ترجیحات ریسکی و بحران ارزی در اقتصاد ایران- رویکرد سویچینگ مارکف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

4 استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

بحران ارزی پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر در نشست‌های اقتصادی و سیاسی ایران به وفور مطرح شده است. صرف‌نظر از عواقب سیاسی، وقوع بحران ارزی با افزایش نااطمینانی منجر به اثرات نامطلوبی بر پیکره اقتصادی کشور می‌شود. تبدیل دارایی‌ها به پول خارجی، خروج سرمایه و دلاریزه شدن اقتصاد، تنها بخشی از پیامدهای بحران ارزی است؛ بنابراین ارائه الگویی که قبل از وقوع بحران ارزی، قابلیت هشدار دهنده داشته باشد، ضروری و مفید خواهد بود. بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی از بهار 1381 تا زمستان 1396 و استفاده از الگوی مارکف­سویچینگ بحران ارزی در ایران مدل‌سازی شده است. سپس بر اساس ضرایب برآوردی مدل، شاخص فشار بازار ارز طی بهار 1397 تا پاییز 1400 پیش‌بینی شده است. شواهد حاصل از برآورد مدل نشان داد، رشد اقتصادی، تراز حساب جاری، تراز حساب سرمایه، نرخ سود حقیقی و بدهی‌های بلندمدت خارجی اثر منفی و کسری بودجه، سطح ریسک گریزی، رانت ارزی و بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی اثر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارد. همچنین مدل برآوردی از پیش‌بینی‌های برون نمونه‌ای نسبتاً مطلوبی برخوردار است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Risk Preferences and Currency Crisis in the Iran's economy- Markov Switching Approach

نویسندگان [English]

 • Mahdi Aminirad 1
 • Nader Mehregan 2
 • Abolfazl Shahabadi 3
 • Davood Jafari Seresht 4
1 Ph.D of Economics of Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Prof of Economics of Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Prof of Economics of Alzahra University, Tehran
4 Assistant Prof of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The currency crisis is a phenomenon that has been widespread in recent years in Iran's economic and political meetings. Regardless of the political effects of this phenomenon, the occurrence of the currency crisis with increasing uncertainty will lead to undesirable effects on the economic structure of the country. The conversion of assets into foreign currency, capital outflows and the dollarization of the economy is only part of the consequences of the currency crisis. Therefore, in this study, using the quarterly data from spring 2002 to winter 2017 and using the Markov switching model, the currency crisis in Iran has been modeled. Then, based on the estimated coefficients of the model, the Currency Market Pressure Index during the spring of 2018 to the fall of 2021 has been predicted. Evidence from model estimation showed that economic growth, current account balance, capital account balance, real interest rate and long-term foreign debt have a negative effect and budget deficit, risk aversion level, foreign exchange rent and short-term foreign debt have a positive and significant effect on on the likelihood of a currency crisis in Iran. The estimation model also has a relatively good out-of-sample predictions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Currency Crisis
 • Currency Market Pressure Index
 • Risk Aversion
 • Markov Switching model
 1. ابراهیمی، سجاد (1391). اثر جریان ورودی سرمایه بر نرخ ارز حقیقی در کشورهای در حال توسعه. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 2(7)، 173-153.
 2. اسعدی، محمدعلی، نجفی علمدارلو، حامد و حسین پور، بهنام (1399). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر چرخه‌های تجاری در ایران، رهیافت مدل مارکف-سویچینگ. مدل‌سازی اقتصادسنجی، 5(4 (19 پیاپی))، 87-63.
 3. باغجری، محمود، حسینی‌‌نسب، ابراهیم و نجارزاده، رضا (1394). بررسی فشار بازار ارز و اندازه‌‌گیری درجه‌‌ی دخالت دولت. فصل‌‌نامه الگوسازی اقتصادی، (3)، 102-83.
 4. شجری، پرستو و محبی‌‌خواه، بیتا (1389). پیش‌‌بینی بحران‌‌های بانکی و ترازپرداخت‌­ها با استفاده از روش علامت‌‌دهی KLR (مطالعه موردی: ایران). فصل‌‌نامه پول و اقتصاد، 2(4)، 152-115.
 5. صادقی عمروآبادی، بهروز و محمودی­نیا، داوود (1399). وقوع همزمان بحران‌های بانکی، بدهی و ارزی (بحران‌های سه­گانه) در اقتصاد ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در طول دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۵۹. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 10(۳۹)، 240-187.
 6. صالحی سربیژن، مرتضی، رییسی اردلی، غلامعلی و شتاب بوشهری، نادر (1392). نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ. مدل‌سازی اقتصادی، 7(3 (پیاپی 23))، 83-67.
 7. نادری، مرتضی (1382). ارائه سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران‌‌های مالی در اقتصاد ایران. فصل‌‌نامه پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، 5(17)، 174-147.
 8. نصرالهی، محمد، یاوری، کاظم، نجارزاده، رضا و مهرگان، نادر (1396). طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌‌های ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک. فصل‌‌نامه تحقیقات اقتصادی، 52(1)، 214-187.
 9. ورتابیان کاشانی، هادی (1392). تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی سال‌‌های (1391-1389)، فصل‌‌نامه سیاست‌‌های مالی و اقتصادی، 1(4)، 154-131.
 10. هادیان، ابراهیم و اوجی‌‌مهر، سکینه (1393). بررسی رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی خودرگرسیو با انتقال ملایم (STAR)، فصل‌‌نامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(10)، 266-247.
 11. یزدانی، مهدی، درگاهی، حسن و نیک‌‌زاد، محمد (1396). ارزیابی زیان‌‌های تولیدی ناشی از بحران‌‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور. فصل‌‌نامه اقتصاد و الگوسازی، 8(29)، 65-41.

