بررسی شاخص‌های مختلف تمرکز در صنعت سیمان کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

در این مطالعه ساختار صنعت سیمان کشور از نظر درجه تمرکز و قدرت بازاری در محدوده زمانی 1387-1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای شناسایی ساختار صنعت سیمان کشور از تجزیه و تحلیل شاخص‌های مختلف تمرکز همچون شاخص معکوس تعداد بنگاه‌های بازار، نسبت تمرکز  بنگاه برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن، شاخص هانا - کی، شاخص انتروپی، منحنی تمرکز، ضریب جینی، منحنی لورنز و واریانس لگاریتم اندازه بنگاه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که بر اساس شاخص‌های نسبی، تمرکز در صنعت سیمان طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته است در حالی که شاخص‌های مطلق تمرکز نشانگر کاهش تمرکز و قدرت انحصاری بازاری در این صنعت می‌باشند. این امر بیانگر آن است که با وجود افزایش نابرابری در صنعت سیمان، افزایش تعداد بنگاهها باعث گردیده است تا میزان تمرکز و قدرت انحصاری در بازار کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concentration in the Iranian Cement Industry

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pourebadollahan Covich
  • Parviz Mohamadzadeh
  • Firouz Fallahi
  • Samad Hekmati Farid
چکیده [English]

This paper studies the degree of concentration and market power in the Iranian cement industry over the period 1380-1387. To that end, different concentration indices such as the reciprocal of the number of firms, –firm concentration ratio, Herfindahl – Hirschman, Hannah – key, Entropy, concentration curve, Gini, Lorenz curve, and variance of logarithms of firms’ size are used. While the results based on the relative measures of concentration show that the degree of concentration and market power in the Iranian cement industry has increased, the results using the absolute measures of concentration provide an opposite result. That is, despite an increase in the inequality of the firms in the cement industry, the concentration and market power has declined due to increase in the number of cement producing firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market structure
  • Relative Measures of Concentration
  • Absolute Measures of Concentration
  • Cement Industry
  • Iran