بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی

2 استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی

3 استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی

چکیده

نظارت بر رفاه اجتماعی و ارزیابی آن از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای درحال‌توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه است. به‌منظور حصول هدف موردمطالعه، از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی کوانتایل با اثرات ثابت، روابط متغیرها در چندک‌های مختلف طی دوره زمانی ۲۰۱۸ - ۲۰۰۷ برآورد گردیده‌اند. نتایج نشان داد که اثر رانت منابع طبیعی بر رفاه در همه چندک‌ها منفی و معنادار است به‌طوری‌که این اثر در کشورهای درحال‌توسعه کم‌برخوردار از رفاه بیشتر نمود پیدا می‌کند. به عبارتی وجود پدیده نفرین رفاه در کشورهای درحال‌توسعه تأیید می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که اثر حکمرانی خوب در چندک‌های مختلف مثبت و معنادار است؛ بنابراین حکمرانی خوب می‌تواند باعث افزایش رفاه در کشورهای درحال‌توسعه شود. همچنین بر طبق نتایج، سایر متغیرها از جمله جمعیت شهرنشین، نرخ اشتغال و شاخص عملکرد محیط‌زیست در چندک‌های مختلف دارای اثر مثبت و معنادار بر رفاه هستند. بعلاوه اثر تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه در همه چندک‌ها، به جز چندک پنجم و ششم مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Natural Resource Rents and Good Governance on the Welfare of Developing Countries: The Welfare Curse Phenomenon and the Quantile Regression Approach

نویسندگان [English]

 • Ali Sargolzaie 1
 • Mohammad Reza Lotfalipour 2
 • Narges Salehnia 3
1 Master student of Economics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Professor of Economics Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Monitoring and evaluating social welfare is one of the most important issues for policymakers in many countries, including developing countries. The purpose of this study is to investigate the impact of natural resource rents and good governance on the welfare of developing countries. To achieve the purpose of the study, from the econometric method of quantile panel data with fixed effects, the relationships of variables in different quantiles during the period 2007-2018 have been estimated. The results showed that the effect of natural resource rents on welfare in all quantiles is negative and significant so this effect is more pronounced in developing countries with low welfare. In other words, the existence of the phenomenon of the welfare curse in developing countries is confirmed. The results also showed that the effect of good governance in different quantiles is positive and significant. So good governance can increase prosperity in developing countries. Also, according to the results, other variables such as Urban population, employment rate, and environmental performance index in different quantiles have a positive and significant effect on welfare. In addition, the effect of gross capital formation on welfare is positive and significant In all quantiles except the fifth and sixth quantiles

کلیدواژه‌ها [English]