 

 1. Agenor, P. R. (1994). Exchange restrictions and devaluation crises. International Review of Economics & Finance, 3(4), 361-372.
 2. Aghion, P., Bacchetta, P., & Banerjee, A. (2000). A simple model of monetary policy and currency crises. European economic review, 44(4-6), 728-738.
 3. Aizenman, J., & Hutchison, M. M. (2012). Exchange market pressure and absorption by international reserves: Emerging markets and fear of reserve loss during the 2008–2009 crisis. Journal of International Money and Finance, 31(5), 1076-1091.
 4. Alves Jr, A. J., Ferrari Filho, F., & de Paula, L. F. R. (2001). Currency crises, speculative attacks and financial instability in a global world: a Post Keynesian approach with reference to Brazilian currency crisis (No. 2001-2007). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso de Pós-Graduação em Economia.
 5. Ari, A., & Cergibozan, R. (2018). Currency crises in Turkey: An empirical assessment. Research in International Business and Finance. Available online 5 April 2018, In Press, Corrected Proof.
 6. baghjari, M., Hoseini nasab, E., Najarzadeh, R. (2016). Evaluation of Exchange Market Pressure and Degree of Government Intervention by Co-integration Technique: Case Study of Iran. Economic Modeling, 9(31), 83-102 (In Persian).
 7. Bayoumi, T., & Eichengreen, B. (1998). Exchange rate volatility and intervention: implications of the theory of optimum currency areas. Journal of International Economics, 45(2), 191-209.
 8. Bollerslev, T., Chou, R. Y., & Kroner, K. F. (1992). ARCH modeling in finance: A review of the theory and empirical evidence. Journal of econometrics, 52(1-2), 5-59.
 9. Boschi, M., & Goenka, A. (2012). Relative risk aversion and the transmission of financial crises. Journal of Economic Dynamics and Control, 36(1), 85-99.
 10. Burkart, O., & Coudert, V. (2002). Leading indicators of currency crises for emerging countries. Emerging Markets Review, 3(2), 107-133.
 11. Chang, R., & Velasco, A. (2001). A model of financial crises in emerging markets. The Quarterly Journal of Economics, 116(2), 489-517.
 12. Choi, C. (2000). 7 Speculative attack theory and currency crisis in Korea. Global Financial Crises and Reforms, 1st ed., Routledge, London, 183-212.
 13. Chong, T. T., & Yan, I. K. (2018). Forecasting currency crises with threshold models. International Economics, unpublished paper, Corrected Proof.
 14. Chou, R., Engle, R. F., & Kane, A. (1992). Measuring risk aversion from excess returns on a stock index. Journal of Econometrics, 52(1-2), 201-224.
 15. Coudert, V., & Gex, M. (2008). Does risk aversion drive financial crises? Testing the predictive power of empirical indicators. Journal of Empirical Finance, 15(2), 167-184.
 16. Ebrahimi, S. (2012). The Effect of Capital Inflow on Real Exchange Rate in Developing Countries. 2 (7):153-173 (In Persian).
 17. Edison, H. (2000). Do indicators of financial crises work? An evaluation of an early warning system.
 18. Flood, R. P., & Garber, P. M. (1984). Collapsing exchange-rate regimes: some linear examples. Journal of international Economics, 17(1-2), 1-13.
 19. Flood, R., & Marion, N. (1996). Speculative attacks: fundamentals and self-fulfilling prophecies. NBER Working Paper Series No. 5789, Cambridge, MA, 1-31.
 20. Franses, P. H., & Hobijn, B. (1997). Critical values for unit root tests in seasonal time series. Journal of Applied Statistics, 24(1), 25-48.
 21. French, K. R., Schwert, G. W., & Stambaugh, R. F. (1987). Expected stock returns and volatility. Journal of financial Economics, 19(1), 3-29.
 22. Friend, I., & Blume, M. (1975). The Demand for Risky Assets. American Economic Review, 65(5), 900-922.
 23. Frost, J., & Saiki, A. (2014). Early warning for currency crises: what is the role of financial openness? Review of International Economics, 22(4), 722-743.
 24. Girton, L., & Roper, D. (1977). A monetary model of exchange market pressure applied to the postwar Canadian experience. The American Economic Review, 67(4), 537-548.
 25. Glick, R., & Hutchison, M. M. (2013). Models of currency crises. The evidence and impact of financial globalization, 3, 485-497.
 26. Guimaraes, B., & Morris, S. (2007). Risk and wealth in a model of self-fulfilling currency attacks. Journal of Monetary Economics, 54(8), 2205-2230.
 27. Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis (Vol. 2, pp. 690-696). Princeton, NJ: Princeton university press.
