اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه­ای (STAR) بر اساس داده­های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می­دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی،  نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می­دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی­که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت‌گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال­های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک‌های ارزی جلوگیری شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Exchange Rate Passage with Emphasis on the Inflationary Environment of Iran's Economy and the Foreign Exchange Policy of the Central Bank in Order to Control the Market

نویسندگان [English]

 • Majid Sadeghi 1
 • Jalil Totonchi 2
 • Sayed Yahya Abtahi 2
 • Zohreh Tabatabaie Nasabe 2
1 PHD student, Islamic Azad University, Yazd Branch
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Yazd Branch
چکیده [English]

The purpose of this article is the effects of exchange rate passage with emphasis on the inflationary environment of Iran's economy and the central bank's authority to control the foreign exchange market. Therefore, the STAR model based on quarterly data of Iranian economy during the period 2001:03 to 2019:04 was used. The results of estimating the linear part of the model (first regime) show that the variables of GDP, interest rate on facilities and money supply have a positive relationship with the price index in the Iranian economy. Also, the results of estimating the nonlinear part of the model (second regime) show the positive relationship between the variables of money supply, interest rate on facilities and exchange rate with the price index. The difference between the coefficients of the variables in the two regimes indicates that the effect of exchange rate variables and GDP growth on the price index in each regime is different. In the case of a low exchange rate (linear regime), economic growth has a positive effect on the price index and with an increase in the exchange rate, the price index will decrease; While in the high exchange rate regime (non-linear regime), the impact of economic growth on the price index is negative and an increase in the exchange rate will increase the price index. According to the results of artificial pricing, the exchange rate in the years before the crisis and preventing it from adjusting to the economic conditions is one of the main reasons for the currency crisis. Therefore, it is suggested that in order to reduce the pressure on the foreign exchange market, in proportion to the difference between Iran's inflation and global inflation, the official exchange rate should be adjusted annually to prevent currency shocks

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange rate
 • inflation environment
 • central bank foreign exchange policy
 • STAR
 1. ابطحی، سید یحیی (1396). تحلیل عبور نرخ ارز و پویایی­های تورمی در اقتصاد ایران: رهیافت چرخش رژیم. نشریه علمی-پزوهشی سیاست گذاری اقتصادی، 9(18)، 21-40. توکلی، اکبر، فیروزه، نگین و کریمی، فرزاد (1394). تاثیر نوسان­های نرخ ارز بر رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340. دو فصلنامه علمی-تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه­ریزی، 4(1)، 19-1.
 2. سادات حسینی، نیلوفر، اصغرپور، حسین و حقیقت، جعفر (1397). عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم. تحقیقات اقتصادی، 53(2)، 321-303.
 3. سرلاب، رقیه، عسکریان، فریبا و اصغرپور، حسین (1399). تأثیر محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی ایران و شرکای تجاری. مدیریت و توسعه ورزش، 9(1)، 59-44.
 4. طباطبایی نسب، زهره و افشاری، زهرا (1391). برآورد میزان مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران با رویکرد فشار با رویکرد فشار بازار ارز. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 20(64)، 114-87.
 5. عزیزنژاد، صمد و میرشمسی، آرش (1389). آثار کاهش نرخ سود بانکی بر تورم، اشتغال و سرمایه­گذاری. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش­های شورای اسلامی.
 6. عزتی شورگلی، احمد و خداویسی، حسن (1398). عبور نرخ ارز بر قیمت‌های مصرف‌کننده در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا. دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 6(2), 230-207.
 7. عیسی­زاده روشن، یوسف (1394). عبور نرخ ارز: مورد مطالعه ایران. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 10، 106-89.
 8. مصباحی، مانا، اصغرپور، حسین و حقیقت، جعفر (1397). بررسی غیرخطی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تاکید بر نقش بی ثباتی تورمی در ایران.  فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 5(2)، 54-27.

 

