دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1393 
بررسی شاخص‌های مختلف تمرکز در صنعت سیمان کشور

صفحه 71-88

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ فیروز فلاحی؛ صمد حکمتی فرید