 • Welfare Curse
 • Good Governance
 • Natural Resource Rent
 • Quantile Regression
 1. ایلخانی، فاطمه، ناجی میدانی، علی اکبر و سلیمی­فر، مصطفی (1395). تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی.
 2. ایلخانی، فاطمه و ناجی میدانی، علی اکبر (1396). تاثیرکیفیت محیط‌زیست بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب OECD. مقاله ارائه شده به همایش بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی، تهران.
 3. برادران خانیان، زینب، اصغرپور، حسین، پناهی، حسین و کازرونی، علیرضا (1396). اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 4(3)، 194-169.
 4. بهبودی، داوود، اصغرپور، حسین و محمدلو، نویده (1391). نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی: مورد اقتصادهای نفتی. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 20(62)، 95-116.
 5. جعفری صمیمی، احمد و کاویان تلوری، حامد (1394). نقش حکمرانی خوب و فساد در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ پیشرفت ایران، گذشته، حال و آینده.
 6. خسروآبادی، محمد، زاینده­رودی، محسن و شکیبایی، علیرضا (1395). رابطه حکمرانی خوب با نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. رفاه اجتماعی، 16(61)، 212-181.
 7. خضری، محمد و رنانی، محسن (1383). رانت­جویی و هزینه­های اجتماعی آن. نامه مفید،10(45)، 80-45.
 8. خواجه محمدلو، علی، پدرام، مهدی و مهرجو، بهنام (1399). بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، 17(4)، 162-135.
 9. رحمانی، تیمور و گلستانی، ماندانا (1388). تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت­جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت خیز. تحقیقات اقتصادی، 44(89)، 57-86.
 10. زائری، محمد و ندری، کامران (1392). محاسبه هزینه­های رفاهی تورم در ایران. راهبرد اقتصادی، 2(4)، 72-39.
 11. سیدنورانی، سید محمدرضا و خوشکلام خسروشاهی، موسی (1392). منبع طبیعی نفت و پیشرفت اقتصادی ایران: چالش‌ها و راهکارها. مجله اقتصادی، 13(11)، 30-5.
 12. شاه آبادی، ابوالفضل و پورجوان، عبدالله (1393). تأثیر وفور منابع طبیعی بر عملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پا نل GMM. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 4(16)، 32-1.
 13. شاه آبادی، ابوالفضل و ارغند، هانیه (1397). تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه. پژوهشنامه بازرگانی، 23(89 )، 89-122.
 14. شاه آبادی، ابوالفضل، امیری، بهزاد و ساری گل، سارا (1395). نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد). پژوهشنامه اقتصادی، 16(61)، 155-179.
 15. شکوهی فرد، سیامک، آل عمران، رویا، مهرگان، نادر، رحیم‌زاده، فرزاد (۱۳۹۸). اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل). فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، ۵(16)، 37-66.
 16. عباسیان، عزت­اله، مفتخری، علی و نادمی، یونس (1396). اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در ایران. رفاه اجتماعی، 17(64 )، 39-71.
 17. عبدالملکی، حجت­اله (1390). مقدمه ای برفرآیند طراحی و برآورد تابع رفاه اجتماعی شهری و تحلیل نقش آن در برنامه‌ریزی شهری. اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، مشهد.
 18. فیضی ینگجه، سلیمان، حکمتی فرید، صمد و یحیوی میاوقی، صبا (1396). تأثیر رانت منابع نفتی بر شاخص های حکومت داری خوب در کشورهای صادرکننده نفت. پژوهش­های اقتصادی ایران، 22(71 )، 189-217.
 19. قاسمی، سحر و فرجی دیزجی، سجاد (1397). حکمرانی خوب، انرژی های تجدید پذیر و رفاه اجتماعی (شواهدی از کشورهای متکی به درآمدهای نفتی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 20. کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه (1389). بررسی تأثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان). فصلنامه مدیریت، 7(20)، 27-41.
 21. محمدزاده، یوسف و یحیوی دیزج، جعفر (1396). تأثیر آزادی اقتصادی برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته. فصلنامه اقتصاد مقداری، 14(3)، 103-73.
 22. ملکی شهریور، مجتبی (1396). اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت درآمدهای نفتی بر فقر اقتصادی مناطق شهری در ایران. اقتصاد کاربردی، 7(23)، 75-57.
 23. مهرآرا، محسن و الهی، قاسم (1398). اثر آموزش بر دستمزد نیروی کار در خانوارهای شهری ایران مبتنی بر رگرسیون چندکی. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 10(38)، 180-153.
 24. مهرآرا، محسن و شیرمحمدی، پگاه (1398). اثر درآمدهای گردشگری بر نابرابری درآمد با رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل (مطالعه موردی: منتخب کشورهای درحال‌توسعه). مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، 14(46)، 222-197.
 25. یاوری، کاظم، و رضاقلی زاده، مهدیه و آقایی، مجید (1390). بررسی رشد اقتصادی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی (با تاکید بر منابع نفتی). مدلسازی اقتصادی، 5(3)، 46-25.

 