 1. Abtahi, S. Y. (2016). Analysis of exchange rate transition and inflationary dynamics in Iran's economy: the regime rotation approach. Scientific-Physical Journal of Economic Policy, 9(18), 21-40 (In Persian).
 2. Aisen, A., & Veiga, F. J. (2008). Political instability and inflation volatility. Public choice, 135(3), 207-223.‏
 3. Alesina, A., & Summers, L. H. (1993). Central bank independence and macroeconomic performance: some comparative evidence. Journal of Money, credit and Banking, 25(2), 151-162.‏
 4. Azizenjad, S., & Mirshamsi, A.(2009). Effects of lowering the bank interest rate on inflation. employment and investment (In Persian).
 5. Benati, L. (2009). Long run evidence on money growth and inflation.‏
 6. Betts, C., & Devereux, M. B. (2000). Exchange rate dynamics in a model of pricing-to-market. Journal of international Economics, 50(1), 215-244.‏
 7. Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices. Review of Economics and Statistics, 87(4), 679-690.‏
 8. Campillo, M., & Miron, J. A. (1997). Why does inflation differ across countries?. In Reducing inflation: Motivation and strategy (pp. 335-362). University of Chicago Press.‏
 9. Dincer, N. N., & Eichengreen, B. (2013). Central bank transparency and independence: updates and new measures.
 10. Ezzati Shurgli, A., & Khadavisi, H. (2018). Passing of exchange rate on consumer prices in middle and high per capita income countries. Biquarterly Scientific Journal of Economic Studies and Policies, 6(2), 207-230 (In Persian).
 11. Eijffinger, S. C., & Geraats, P. M. (2006). How transparent are central banks?. European Journal of Political Economy, 22(1), 1-21.‏
 12. Ghosh, A. (2013). Exchange rate pass through, macro fundamentals and regime choice in Latin America. Journal of Macroeconomics, 35, 163-171.‏
 13. Gritli, M. I. (2021). Price inflation and exchange rate pass‐through in Tunisia. African Development Review, 33(4), 715-728.‏
 14. Ha, J., Stocker, M. M., & Yilmazkuday, H. (2020). Inflation and exchange rate pass-through. Journal of International Money and Finance, 105, 102187.‏\
 15. Iszadeh Roshan, Y. (2014). Exchange rate transition: the case study of Iran. Strategic and Macro Policy Quarterly, 10, 89-106 (In Persian).
 16. Karagöz, M., Demirel, B., & Bozdağ, E. G. (2016). Pass-through Effect from Exchange Rates to the Prices in the Framework of Inflation Targeting Policy: A Comparison of Asia-Pacific, South American and Turkish Economies. Procedia economics and finance, 38, 438-445.‏
 17. Knetter, M. M. (1992). International comparisons of pricing-to-market behavior.‏
 18. López-Villavicencio, A., & Mignon, V. (2017). Exchange rate pass-through in emerging countries: Do the inflation environment, monetary policy regime and central bank behavior matter?. Journal of International Money and Finance, 79, 20-38.‏
 19. Lucas, R. E. (1980). Two illustrations of the quantity theory of money. The American Economic Review, 70(5), 1005-1014.‏
 20. Mirdala, R. (2014). Exchange rate pass-through to consumer prices in the European transition economies. Procedia Economics and Finance, 12, 428-436.‏
 21. Morina, F., Hysa, E., Ergün, U., Panait, M., & Voica, M. C. (2020). The effect of exchange rate volatility on economic growth: Case of the CEE countries. Journal of Risk and Financial Management, 13(8), 177.‏
 22. Monacelli, T. (2005). Monetary policy in a low pass-through environment. Journal of Money, Credit and Banking, 1047-1066.‏
 23. Mesbahi, M., Asgharpour, H., & Haqit, J. (2017). Non-linear study of exchange rate pass-through on import prices with an emphasis on the role of inflationary instability in Iran. Quarterly Journal of Applied Economic Theory, 5(2), 27-54 (In Persian).
 24. Ndiaye, A. (2021). Exchange Rates and Inflation Rates Convergence in ECOWAS. Modern Economy, 12(12), 1726-1747.‏
 25. Posen, A. S. (1995). Declarations are not enough: financial sector sources of central bank independence. NBER macroeconomics annual, 10, 253-274.
 26. Sadat Hosseini, N., Asgharpour, H., & Haqit, J. (2017). Transition of exchange rate on Iran's import price index: a soft transition regression approach. Economic Research, 53(2), 321-303 (In Persian).
 27. Sarlab, R., Askarian, F., & Asgharpour, H. (2020). The effect of the inflationary environment on the degree of pass-through of the exchange rate on the import price index of sports goods of Iran and its trading partners. Sport Management and Development, 9(1), 44-59 (In Persian).
 28. Sahminan, S. (2002). Exchange rate pass-through into import prices: empirical evidences from some Southeast Asian countries. The University of North Carolina at Chapel Hill, Working Paper.‏
 29. Sargent, T. J., & Surico, P. (2008). Monetary policies and low-frequency manifestations of the quantity theory (No. 26). External MPC Unit Discussion Paper.‏
 30. Tabatabaei Nesab, Z., & Afshari, Z. (2013). Estimating the amount of direct intervention of the Central Bank of Iran with the pressure approach and the foreign exchange market pressure approach. Economic Research and Policy Quarterly, 20(64), 114- 87 (In Persian).
 31. Tavakoli, A., Firozeh, N., & Karimi, F. (2014). The effect of exchange rate fluctuations on the economic growth and inflation rate of Iran 1961-2009. two scientific-specialist quarterly journals of development and planning economics, 4(1), 1-19 (In Persian).
 32. Taylor, J. B. (2000). Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms. European economic review, 44(7), 1389-1408.‏