بررسی الگوهای درآمد و مخارج چرخه عمر خانوارها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء

2 دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

3 استاد دانشگاه، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا

4 هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهراء

چکیده

برآورد الگوی درآمد و مخارج خانوارها می­تواند ابزاری مناسب جهت آگاهی‌بخشی به سیاست‌گذاران قلمداد شود. از آن­جا که خانوارهای ایرانی در چند دهه گذشته تغییرات گسترده‌ای در ساختار اقتصادی اجتماعی خود تجربه کرده‌اند، تعمیم الگوی توزیع هزینه و درآمد کشورهای توسعه‌یافته به خانوارهای ایرانی صحیح نیست. بر این اساس مطالعه حاضر سعی دارد تا با استفاده از داده­های شبه­پانل و روش دو مرحله­ای اسپکمن نمایه­های چرخه عمر درآمد و مخارج در ایران را طی سال­های 1380 تا 1399برآورد نماید. بر اساس نتایج، نمایه­های سنی یک الگوی کوهانی شکل را نشان می­دهند. از آن­جا که رفتار هموارسازی مخارج، منابع قطعی نابرابری را به طور مساوی در طول چرخه عمر توزیع می­کند، یک نمایه سنی هموارتر نسبت به درآمد دارد. خانوارهای تحصیل کرده­تر با داشتن سطح درآمد و مخارج بالاتر، دارای سرعت رشد درآمد بیشتر و برای مدت طولانی­تری هستند. افزایش کند نابرابری مصرف نسبت به درآمد نشان می­دهد که اکثر تغییرات دائمی درآمد برای افراد قابل پیش بینی بوده است. همچنین، مطابق فرضیه درآمد دائمی و یافته‌های سایر اقتصادها، نابرابری مصرف برای خانوارهای بالای 30 سال افزایش پیدا کرده است. این نتیجه با مدل‌های چرخه عمر بازارهای ناقص که در آن  شوک­های دائمی برای همه در اوایل چرخه عمر کوچک یا صفر است، و در طول زمان به دلیل انباشت شوک‌ها افزایش می یابد، سازگار است. در نهایت برآورد فرایند درآمد نشان داد با وجود این­که شوک­های دائمی درآمدی برای همه خانوارها یکسان بوده، در گروه فاقد تحصیلات دانشگاهی درآمدهای گذشته دارای اثر بیشتری بر درآمد فعلی است، و این گروه شوک­های موقت درآمدی بزرگتری را متحمل می­شوند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Life Cycle Income and Expenditure Patterns of Households in Iran

نویسندگان [English]

 • Avin khezri 1
 • mirhossein mousavi 2
 • hossein raghfar 3
 • kobra sangari mohazab 4
1 Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University
2 Alzahra university
3 alzahra university
4 Alzahra University
چکیده [English]

The rapid changes in the economic and social structure experienced by households during the economic transition prevent the generalization of a single model for the household’s distribution of household expenditures and incomes in developed countries. Therefore, the goal of this study is to estimate the revenue and consumption life cycle indices in Iran during the years 2001 to 1399. Based on the results, the age-profile indices show a hump-shaped pattern. Because the spending smoothing behavior distributes definitive sources of inequality evenly throughout the life cycle, it has a smoother age profile than income. More educated households with higher income levels and expenses have higher income growth rates for a longer period of time. Slow increase in consumption inequality relative to income indicates that most permanent changes in income have been predictable for individuals. Also, according to the permanent income hypothesis and the findings of other economies, consumption inequality has increased for households over 30 years old. This result is consistent with incomplete market life cycle models in which variance is a constant component for all early in life cycle is small, and increases over time due to the accumulation of certain permanent shocks. Finally, estimates of the income process show that although permanent income shocks are the same for all households, in without an academic degree group, past incomes have a greater effect on current incomes, and this group suffers larger transient income shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Income and Expenditure
 • Life Cycle
 • Households
 • Iran
 1. باباپور، میترا (1390). تجزیه و تحلیل رفتار بین نسلی هزینه مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از داده­های شبه پانل. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء.
 2. پیش بهار، اسماعیل، صالحی کمرودی، محسن و قهرمان­زاده، محمد (1397). تجزیه و تحلیل مخارج غذایی خانوارهای ایرانی با الگوی سن-دوره–هم گروه و رگرسیون تلفیقی. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 5(1)، 132-113.
 3. دارابی، سعداله، میرزایی، محمد و راغفر، حسین (1393). اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در نقاط شهری ایران: دوره 1375 تا 1391.نامه انجمن جمعیت شناسی ایران،9(18)، 145-120.‎
 4. راغفر، حسین، و باباپور، میترا (1393). تجزیه و تحلیل رفتار بین نسلی هزینه مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از داده­های شبه تابلویی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3 (10)، 199-177.
 5. رضایی قهرودی، زهرا, مصطفوی، ندا و افتخاری، سمانه (1392). الگوی مصرف در چرخه زندگی خانوارهای شهری.‎ فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، 13(49)، 234-213.
 6. میرزایی، محمد، دارابی، سعداله و باباپور، میترا (1396). سال‌خوردگی جمعیت در ایران و هزینه‌های رو به افزایش بهداشت و درمان.نشریه علمی پژوهشی سالمند12(2), 169-156.‎