 1. Abbasian, E., & Moftakhari, A., & Nademii, Y. (2017). The nonlinear Effects of Oil Revenues on Social Welfare in Iran. Social Welfare, 17(64), 39-71 (in Persian).
 2. AbdulMaleki, H. (2011). Introduction to the process of designing and estimating the urban social welfare function and analyzing its role in urban planning. the first conference on urban economics in Iran, Mashhad (in Persian).
 3. Ali, S., Murshed, S. M., & Papyrakis, E. (2020). Happiness and the resource curse. Journal of Happiness Studies, 21(2), 437-464.‏
 4. Anthonsen, M., Löfgren, Å., Nilsson, K., & Westerlund, J. (2012). Effects of rent dependency on quality of government. Economics of Governance, 13(2), 145-168.‏
 5. Antonakakis, N., Cunado, J., Filis, G., Gabauer, D., & De Gracia, F. P. (2018). Oil volatility, oil and gas firms and portfolio diversification. Energy Economics, 70, 499-515.‏
 6. Apergis, N., & Katsaiti, M. S. (2018). Poverty and the resource curse: evidence from a global panel of countries. Research in Economics, 72(2), 211-223.‏
 7. Auty, R. (2002). Sustaining development in mineral economies: the resource curse thesis. Routledge.‏
 8. Auty, R. M. (1994). Industrial policy reform in six large newly industrializing countries: The resource curse thesis. World development, 22(1), 11-26.‏
 9. Auty, R. M. (Ed.). (2001). Resource abundance and economic development. Oxford University Press.‏
 10. Balashova, S. A., & Nakhatakyan, E. O. (2017). SYSTEMATIZATION OF THE APPROACHES ASSESSING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES BY USING WELFARE INDEX. RUDN Journal of Economics, 25(2), 219-232.‏
 11. Bannon, I., & Collier, P. (Eds.). (2003). Natural resources and violent conflict: Options and actions. World Bank Publications.‏
 12. Behboodi, D., & Asgharpour, H., & Mohammadlu, N. (2012). The role of institutional quality on the relationship between natural resource abundance and economic growth: the case of oil economies. Economic Research and Policy, 20 (62), 95-116 (in Persian).
 13. Blanco, L., & Grier, R. (2012). Natural resource dependence and the accumulation of physical and human capital in Latin America. Resources Policy, 37(3), 281-295.‏
 14. Buccellato, T., & Mickiewicz, T. (2009). Oil and gas: a blessing for the few. Hydrocarbons and inequality within regions in Russia. Europe-Asia Studies, 61(3), 385-407.‏
 15. Bulte, E. H., Damania, R., & Deacon, R. T. (2004). Resource abundance, poverty and development (No. 854-2016-56192).‏
 16. Collier, P. Anke Hoe er. 1998. On economic causes of civil war. Oxford economic papers, 50(4), 563-573.‏
 17. Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. Oxford economic papers, 56(4), 563-595.‏
 18. Corden, W. M. (1984). Booming sector and Dutch disease economics: survey and consolidation. oxford economic Papers, 36(3), 359-380.‏
 19. Daniele, V. (2011). Natural resources and the ‘quality’of economic development. the Journal of Development studies, 47(4), 545-573.‏
 20. Davino, C., Furno, M., & Vistocco, D. (2013). Quantile regression: theory and applications (Vol. 988). John Wiley & Sons.‏
 21. Di John, J. (2007). Oil abundance and violent political conflict: A critical assessment. The Journal of Development Studies, 43(6), 961-986.‏
 22. Edwards, R. B. (2016). Mining away the Preston curve. World Development, 78, 22-36.‏
 23. Faizi Yingjeh, S., Hekmati Farid, S., & Yahyawi Miyaghi, S. (2017). The effect of oil resource rents on indicators of good governance in oil-exporting countries. Iranian Economic Research, 22 (71), 189-217 (in Persian).
 24. Fields, G. S. (1989). Changes in poverty and inequality in developing countries. The World Bank Research Observer, 4(2), 167-185.‏
 25. Gavin, M., & Hausmann, R. (1998). Nature, development and distribution in Latin America: evidence on the role of geography, climate and natural resources. IADB, Research Department Working Paper, (378).‏
 26. Ghasemi, S., Faraji Dizaji, S., & Lotfali, A. (2018). Good governance, renewable energy and social welfare (evidence from oil-dependent countries). Master Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran (in Persian).
 27. Goderis, B., & Malone, S. W. (2011). Natural resource booms and inequality: theory and evidence. Scandinavian Journal of Economics, 113(2), 388-417.‏
 28. Guo, H., & Kliesen, K. L. (2005). Oil price volatility and US macroeconomic activity. Review-Federal Reserve Bank of Saint Louis, 87(6), 669.‏
 29. Gylfason, T. (2000). Resources, agriculture and economic growth in economies in transition. Agriculture and Economic Growth in Economies in Transition (July 2000).‏
