تاب‌آوری متغیرهای اقتصاد کلان ایران در برابر شوک سیاست پولی و ارزی در مدل DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

در این مقاله تاب‌‌آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک‌های پولی و ارزی می‎باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت‌های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده‌‌های مورد استفاده در این مقاله به قیمت‌‌های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می‌‌باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب‌‌آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک­گریزی نسبی، تاب‌‌آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب‌‌آوری متغیر تولید در برابر شوک‌های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Resilience of Macroeconomic Variables of the Iranian Economy against Monetary Policy Shock Based On the DSGE Model

نویسندگان [English]

 • Mohammadjalal Goldoust 1
 • Seyed Abbas Najafizadeh 2
 • Seysd Fakhrodin Fakhre Hosaini 3
 • Ahmad Sarlak 2
1 Ph.D. Student of Economics, Department of Economics, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Arak Branch
3 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Tonekabon Branch
چکیده [English]

In this paper, the economic resilience that shows the degree and ability of the economy in dealing with monetary and currency shocks is analyzed using a standard Keynesian dynamic equilibrium standard model of Keynesian. The data used in this article are fixed prices in 2011 and annually for the period of 1966-2016, taken from the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The results indicate that the reaction of inflation to expansionary monetary policy shocks depends on the amount of adhesion parameter, and production in the economy will increase with increasing price sticking parameter. Given the relative risk aversion ratio, consumption will decrease in response to monetary shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DSGE Models
 • Resilience
 • Price rigidity
 1. شاه‌حسینی، سمیه، و بهرامی، جاوید (1392). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی. پژوهشهای اقتصادی ایران، 17(53)، 55-83.
 2. طاهرپور، جواد (1397). تأثیرپذیری بهره وری نیروی کار از تاب‌آوری و آسیب پذیری اقتصادی. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 8(31)، 198-227.
 3. فخرحسینی، سید فخرالدین (1393). ادوار تجاری حقیقی تحت ترجیحات مصرفی و فراغت در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(11)، 81-106.
 4. فخرحسینی، سید فخرالدین (1395). مدل دستمزد کارایی پویا با ادوار تجاری واقعی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی،10(1)، 107-132.
 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب‌های ملی ایران و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سالهای مختلف.
 6. بیات، مرضیه، افشاری، زهرا، و توکلیان، حسین. (1395). سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 24(78): 171- 206.
 7. تقوی، مهدی، و صفرزاده اسماعیل. (1388). نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE). فصلنامه مدلسازی اقتصادی. شماره 3 (9)، 77-104.
 8. فخرحسینی، سید فخرالدین، شاهمرادی، اصغر، و احسانی، محمد علی (1391). چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران‏. ‎‏فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 12(1)، 1-30‏‎.
 9. کاوند، حسین (1388). تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست‌‌های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.
 10. مغاری، مریم، فریدزاد، علی، و خورسندی، مرتضی (1395). اثر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک. فصلنامه سیاست­گذاری پیشرفته اقتصادی، 4(2)، 77-106.
 11. منظور داوود، و تقی‌پور انوشیروان (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت؛ مورد مطالعه: ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 23(75)، 7-44 .

 

 1. Ahmed, S., Levin, A., & Wilson, B. A. (2004). Recent US macroeconomic stability: good policies, good practices, or good luck?. Review of economics and statistics, 86(3), 824-832.
 2. Altig, D., L.J. Christiano, M. Eichenbaum & J. Lind. (2005). Firm-specific capital, nominal rigidities and the business cycle, NBER Working Paper No. 11034.
 3. Bates, S., Angeon, V., & Ainouche, A. (2014). The pentagon of vulnerability and resilience: A methodological proposal in development economics by using graph theory. Economic Modelling, 42, 445-453.
 4. Bayat, M., Afshari, Z., & Tavakolian. H. (2016). Monetary policy and stock price index in DSGE models framework. Journal of Economic Research and Policies,  24 (78):171-206 (In Persian).
 5. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2006). Conceptualizing and measuring economic resilience. Building the Economic Resilience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: Commonwealth Secretariat, 265-288.
 6. Central Bank of Iran (www.cbi.ir).
 7. Elbourne, A., Lanser, D., Smid, B., & Vromans, M. (2008). Macroeconomic resilience in a DSGE model. CPB.
 8. Fakhrhosseini, S. F. (2014). Real business cycle under consumption and leisure preferences in Iran: dynamic stochastic general equilibrium approach. Applied Economic studies in Iran. 3 (11): 81-106 (In Persian).
 9. Fakhrhosseini, S. F. (2016). Dynamic efficiency-wage Model with real business cycle. Economic Modelling. 10 (33): 107-132 (In Persian).
 10. Fakhrhosseini, S. F., Shahmoradi, A & Ehsani, M. A. (2012). Price and wage stickiness and monetary policy in the Iranian economy. Iranian Journal of Economic Research. 12 (1): 1-30 (In Persian).
 11. Giudice, G., Hanson, J., & Kontolemis, Z. (2018). Economic resilience in EMU. 17(2), 9-15.
 12. Hassan, S. & Z. Othman, (2015). The effect of economic resilience on private investment in selected Malaysian economic sectors, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(6), 374-380.
 13. Jolles, M., Meyermans, E. & Vasicek, B. (2018). Determinants of economic resilience in the euro area: An empirical assessment of policy levers. Quarterly Report on the Euro Area (QREA), Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission, 17(3), 27-46.
 14. Kavand, H (2009). Explaining the effects of oil revenues and monetary policies in the form of a trend commercial trend in the Iranian economy, Doctoral dissertation, Tehran University, Tehran University, Faculty of Economics (In Persian).
 15. Lucas Jr, R.E., 1987, Models of Business Cycles, Basil Blackwell.
 16. Manzoor, D & Taghipour, A. (2016). A dynamic stochastic general equilibrium model for an oil exporting and small open economy: the case of Iran. Journal of Economic Research and Policies, 23 (75):7-44 (In Persian).
 17. Moghari, M., Faridzad, A., & Khorsandi, M. (2016). The impact of economic vulnerability and resilience on GDP among selected OPEC countries.Journal of Economic Development Policy, 4(2): 77-106 (In Persian).
 18. Sánchez-Zamora, P., & Gallardo-Cobos, R. (2019). Diversity, disparity and territorial resilience in the context of the economic crisis: an analysis of rural areas in southern Spain. Sustainability, 11(6), 1-21.
 19. Shahhosseini, S., & Bahrami, J. (2013). Designing a new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model for Iran's economy with banking sector. Iranian Journal of Economic Research, 53, 55-84 (In Persian).
 20. Taghavi, S. & Safarzadeh, I. (2008). Optimal rate of liquidity growth in the Iranian economy in the framework of new dynamic general dynamic equilibrium Keynesian models (DSGE). Economic modeling.  3 (9), 77-104 (In Persian).
 21. Taherpoor, J. (2018). The impact of economic resilience and vulnerability on labor productivity. Journal of Economic Modeling Research. 8(31):197-227 (In Persian).