92-69.
 4. مهدیلو، علی، اصغرپور، حسین، فلاح، پرویز (1398). برآورد غیرخطی نقش کانال‌های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران: رویکرد MS-VAR. فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، 11(37)، 355-319.

 

 1. Abdul Karim, Z., Azman-Saini, W. N. W., & Abdul Karim, B. (2011). Bank lending channel of monetary policy: Dynamic panel data study of Malaysia. Journal of Asia-Pacific Business, 12(3), 225-243.‏
 2. Agung, J. (1999). Financial deregulation and monetary policy: The case of Indonesia(Doctoral dissertation). University of Birmingham.     
 3. Agung, J., Morena, R., Pramono, B., & Prastowo, N. J. (2002). Monetary policy and firm investment: Evidence for balance sheet channel in Indonesia. Transmission Mechanism of Monetary Policy in Indonesia. Bank Indonesia: Jakarta..
 4. Alfarisy, M. F., Nopirin, N., Permono, I. S., & Widodo, T. (2011). Balance sheet channel of monetary policy in Indonesian manufacturing firms. Economic Journal of Emerging Markets, 225-233.‏
 5. Altunbas, Y., Gambacorta, L., & Marques-Ibanez, D. (2009). Securitisation and the bank lending channel. European Economic Review, 53(8), 996-1009.‏
 6. Brissimis, S. N., & Papafilis, M. P. (2022). The credit channel of monetary transmission in the US: Is it a bank lending channel, a balance sheet channel, or both, or neither? (No. 300).‏
 7. Durante, E., Ferrando, A., & Vermeulen, P. (2020). How does monetary policy affect investment in the euro area?. Research Bulletin.‏
 8. Fazzari, S., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (1987). Financing constraints and corporate investment (No. w2387). National Bureau of Economic Research, 10, w2387.‏
 9. Gelos, R. G., & Werner, A. M. (2002). Financial liberalization, credit constraints, and collateral: investment in the Mexican manufacturing sector. Journal of Development Economics, 67(1), 1-27.‏
 10. Gilchrist, S., & Himmelberg, C. (1998). Investment: fundamentals and finance. NBER macroeconomics annual, 13, 223-262.‏
 11. Kashyap, A. K., Lamont, O. A., & Stein, J. C. (1994). Credit conditions and the cyclical behavior of inventories. The Quarterly Journal of Economics, 109(3), 565-592.‏
 12. Laeven, L. (2003). Does financial liberalization reduce financing constraints?. Financial management, 5-34.‏
 13. Lerskullawat, A. (2019). Financial development, financial constraint, and firm investment: Evidence from Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences, 40(1), 55-66.‏
 14. Love, I. (2003). Financial development and financing constraints: International evidence from the structural investment model. The Review of Financial Studies, 16(3), 765-791.‏
 15. Mahdilo, A., Asgharpour, H., Fallah, P. (2018). Nonlinear estimation of the role of monetary policy transmission channels in the Iranian economy: MS-VAR approach. Financial and Banking Research Quarterly, 11(37), 319-355 (in Persian).
 16. Mohseni Zenozi, S. J. (2015). Investigating the importance of the balance sheet channel from the point of view of credit in the monetary transmission mechanism of the Iranian economy. Economic Research Quarterly, (4) 17, 97-67 (in Persian).    
 17. Rafique, A., Quddoos, M. U., Ali, S., Aslam, F., & Ahmad, M. (2021). Monetary policy transmission: Balance sheet channel and investment behavior of firms in Pakistan. Economic Journal of Emerging Markets, 13(1), 1-12.‏
 18. Ro, Y. J., Kim, I. C., & Kim, J. W. (2017). Financial development and investment in Korea. Emerging Markets Finance and Trade, 53(3), 534-543.‏
 19. Salahesh, T., Kazroni, A. R., & Asgharpour, H. (2016). Examining the non-linear effects of monetary policy in the framework of two channels of net worth and cash flow of companies (application of panel quantile method). Scientific-Research Quarterly of Investment Knowledge, 6(23), 69-92 (in Persian).     
 20. Shah-Hosseini, S., & Bahrami, J. (2015). Macroeconomic fluctuations and monetary transmission mechanism in Iran (DSGE model approach). Economic Research Quarterly, 16(60), 1-48 (in Persian).    
 21. Carbó Valverde, S., & López del Paso, R. (2009). Bank-lending channel and non-financial firms: evidence for Spain. Spanish Economic Review, 11(2), 125-140.
 22. Abdul Karim, Z., Azman-Saini, W. N. W., & Abdul Karim, B. (2011). Bank lending channel of monetary policy: Dynamic panel data study of Malaysia. Journal of Asia-Pacific Business, 12(3), 225-243.‏