دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، آذر 1398 
بررسی اثر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری درسیستم بانکی ایران

صفحه 189-214

علی اکبر قلی زاده؛ سیاوش گلزاریان پور؛ فریبا شکوری منفرد