بررسی تطبیقی سیستم اقتصادی پونزی و غیرپونزی با رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

3 استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از دغدغه­های محققان و اندیشمندان اقتصاد، پیش‌ بینی رفتار افراد در یک سیستم اقتصادی است. اقتصاددانان در سال­های اخیر به روش­های شبیه­سازی روی آورده و به دنبال یافتن شیوه‌ای برای توجیه پدیده­های پیچیده در سیستم اقتصاد هستند. مدل‌سازی عامل-بنیان یکی از این روش‌ها است که بر ویژگی­های هر عامل متمرکز می‌شود. این پژوهش با ایجاد یک مدل عامل-بنیان از یک سیستم اقتصادی غیرپونزی و مقایسه آن با یک سیستم اقتصادی پونزی، ضمن بررسی کارایی هر سیستم، اثرات و پیامدهای برخی رفتار‌های اقتصادی که بر خلاف اخلاق و تعالیم اسلام است را بررسی نموده است. در مقایسه دو الگوی مذکور نتایج بیانگر این است که الگوی غیرپونزی شاخص­های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی بهتری را ارائه می­دهد. در یک سیستم اقتصادی با الگوی غیرپونزی افراد زندگی طولانی­تری نسبت به یک سیستم با الگوی پونزی داشته و از شاخص‌های بهتر رفاه اقتصادی نظیر ثروت، درآمد و دانش بهره­مند هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Efficiency of Ponzi Vs. No-Ponzi Economic System Based on Agent-Based Modeling

نویسندگان [English]

 • Narges Javidi Abdollahzadeh Aval 1
 • Ahmad Assad Zadeh 2
 • Sedaghat Shahmorad 3
1 PhD Student in Economics, University of Tabriz
2 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
3 Professor of Applied Mathematics, University of Tabriz
چکیده [English]

One of the main concerns of economic scholars and thinkers is to predict the behavior of individuals in an economic system. Although economists often use complex mathematical equations for economic analysis, in recent decades due to the weakness of forecasting analyses based on equations and inability of such equations to justify empirical events, economists have used modeling and simulation methods. In other words, they are looking for ways to justify complex phenomena in the economy as a complex system. In addition to applying complexity theory, this research attempts to introduce a research tool to scholars for the simulation of agent-based research. In this study, we will examine the efficiency of each system by developing an agent-based model based on a No-Ponzi economic system and comparing it with a Ponzi economic model. We will also examine the effects and consequences of some economic behaviors that are contrary to the ethics and teachings of Islam. Comparing the two models, the results indicate that the No-Ponzi model has a better human development index and more social welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agent-based modeling
 • Islamic economics
 • Wealth distribution
 • Gini coefficient
 • Consumption؛ Saving؛ Wealth
 1. جلایی، عبدالمجید، قاسمی، امین، و ستاری، امید. (1394). شبیه‌سازی تابع مصرف و پیش‌بینی میزان مصرف ایران تا افق 1404 با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 2(15)، 27-47.
 2. حر عاملی، محمدحسن (1364ش). وسائل الشیعه. شماره ۱۲ . تهران: انتشارات اسلامیه.
 3. زراء نژاد، منصور، و منصوری، سیدامین (1395). برآورد تابع مصرف آندو-مودیگیلیانی با لحاظ انواع ثروت در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(3)،131-153.
 4. عطارزاده، سعید، جلیلیان، مهدی، و ساریخانی، عادل (1392). بازاریابی شبکه ای در فقه و حقوق کیفری ایران. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ، 10(34)، 59-83.
 5. فخرایی، عنایت اله، و منصوری، سیدامین (1388). برآورد میل نهایی به مصرف در گروههای درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی در ایران. ﻣﺠﻠﺔ داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، 16(29)، 21-39.
 6. کاغذیان، سهیلا. نقدی، یزدان، و اکبرنژاد، لیلا (1389). رابطه پس‌انداز و ثروت در استان‌های ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 4(2)، 73-94.
 7. کلینی، محمدبن یعقوب (1407ق). اصول کافی (5). قم: دارالحدیث.
 8. متقی هندی، علاالدین علی (۱۴۲۴). کنزل العمال فی سنن الاقوال و الافعال. بیروت: دارالکتب العلمیه.
 9. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۴). بحارالانوار. بیروت: موسسه الوفا.