 28. Hansen, B. E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP. Journal of applied Econometrics, 7(S1), S61-S82.
 29. Hossfeld, O., & Pramor, M. (2018). Global liquidity and exchange market pressure in emerging market economies.
 30. Hylleberg, S., Engle, R. F., Granger, C. W., & Yoo, B. S. (1990). Seasonal integration and cointegration. Journal of econometrics, 44(1-2), 215-238.
 31. Jakubiak, M. (2000). Indicators of Currency Crisis: Empirical Analysis of Some Emerging and Transition Economies. CASE Network Studies and Analyses, (218).
 32. Kamin, S. B., Schindler, J. W., & Samuel, S. L. (2001). The contribution of domestic and external factors to emerging market devaluation crises: An early warning systems approach, FRB International Finance Discussion Paper No. 711. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=286279.
 33. Kaminsky, G. L. (2006). Currency crises: Are they all the same?. Journal of International Money and Finance, 25(3), 503-527.
 34. Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C. M. (1998). Leading indicators of currency crises. Staff Papers, 45(1), 1-48.
 35. Kaufman, G. G. (2000). Banking and currency crises and systemic risk: A taxonomy and review (No. 48). Blackwell Publishers.
 36. Krugman, P. (1996). Are currency crises self-fulfilling? NBER Macroeconomics Annual, 11, 345-378.
 37. Marins, J. T. M. (2020). Option-Based Risk Aversion Indicators for Predicting Currency Crises in Emerging Markets. Banco Central do Brasil.
 38. Naderi, M. (2004). An Early Warning System for Detection of Financial Crises in the Economy of Iran. Iranian Journal of Economic Research, 5(17), 147-174 (In persian).
 39. Nakatani, R. (2018). Real and financial shocks, exchange rate regimes and the probability of a currency crisis. Journal of Policy Modeling, 40(1), 60-73.
 40. Nasrollahi, M., Yavari, K., Najarzadeh, R., Mehregan, N. (2017). The design of an early warning system of currency crisis in Iran: A logistic regression approach. Journal of Economic Research (Tahghighat-E-Eghtesadi), 52(1), 187-214 (In Persian).
 41. Obstfeld, M. (1988). The logic of currency crises. In Monetary and fiscal policy in an integrated Europe (pp. 62-90). Springer, Berlin, Heidelberg.
 42. Omotosho, B. S. (2013). Modelling currency crises in Nigeria: An application of logit model 18, Research Journal of Finance and Accounting, 4(18), 126-131.
 43. Peduzzi, P., Concato, J., Kemper, E., Holford, T. R., & Feinstein, A. R. (1996). A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. Journal of Clinical Epidemiology, 49(12), 1373-1379.
 44. Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. Econometrica, 32(1–2), 83–98.
 45. Sadeghi Amroabadi B, Mahmoudinia D. (2020). Simultaneous Occurrence of Banking Debt and Currency Crises (Triple Crises) in Iranian Economy and Its Determining Factors During the Period 1980-2017. Journal of Economic Modeling Research; 10 (39):187-240 (In Persian).
 46. Salant, S. W., & Henderson, D. W. (1978). Market anticipations of government policies and the price of gold. Journal of political economy, 86(4), 627-648.
 47. Salgado, M. R., Aziz, M. J., & Caramazza, M. F. (2000). Currency Crises: In Search of Common Elements (No. 0-67). International Monetary Fund.
 48. Shajari, P., & Mohebi Khah, B. (2010). Early Warning System for Currency and Banking Crisis in Iran (KLR- Signaling Approach). Journal of International Monetary and Banking research, 2(4), 115-152 (In Persian).
 49. Suardi, S., & Chang, Y. (2012). Are changes in foreign exchange reserves a good proxy for official intervention?. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 22(4), 678-695.
 50. Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. The Review of Economic Studies, 25(2), 65-86.
 51. Van Poeck, A., Vanneste, J., & Veiner, M. (2007). Exchange rate regimes and exchange market pressure in the new EU member states. JCMS: Journal of Common Market Studies, 45(2), 459-485.
 52. Vartabian Kashani, H. (2014).The Analysis of Exchange Rate Volatilities During (2010-2012) . Quarterly journal of fiscal and Economic policie 2014; 1 (4) :131-154 (In Persian).
 53. Yazdani, M., Dargahi, H., Nikzad, M. (2017). Evaluating the Output Losses from Currency Crises and the Role of Central Bank in Emerging Economies. Journal of Economics and Modeling, 8(29), 41-65 (In Persian).