دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تیر 1398 

مقاله پژوهشی

تاب‌آوری متغیرهای اقتصاد کلان ایران در برابر شوک سیاست پولی و ارزی در مدل DSGE

صفحه 1-28

محمدجلال گلدوست؛ سیدعباس نجفی زاده؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ احمد سرلک


بررسی ویژگی‌های چرخه مالی در اقتصاد ایران

صفحه 135-160

نفیسه کشت گر؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی