رویکرد اقتصادسنجی بیزینی برای تعیین عوامل موثر بر وضعیت سلامت در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

سلامت یکی از ملزومات اصلی رفاه و توسعه­یافتگی هر جامعه به شمار می­رود. پیش نیاز بهبود شاخص­های کلیدی سلامت، آگاهی از عواملی است که بر وضعیت شاخص­های سلامت موثر می­باشند. در میان متغیرهای محتمل تأثیرگذار بر سلامت، سه متغیر درآمد، نهاده سلامت (از قبیل مخارج بهداشتی، تعداد پزشکان و ...) و سرمایه انسانی از عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تأثیر آن­ها بر وضعیت سلامت کشورهای مختلف صحه گذاشته­اند. براین اساس، در پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) اثر متغیرهای مذکور بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال (به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های تعیین وضعیت سلامت) در میان 60 کشور در حال توسعه و طی دوره زمانی 1978-2008 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که در بلندمدت متغیر نرخ باسوادی کل و درآمد سرانه اثر منفی و قابل توجهی بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال کشورهای مذکور می­گذارد. همچنین شاخص­های نهاده سلامت آثار متناقضی بر وضعیت سلامت دارند. به گونه­ای که هزینه­های عمومی سلامت تأثیر مثبت و معنی­دار، هزینه­های کل سلامت تأثیر مثبت اما بی­معنی و هزینه­های خصوصی سلامت تأثیر منفی و بی­معنی بر نرخ مرگ و میر کودکان می­گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Bayesian Econometric Approach to Specify the Determinants of Health Status in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrara
  • Sima Nasibparast
چکیده [English]

Health status is one of the main prerequisites of social welfare systems. In other words, good health status is one of the main components of the welfare and development of any society. A prerequisite for effective actions in order to improve key indicators of health status is to know the determinants which have effects on health indicators from either inside or outside of the health system.Among the possible variables influence health status, income, health inputs (such as health expenditure, the number of physician, etc.), and human (educational) capital are of the factors whose effects on health status are confirmed by a lot of studies. Accordingly, using a Bayesian Econometrics Approach and applying Bayesian Model Averaging (BMA), this study has investigated the effects of the mentioned variables on under-5 mortality (as one of the most important indicators of health status) in 60 developing countries during the period 1978-2008.The results show that in the long-run, total literacy rate and income per capita have negative and significant effects on under-5 mortality rate in the mentioned countries. According to the results, it can be also said that health input indicators have some paradoxical effects on health status. Such that public health expenditure has significantly positive effect on under-5 mortality, while total health expenditure has an insignificant positive effect on children mortality. Some other factors, such as military expenditure (% of GDP), age dependency rate, and industry value added (annual % growth) have substantial impacts on health status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Status
  • Under-5 mortality rate
  • Gross Enrollment Ratio
  • Bayesian Averaging Model (BMA)
  • Income