 30. Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. European economic review, 45(4-6), 827-838.‏
 31. Hartmann, D., Guevara, M. R., Jara-Figueroa, C., Aristarán, M., & Hidalgo, C. A. (2017). Linking economic complexity, institutions, and income inequality. World development, 93, 75-93.‏
 32. Henriques, I., & Sadorsky, P. (2011). The effect of oil price volatility on strategic investment. Energy Economics, 33(1), 79-87.‏
 33. Howie, P., & Atakhanova, Z. (2014). Resource boom and inequality: Kazakhstan as a case study. Resources policy, 39, 71-79.‏
 34. Iimi, A. (2007). Escaping from the Resource Curse: Evidence from Botswana and the Rest of the World. IMF Staff Papers, 54(4), 663-699.‏
 35. Ilkhani, F., & Naji Maidani, A. (2017). The Impact of Environmental Quality on Legatum Welfare Index in Selected OECD Countries. Paper Presented at the International Conference on Management, Economics and Marketing, Tehran (in Persian).
 36. Ilkhani, F., Naji Maidani, A.A., & Salimifar, M. (2016). The impact of renewable and non-renewable energy consumption on the economic well-being of selected countries. Master Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Administrative and Economic Sciences (in Persian).
 37. Isham, J., Woolcock, M., Pritchett, L., & Busby, G. (2005). The varieties of resource experience: natural resource export structures and the political economy of economic growth. The World Bank Economic Review, 19(2), 141-174.‏
 38. Jafari Samimi, A., & Kavian Telluri, H. (2015). The role of good governance and corruption in the Islamic-Iranian model of progress. Fourth Conference on the Iranian Islamic Model of Progress, Iran's progress, past, present and future (in Persian).
 39. Karl, T. L. (1997). The paradox of plenty. University of California Press.‏
 40. Keller, M. (2020). Wasted windfalls: Inefficiencies in health care spending in oil rich countries. Resources Policy, 66, 101618.‏
 41. khajeh mohammad lou, A., Pedram, M., & Mehrjoo, B. (2021). Investigating the role of government size in the impact of institutional variables on income distribution in selected countries. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 17(4), 137-164 (in Persian).
 42. Khanna, A. A. (2021). Heading towards a welfare curse? The interplay of oil ownership and institutions in oil-rich developing countries. Energy Research & Social Science, 72, 101887.‏
 43. Khezri, M., & Ranani, M. (2004). Rent Seeking and its Social Costs. The Journal of Economic Studies and Policies, (6), 45-80.‏
 44. Khosroabadi, M., Zayanderoody, M., & Shakibaee, A. (2016). The Effect of good Governance Indicators on Income Inequality Selected Countries Southwest Asia and The Countries of The Organization for Economic Cooperation and Development. Social Welfare, 16(61), 181-212 (in Persian).
 45. Koenker, R. (2004). Quantile regression for longitudinal data. Journal of Multivariate Analysis, 91(1), 74-89.‏
 46. Mueller, N. D., Butler, E. E., McKinnon, K. A., Rhines, A., Tingley, M., Holbrook, N. M., & Huybers, P. (2016). Cooling of US Midwest summer temperature extremes from cropland intensification. Nature Climate Change, 6(3), 317-322.‏
 47. Komijani, A., & Salatin, P. (2011). The study of the Effect Quality of Governance on the Economic Growth in Iran and Select Neighbor Countries (Turkish and Pakistan). Journal of Industrial Strategic Management (Pajouheshgar), 7(20), 27-41 (in Persian).
 48. Lancaster, T. (2000). The incidental parameter problem since 1948. Journal of econometrics, 95(2), 391-413.‏
 49. Sarwar Lateef, K. (1991). Comment on “Governance and Development,” by Boeninger. The World Bank Economic Review, 5(suppl_1), 295-298.‏
 50. Leamer, E. E., Maul, H., Rodriguez, S., & Schott, P. K. (1999). Does natural resource abundance increase Latin American income inequality?. Journal of development Economics, 59(1), 3-42.‏
 51. maleki shahrivar, m. (2018). Short-term and long-term effects of oil revenues on the economic poverty of urban areas in Iran. Iranian Journal of Applied Economics, 7(23), 57-75 (in Persian).
 52. Masih, R., Peters, S., & De Mello, L. (2011). Oil price volatility and stock price fluctuations in an emerging market: Evidence from South Korea. Energy Economics, 33(5), 975-986.‏
 53. Mavrotas, G., Murshed, S. M., & Torres, S. (2011). Natural resource dependence and economic performance in the 1970–2000 period. Review of Development Economics, 15(1), 124-138.‏
 54. Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). Cursed by resources or institutions?. World Economy, 29(8), 1117-1131.‏
