بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تغییرات همزمان بین قیمت جهانی نفت و قیمت مواد غذایی منجر به علاقه­مندی محققان به بررسی تاثیر افزایش قیمت نفت بر روی قیمت مواد غذایی گردیده است. هدف اصلی مقاله­ حاضر، بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1390-1369 است. برای این منظور از الگوی خود­همبسته برداری، تابع عکس العمل آنی و الگوی خودتوضیح برداری با وقفه­های توزیع شده استفاده شده است. نتایج حاصل از بکارگیری تابع عکس­العمل آنی نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیری بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره مورد بررسی نداشته است. همچنین نتایج استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه­های توزیع شده بیانگر این است که رابطه معنی­داری بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. این نتیجه می­تواند ناشی از یارانه­های پرداختی دولت به بخش انرژی باشد که مانع از تغییر قیمت آنها  و در نتیجه عدم تغییر قیمت مواد غذایی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Price Volatilities on Food Price Index in Iran

نویسندگان [English]

  • Alihossein Samadi
  • Sajjad Behpour
چکیده [English]

Simultaneous variations between world oil price and food prices leads to stimuli scientists to investigate the effect of raising oil price on food prices. The main purpose of this paper is to examine the effect of oil price volatilities on the food price index for the 1990-2006 periods in Iran. To achieve this goal, a vector auto-regression (VAR) model, impulse response function and a auto-regressive distributed lags (ARDL) model have used. The results of impulse response function show that oil price volatilities have no effect on food prices in Iran. . Moreover, results from ARDL model implies that there is no significant relationship between oil price and food prices in the short term and long term. This result may be due to subsidies paid by the government to energy section that prevent any price changes.