ارزیابی اثر بخشی ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی: رهیافتDSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت­های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده­های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه­سازی متغیرهای مدل­، بیان­گر اعتبار مدل­ در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی­های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می­شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی­تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می­طلبد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Indirect Monetary Policy Instruments under Fractional Reserve Banking: the DSGE Approach

نویسندگان [English]

 • Farideh Khodadadi 1
 • Hosein Samsami 2
1 Ph.D. Candidate in Economics, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Economics, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of indirect monetary policy instruments such as legal reserve and open market operations (repurchase agreement) on financial and economic stability of Iran under two different scenarios. For this purpose, a stochastic dynamic general equilibrium model have been designed in view of the realities of the Iranian economy. After determining the input values ​​ofthe model and estimating the parameters by using quarterly data of Iran's economy during the period of 1991-2020 by the Bayesian estimation method, the results of model variables simulation indicate the validity of the model in describing the fluctuations of the Iran's economy. Examining the dynamics of the model shows that both of the decreasing the ratio of legal deposits momentum and the repurchase of bonds reduce inflation, but the output boom through the multiplier channel is relatively higher than the monetary base. In addition, the final result of reducing the legal reserve ratio over the most real and financial sector variables is longer and larger than the repurchase agreement policy. This makes it even more important to pay more attention to how the legal reserve ratio is determined in the country

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legal Reserve
 • Open Market Operations
 • Economic Stability
 • Financial Stability
 • Stochastic Dynamic General Equilibrium (DSGE)
 1. پروین، سهیلا، ابراهیمی، ایلناز و احمدیان اعظم (1393). تحلیلـی بـر تاثیر شـوک­هـای ترازنامه­ای­ نظام بانک بر تولید و تورم (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی). پژوهشـنامه اقتصـادی، 14(52)، 186-149.
 2. انصاری، عبدالله (1399). کاربرد عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا. دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد در آینه فقه. 9(8).
 3. بدخش، طاهره (1395). بررسی کارایی ابزارهای پوشش ریسک نقدینگی بانک­ها توسط بانک مرکزی ج.ا. ایران و ارایه راهکارها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید.
 4. راعی، رضا، کمیجانی، اکبر، بکی حسکویی، مرتضی و جعفری، حمید رضا (1399). شبیه­سازی نرخ سود در بازار بین بانکی ریالی ایران در چارچوب تعادل نش و با استفاده از مدل­های جستجو. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد. 7(3)، 50-25.
 5. خوش­بین، رسول، رضایی، فرزین و رستگارسرخه، محمد علی (1399). مدیریت ریسک نقدینگی در عملیات بازار باز بین بانکی با معیار GlueVaR. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(45)، 222-199.
 6. مرکز پژوهش­های مجلس (1398). عملیات بازار باز. (142). تهران.
 7. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1400). توافق باز خرید اوراق. (138). تهران.

 