 55. Mehrara, M., & Shirmohammadi, P. (2019). The Effect of Tourism Revenues on Income Inequality with the Quantiles Panel Regression Approach (Case study: Selected Developing Countries). tourism Management Studies (Tourism Studies), 14(46), 197-222 (in Persian).
 56. Mehrara, M., & elahi, G. (2020). The Effect of Education on Labor Wages in Iranian Urban Households Based on Quantile Regression. Economic Modeling Research, 10(38), 153-180 (in Persian).
 57. Mosley, P. (2017). Fiscal policy and the natural resources curse: How to escape from the poverty trap. Routledge.‏
 58. Neyman, J. (1948). Elizabeth L. Scott Consistent Estimates Based on Partially Consistent Observations. Econometrica, 16(1), 1-32.‏
 59. Parcero, O. J., & Papyrakis, E. (2016). Income inequality and the oil resource curse. Resource and Energy Economics, 45, 159-177.‏
 60. Ponomareva, M. (2010). Quantile regression for panel data models with fixed effects and small T: Identification and estimation. University of Western Ontario.‏
 61. Rahmani, T., & Golestani, M. (2010). Resource curse, rent-seeking, and income inequality in oil rich countries. Journal of Economic Research (Tahghighat-E-Eghtesadi), 44(4).‏
 62. Rosen, A. M. (2012). Set identification via quantile restrictions in short panels. Journal of Econometrics, 166(1), 127-137.‏
 63. Ross, M. L. (2001). Does oil hinder democracy?. World politics, 53(3), 325-361.‏
 64. Ross, M. L. (2007). How mineral-rich states can reduce inequality. Escaping the resource curse, 23775, 237-55.‏
 65. Sachs, J. D., & Warner, A. (1995). Natural resource abundance and economic growth.‏
 66. Salim, R., & Rafiq, S. (2011). The impact of crude oil price volatility on selected Asian emerging economies. In Proceedings of global business and social science research conference (pp. 1-33). World Business Institute Australia.‏
 67. Schubert, S. R. (2006). Revisiting the oil curse: are oil rich nations really doomed to autocracy and inequality?.‏
 68. Seyed nourani, S.M.S., & Khoshkalam Khosroshahi, M.S. (2013). Iran's Natural Oil Source and Economic Development: Challenges and Solutions. Economic Journal, 13 (11), 5-30 (in Persian).
 69. Shahabadi, A., & Arghand, H. (2019). The Effects of Economic Complexity on Social Welfare in Selected Developing Countries. Iranian Journal of Trade Studies, 23(89), 89-122 (in Persian).
 70. Shahabadi, A., Amiri, B., & Sarigol, S. (2016). Institutions and Income Equality (Case Study: Selected Non-Aligned Movement Countries). Economics Research, 16(61), 155-179 (in Persian).
 71. Shahabadi, A., & Pourjavan, A. (2014). The Effect of the Natural Resources Abundance on the Governance Performance in the Selected Oil Exporting and Developed Countries (A Panel GMM Approach). Economic Modeling Research, 4(16), 1-32 (in Persian).
 72. Shokouhifard, S., Aleemran, R., Mehrgan, N., & Rahimzadeh, F. (2020). The Impact of Corruption on Human Development (A Quantile Regression Model). Journal of Econometric Modelling, 5(1), 37-66 (in Persian).
 73. Stevens, P. (2003). Resource impact: curse or blessing? A literature survey. Journal of Energy Literature, 9(1), 3-42.‏
 74. Torvik, R. (2002). Natural resources, rent seeking and welfare. Journal of development economics, 67(2), 455-470.‏
 75. UNITED NATIONS DEPARTMENT FOR ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. (2020). World economic situation and prospects 2020. UN.‏
 76. Wagener, H. J. (2004). Good governance, welfare, and transformation. The European Journal of Comparative Economics, 1(1), 127.‏
 77. Welsch, H. (2008). Resource abundance and internal armed conflict: Types of natural resources and the incidence of ‘new wars’. Ecological Economics, 67(3), 503-513.‏
 78. Xu, B., & Lin, B. (2016). A quantile regression analysis of China's provincial CO2 emissions: Where does the difference lie?. Energy Policy, 98, 328-342.‏
 79. Yahyavi, J. (2017). The impact of economic freedom on foreign direct investment in selected countries with a dynamic panel approach. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14(3), 73-103.‏
 80. Yavari, K., Rezagholizadeh, M., & Aghaee, M. (2011). Economic growth in countries depended on natural resource (by emphasizing on oil resources). Economical Modeling, 5(15), 25-46.‏
 81. Zaeri, M., & Nadri, K. (2013). Calculation of Welfare Costs of Inflation in Iran. Economic Strategy, 2(4), 39-71 (in Persian).
 82. Zheng, H., Hu, J., Wang, S., & Wang, H. (2019). Examining the influencing factors of CO2 emissions at city level via panel quantile regression: evidence from 102 Chinese cities. Applied Economics, 51(35), 3906-3919.‏