 

 1. Abe, N., & Yamada, T. (2009). Nonlinear income variance profiles and consumption inequality over the life cycle. Journal of the Japanese and International Economies, 23 (3), 344-366.
 2. Aguiar, M. and Hurst, E. (2013). Deconstructing life cycle expenditure. Journal of Political Economy, 121 (3):437–492.
 3. Aksoy, Y., Basso, H. S., & Aubyn, C. S. (2021). Time variation in lifecycle consumption and income.
 4. Aktuğ, E., Kuzubaş, T. U., & Torul, O. (2021). Heterogeneity in labor income profiles: evidence from Turkey. Empirical Economics, 60 (5), 2557-2587.
 5. Alessie, R., & De Ree, J. (2009). Explaining the hump in life cycle consumption profiles. De Economist, 157 (1), 107-120.
 6. Alexandre, F., Bação, P., & Portela, M. (2020). Is the basic life-cycle theory of consumption becoming more relevant? Evidence from Portugal. Review of Economics of the Household, 18(1), 93-116.
 7. Attanasio, O. P., & Weber, G. (1995). Is consumption growth consistent with intertemporal optimization? Evidence from the consumer expenditure survey. Journal of political Economy, 103 (6), 1121-1157.
 8. Attanasio, O. P., Banks, J., Meghir, C., & Weber, G. (1999). Humps and bumps in lifetime consumption. Journal of Business & Economic Statistics, 17 (1), 22-35.
 9. Babapour, M. (2011). Analysis of intergenerational behavior of consumption expenditure of urban households using quasi-panel data. Master Thesis in Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University (In Persian).
 10. Bairoliya, N., & Chanda, A. (2021). Consumption smoothing and household savings: Role of demographics and durables.
 11. Blundell, R., & Preston, I. (1998). Consumption inequality and income uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 113 (2), 603-640.
 12. Browning, M., & Ejrnæs, M. (2009). Consumption and children. The Review of Economics and Statistics, 91 (1), 93-111.
 13. Browning, M., Crossley, T. F., and Luhrmann, M. (2016). Durable purchases over the later life cycle. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 78 (2):145–169.
 14. Bryukhanov, M., & Hryshko, D.(2019). Inequality in Russia over Time and over the Life Cycle.
 15. Cagetti, M. (2003). Wealth accumulation over the life cycle and precautionary savings. Journal of Business & Economic Statistics, 21 (3), 339-353.
 16. Carroll, C. D., & Summers, L. H. (1991). 10. Consumption Growth Parallels Income Growth: Some New Evidence. National saving and economic performance, 305-348.
 17. Darabi, S., Mirzaei, M., & Raghfar, H. (2014). The effect of population aging on consumption demand in urban areas of Iran: period 1996 to 2012. Letter from the Iranian Demographic Association, 9 (18), 120-145 (In Persian).
 18. Deaton, A. (1985). Panel data from time series of cross-sections. Journal of econometrics, 30 (1-2), 109-126.
 19. Deaton, A., & Paxson, C. (1994). Intertemporal choice and inequality. Journal of political economy, 102 (3), 437-467.
 20. Dornbusch, R., & Fischer, S. (2005). Macroeconomics (6thEdition).McGraw-Hill.
 21. Fuchs-Schündeln, N., Krueger, D., & Sommer, M. (2010). Inequality trends for Germany in the last two decades: A tale of two countries. Review of Economic Dynamics, 13 (1), 103-132.
