بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی

10.22034/ecoj.2022.46618.2904

چکیده

نظارت بر رفاه اجتماعی و ارزیابی آن از جمله موارد بسیار مهم و موردتوجه سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای درحال‌توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه است. به‌منظور حصول هدف موردمطالعه، از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی کوانتایل با اثرات ثابت، روابط متغیرها در چندک‌های مختلف طی دوره زمانی ۲۰۱۸ - ۲۰۰۷ برآورد گردیده‌اند. نتایج نشان داد که اثر رانت منابع طبیعی بر رفاه در همه چندک‌ها منفی و معنادار است به‌طوری‌که این اثر در کشورهای درحال‌توسعه کم‌برخوردار از رفاه بیشتر نمود پیدا می‌کند. به عبارتی وجود پدیده نفرین رفاه در کشورهای درحال‌توسعه تأیید می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که اثر حکمرانی خوب در چندک‌های مختلف مثبت و معنادار است؛ بنابراین حکمرانی خوب می‌تواند باعث افزایش رفاه در کشورهای درحال‌توسعه شود. همچنین بر طبق نتایج، سایر متغیرها از جمله جمعیت شهرنشین، نرخ اشتغال و شاخص عملکرد محیط‌زیست در چندک‌های مختلف دارای اثر مثبت و معنادار بر رفاه هستند. بعلاوه اثر تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه در همه چندک‌ها، به جز چندک پنجم و ششم مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Natural Resource Rents and Good Governance on the Welfare of Developing Countries: The Welfare Curse Phenomenon and the Quantile Regression Approach

نویسندگان [English]

  • ali sargolzaie 1
  • Mohammad Reza Lotfalipour 2
  • Narges Salehnia 3
1 Department of Economic Sciences, Ferdowsi University. Mashhad, Iran
2 Department of Economics Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
3 Assistant Professor of Economics, Ferdowsi University
چکیده [English]

Monitoring and evaluating social welfare is one of the most important issues for policymakers in many countries, including developing countries. The purpose of this study is to investigate the impact of natural resource rents and good governance on the welfare of developing countries. To achieve the purpose of the study, from the econometric method of quantile panel data with fixed effects, the relationships of variables in different quantiles during the period 2007-2018 have been estimated. The results showed that the effect of natural resource rents on welfare in all quantiles is negative and significant so this effect is more pronounced in developing countries with low welfare. In other words, the existence of the phenomenon of the welfare curse in developing countries is confirmed. The results also showed that the effect of good governance in different quantiles is positive and significant. So good governance can increase prosperity in developing countries. Also, according to the results, other variables such as Urban population, employment rate, and environmental performance index in different quantiles have a positive and significant effect on welfare. In addition, the effect of gross capital formation on welfare is positive and significant In all quantiles except the fifth and sixth quantiles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welfare Curse
  • Good Governance
  • Natural Resource Rent
  • Quantile regression