تأثیر تکانه مخارج مصرفی دولت برحساب جاری و نرخ ارز مؤثر واقعی در کشورهای در حال توسعه نفتی و غیر نفتی: رهیافت Panel VAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

عملکرد سیاست مالی دولت­ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری و نرخ ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور­های در حال توسعه نفتی و غیرنفتی است. به منظور تخمین اثر تکانه مخارج مصرفی دولت از داده های سالیانه  دوره 2015-2001 و روش خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel VAR) استفاده شد. یافته­های تجربی دلالت بر آن دارد که اثر تکانه­ مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشور­های نفتی و غیر­نفتی منفی بوده و موجب کسری حساب جاری می­شود ولی در بلند­مدت کسری حساب جاری درکشور­های نفتی رو به افزایش بوده و در کشور­های غیرنفتی رو به کاهش می­باشد. همچنین نتایج نشان داد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور­های نفتی و غیرنفتی متفاوت است. به طوری که تکانه مخارج مصرفی دولت در کشور­های غیر­نفتی در کوتاه­مدت موجب افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی شده و در میان مدت و بلند­مدت موجب کاهش آن می­شود، ولی در کشور­های نفتی تکانه مخارج مصرفی دولت موجب افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of The Government Expenditures Shocks on the Current Account and Real Effective Exchange Rate in the Oil and Nonoil Developing Countries: Panel VAR Approach

نویسندگان [English]

 • Ahmad Sojodi 1
 • Saeed Daei-Karimzadeh 2
1 Ph.D. Candidate in Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Ira
2 Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The performance of the fiscal policy has always been one of the topics discussed in macroeconomics. The main purpose of this paper is to investigate the effect of government expenditures on the current account and the real effective exchange rate in two groups of oil and non-oil developing countries. In this regard, we used Panel VAR method and annual data during 2001-2015. Empirical findings show that the government expenditures shocks on the current account in the two groups of oil and non-oil countries is negative, leading to current account deficits, but in the long run, the current account deficit in oil countries is increasing and in non-oil countries is decreasing. The results also showed that the impact of government expenditures shocks on the real effective exchange rate in the two groups of oil and non-oil countries is different. So that the impact of government expenditures in non-oil countries in the short term will increase real effective exchange rate and in the mid and long term it will decrease, but in oil countries, the government expenditures shocks will increase the real effective exchange rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • real effective exchange rate
 • current account
 • government expenditures
 • Panel-VAR
 1. امامی، کریم (1390)، تأثیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران، فصلنامهمدلسازیاقتصادی، 5 (4).
 2. زارع نقده، سمیه (1390)، بررسی تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر نرخ ارز حقیقی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
 3. مجدزاده طباطبایی، شراره، نعمت اللهی، فاطمه (1389)، تاثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 17 (53) ، 44-25.
 4. عظیمی، سید امیر، نوفرستی، محمد، (1394) بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت وتراز تجاری در ایران درچارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری پویا، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 15(2)، 156-137.
 5. زوارئیان کچومنقالی، منصوره (1391)، مطالعه رابطه بین کسری بودجه دولت و حساب جاری در اقتصاد ایران در طی دوره 1385-1342، فصلنامه پژوهش­های بازرگانی، (62)، 221-193.
 6. دلاوری، مجید، کریمی­کیا، اسما (1387)، بررسی تاثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تاکید بر مخارج دولتی، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 43(4)، 174-145.
 7. طهماسبی، بهمن، جعفری صمیمی، احمد، امیری، حنیفه (1391)، تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، فصلنامه دانش حسابرسی، (49)، 50-25.
 8. مهرآرا، محسن و مرادی، مهدی (1387)، بررسی تاثیرات کسری بودجه، نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله بر کسری حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت عضو (OPEC)، فصلنامه پژوهش­های بازرگانی، (47)، 167-141.

 

 1. Abrigo, M.R.M., & Love, I. (2016). Estimation of panel vector autoregression in stata: a package of programs, University of Hawai`i at Mānoa Department of Economics Working Paper Series . 16, 1-30
 2. Beetsma, R., Giuliodori, M., & Klaassen, F. (2008). The Effects Of Public Spending Shocks On Trade Balances And Budget Deficits In The European Union. Journal of the European Economic Association, 6(2-3), 414-423.
 3.  Benetrix, AS, Lane, PR. (2009). The impact of fiscal shocks on the Irish economy, The economic and social review, 40, 407-434.
 4. Bouakez, H, Eyquem, A. (2015). Government spending, monetary policy, and the real exchange rate, Journal of International Money and Finance, 56, 178-201.
 5. Castro, F., Garrote, D. (2015), The effects of fiscal shocks on the exchange rate in the EMU and differences with the USA, Empirical Economics, 49, 1341-1365.
 6. Cebi, C., Culha, AA. (2014). The effects of government spending shocks on the real exchange rate and trade balance in Turkey, Applied Economics, 46, 3151-3162.
 7. Ilzetzki, E., Mendoza, E. G., & Végh, C. A. (2013). How big (small?) are fiscal multipliers? Journal of Monetary Economics, 60(2), 239-254.
 8. Ilzetzki, E., Carmen, R., and Kenneth, R. (2009), Exchange rate arrangements entering the 21st century: Which anchor will hold?(mimeo, University of Maryland and Harvard University).
 9. Kim, S. (2015). Country characteristics and the effects of government consumption shocks on the current account and real exchange rate. Journal of International Economics, 97(2), 436-447.
 10.