 

 1. Alatas, H., Nurhimawan, S., Asmat,F., Hardheinata, H. (2017). Dynamics of an agent-based opinion model with complete social connectivity network. Chaos, Solitons and Fractals, 101, 24-32.
 2. Al-Suwailem, S. (2008). Islamic Economics in a complex world. Islamic Development Bank.
 3. Al-Zoubi, H., Maghyere, A. (2008). Does issuing government debt needed as a Ponzi scheme in Islamic finance. Managerial Finance, 34(10). 726-738.
 4. Artzrouni, M. (2009). The mathematics of Ponzi schemes. Math.SocialSci, 58 ,190–201.
 5. Atarzadeh, S., Jalilian, M., Sarikhani, A. (2014). Net marketing in law and jurisprudence of Iran. Islamic law & jurisprudence research quarterly, 10(34), 59-84. (In Persian)
 6. Baucus, M., Mitteness, C. (2016). Crowdfrauding: Avoiding Ponzi entrepreneurs when investing in new ventures. Bus.Horiz, 59(1), 37–50.
 7. Bensaid, K., El Haloui, A.M., Naciri, N., Aboulaich, R., Tkiouat, M. (2017). Agent Based Modeling of Islamic Microfinance with Cooperative and Takaful System. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(5), 737-756.
 8. Bhattacharya, U. (2003). The optimal design of Ponzi schemes in finite economies. Journal of Financial Intermediation, 12(1), 2-24.
 9. Fakhrai, E.& Mansoori, A.  (2010). Estimating marginal propensity to consume for income groups on the basis of relative permanent income hypothesis in Iran. Financial monetary economics, 16(29), 21-39 (In Persian).
 10. Guerini, M., Moneta, A. (2017) A Method for Agent-Based Models Validation. Journal of Economic Dynamics and Control, 82, 125-141.
 11. Hachaqmi, K., Tkiouat, M., (2016). Towards an Agent-Based Modeling of the Consumer Goods Market. Asian Journal of Applied Sciences, 4(2), 276-285 .
 12. Jalaee, S., A., Ghasemi, A., Sattari, O. (2015). Simulating consumption function and Forecasting Iran's consumption until 1404 horizon using genetic and Particle SWARM optimization algorithm. The Economic Research, 15(2), 27-47 (In Persian).
 13. Kaghazian, S., Naghdi, Y., Akbarnezhad, l., (2010). Relationship between saving and wealth (By emphasizing the housing values) in Iran Provinces. Economical Modeling, 4(12), 73-94 (In Persian).
 14. Naciri, N., Tkiouat, M., (2016). Economic Agent Based Models: Review. International Journal of Applied Engineering Research, 11( 8), 5492-5502
 15. Pascoa, A., Seghir, A. (2009). Harsh default penalties lead to Ponzi schemes. Games and Economics Behavior, 65, 270-286.
 16. Sabzian, H., Aliahmadi, A., Azar, A., Mirzaee, M. (2018). Economic inequality and Islamic Charity: An exploratory agent-based modeling approach. Cornell university.
 17. Tamegawa, K. (2013). How does the no Ponzi game condition work in an optimal consumption problem?. Economics & Finance Research, 1, 42-44.
 18. Wilensky, U., & Rand, W. (2015). An introduction to agent-based modeling: modeling natural, social, and engineered complex systems with netlogo: MIT Press.
 19. Zarra Nezhad, M. &Mansouri, S., A. (2016). Estimating Ando-Modigliani consumption function regarding the kinds of wealth in Iran. The economic research, 16(3), 131-153 (In Persian).
 20. Zhua, A., Fua, P., Zhangb, Q., Chena, Z. (2017). Ponzi scheme diffusion in complex networks. Phisyca, A, 479, 128-136.