 22. Galli, A., & Rosenblatt-Wisch, R. (2022). Analysing households’ consumption and saving patterns using tax data.
 23. Gourinchas, P. O., & Parker, J. A. (2002). Consumption over the life cycle. Econometrica, 70 (1), 47-89.
 24. Grant, C. (2022). Children and Life-Cycle Consumption. Journal of Risk and Financial Management, 15 (2), 42.
 25. Gustavsen, G. W., & Rickertsen, K. (2014). Consumer cohorts and purchases of nonalcoholic beverages. Empirical Economics, 46 (2), 427-449.
 26. Guvenen, F., Kaplan, G., Song, J., & Weidner, J. (2017). Lifetime incomes in the United States over six decades (No. w23371). National Bureau of Economic Research.
 27. Hansen, G. D., & İmrohoroğlu, S. (2008). Consumption over the life cycle: The role of annuities. Review of economic Dynamics, 11 (3), 566-583.
 28. Heathcote, J., Storesletten, K., & Violante, G. L. (2005). Two views of inequality over the life cycle. Journal of the European Economic Association, 3 (2-3), 765-775.
 29. Heckman, J. (1974). Life cycle consumption and labor supply: An explanation of the relationship between income and consumption over the life cycle. The American Economic Review, 64 (1), 188-194.
 30. Kolasa, A. (2012). Life cycle income and consumption patterns in transition. National Bank of Poland working paper, (133).
 31. Mirzaei, M., Darabi, S. & Babapour, M. (2017). Population Aging in Iran and Rising Health Care Costs. Salmand: Iranian Journal of Ageing, 12 (2), 156-169 (In Persian).
 32. Modigliani, F. (1986). Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations. Science, 234 (4777), 704-712.
 33. Modigliani, F., & Brumberg, R. (1954). Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data. Franco Modigliani, 1(1), 388-436.
 34. Nagatani, K. (1972). Life cycle saving: theory and fact. The American Economic Review, 62 (3), 344-353.
 35. Nain, H. (2021). Emergence of children as influencers in family consumption decisions–a resource theory approach. South Asian Journal of Marketing.
 36. Pagel, M. (2017). Expectations-based reference-dependent life-cycle consumption. The Review of Economic Studies, 84 (2), 885-934.
 37. Pishbahar, I., Salehi Kamroudi, M., & Ghahramanzadeh, M. (2018). Analysis of Household Expenditure on Food in Iran by Age – Period – Cohort Model and Pooled Regression. Applied theories of economics, 5 (1), 113-132 (In Persian).
 38. Raghfar, H., & Babapour, M. (2014). Analysis of intergenerational behavior of consumption expenditure of urban households using quasi-panel data. Applied Economic Studies of Iran, 3 (10), 177-199 (In Persian).
 39. Rezaei Ghahroudi, Z., Mostafavi, N., & Eftekhari, S. (2013). Consumption pattern in the life cycle of urban households. Social Welfare Quarterly, 13 (49), 213-234 (In Persian).
 40. Storesletten, K., Telmer, C. I., & Yaron, A. (2004). Consumption and risk sharing over the life cycle. Journal of monetary Economics, 51 (3), 609-633.
 41. Thurow, L. C. (1969). The optimum lifetime distribution of consumption expenditures. The American Economic Review, 59 (3), 97-282.
 42. Yang, F. (2009). Consumption over the life cycle: How different is housing? Review of Economic Dynamics, 12 (3):423–443