 1. Adelowokan, A. O., Adesoye, B. A., & Ogunmuyiwa, T. M. (2019). Impact of Open Market Operations and Money Supply on Inflation in Nigeria. Acta Universitatis Danubius. Œconomica, 15(5).‏
 2. Angelini, P., Neri, S., & Panetta, F. (2014). The interaction between capital requirements and monetary policy. Journal of money, credit and Banking, 46(6), 1073-1112.‏
 3. Ansari, A. (2020). The application of open market operations in interest-free banking, two scientific-specialized quarterly. Journal of economics in the mirror of jurisprudence, 9(8) (In Persian).
 4. Bain, K., & Howells, P. (2009). Monetary economics policy and its theoretical basis, Plagrave-Mc Millan. Search in.‏
 5. Bassey, G. E., Akpan, P. E., & Umoh, O. J. (2018). An Assessment of the Effectiveness of Open Market Operations Instrument of Monetary Policy Management in Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, 9(8), 120-132.‏
 6. Badakhsh, T. (2015). Assessing the efficiency of banks' liquidity risk hedging instruments by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and Presenting Solutions. Master Thesis. Retrieved from Iran Dock database (In Persian).
 7. Benes, J., & Kumhof, M. (2012). The Chicago Plan Revisited. International Monetary Fund. IMF Working Paper, Vol. WP/12/202.‏
 8. Bernanke, S., & Blinder, A. S. (1988). Is it money or credit, or both, or neither? t credit, money, and aggregate demand.‏
 9. Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of monetary Economics, 12(3), 383-398.‏
 10. Carrera, C. (2012). Políticas de encajes y modelos económicos (No. 2012-006). Banco Central de Reserva del Perú.‏
 11. Carrera, C., & Vega, H. (2012). Interbank market and macroprudential tools in a DSGE model (No. 2012-014). Banco Central de Reserva del Perú.‏
 12. Cecchetti, S. G., Schoenholtz, K. L., & Fackler, J. (2006). Money, banking, and financial markets (Vol. 4). McGraw-Hill/Irwin.‏
 13. Central Bank of the Islamic Republic of Iran (2021). Bond repurchase agreement. (138). Tehran (In Persian).
 14. Daghir, M. M. (2015). Iraqi Monetary Policy: From Monetary Aggregates To Interest Rate 2004-2011. Economic Sciences, 10(38).‏
 15. Di Muzio, T., & Robbins, R. H. (2017). An anthropology of money: A critical introduction. Routledge.‏
 16. Carli, F., & Gomis-Porqueras, P. (2021). Real consequences of open market operations: the role of limited commitment. European Economic Review, 132, 103639.‏
 17. Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2010). Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area. Journal of money, Credit and Banking, 42, 107-141.‏
 18. Grigolashvili, T. (2019). Open Market Operations as a Main Tool of Monetary Policy. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, 19(2), 290-293.‏
 19. Khalaf, H. H., Almuain, A. R. A., & Nada, R. M. (2021). THE IMPACT OF MONETARY POLICIES ON THE MONETARY STABILITY OF IRAQ AND ADDRESS THE PROBLEMS OF INFLATION IN THE PAST THREE DECADE. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 25, 1-11.‏
 20. Lee, H. (2021). On the Instability of Fractional Reserve Banking.‏
 21. Osell, S. (2019). A partial two sector banking model with interest on reserves. International Journal of Monetary Economics and Finance, 12(4), 309-324.‏
 22. Osell, S. A. (2018). Comparative Monetary Tools: Open Market Operations and Interest on Reserves. Economics Bulletin, 38(1), 459-471.‏
 23. Osadume, R. Effect of Open Market Operations (OMO) on Economic Development, 1986-2016.‏
 24. Parliamentary Research Center. (2019). Open market operations. (27). Tehran (In Persian).
 25. Parvin, S., Ebrahimi, E.,& Ahmadian, A. (2014). Assessing the Balancing Effects of Monetary Policies on the Banking Network on Key Iranian Economic Variables Dynamic General Equilibrium Approach. Iranian Economic Research Quarterly, 14(52), 149- 186 (In Persian).
 26. Raei, R., Komijani, A., Baky Haskuee, M., Jafari, H. (2020). Simulating interbank money market interest rate using search models within a Nash-Equilibrium framework. Quarterly journal of Applied Theories of Economics.7(3), 25-50 (In Persian).
 27. Rezaei, F., khoshbin, R., & Rastegarsorkheh, A. (2020). Liqidity risk management in open market operations with GlueVaR criteria. Journal of Financial Engineering,11(45), 199-222 (In Persian). 
 28. Tavakolian, H., & Ghiaie, H. (2019). Optimal inflation targeting in a dual-exchange rate oil economy. Working Parer, (2019-09).‏
 29. Ugolini, S. (2017). The evolution of central banking: theory and history. London: Palgrave Macmillan.‏
 30. Uhlig, H. (1999). A Toolkit for analyzing nonlinear dynamic rational expectations models easily. Computational Methods for the Study of Dynamic Economics, 150-200.‏
 31. Whitesell, W. (2006). Interest rate corridors and reserves. Journal of Monetary economics, 53(6), 1177-1195.‏