تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه گیلان

چکیده

ثبات مالی بانک‌ها و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها به عنوان هسته اصلی فعالیت‌های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران تحلیل می‌کند. در این راستا 18 بانک دولتی و خصوصی طی سال‌های (1395-1386) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و روش گشتاورهای تعمیم یافته مبتنی بر داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران تأثیر مستقیم و معناداری دارد و شاخص دارایی‌های ثابت و وثیقه‌های تملیک‌شده (متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در 32 شهر منتخب)، حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تأثیر مستقیم و معنادار بر ریسک درماندگی بانک‌ها داشته و متغیرهای کنترلی نسبت سرمایه و اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک درماندگی بانک‌های مورد مطالعه ایران دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Macroeconomic Variables on the Insolvency Risk of Iranian Banks

نویسندگان [English]

 • Seyed Reza Miraskari 1
 • Fariborz Ranji 2
 • SayedMorteza Mousavinia 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Guilan
2 M. A in Financial Management, University of Guilan,
چکیده [English]

The financial stability of banks and the prevention of bank failures are very important as the core of monetary and financial activities. This study analyzes the impact of macroeconomic variables on insolvency risk of Iranian banks. In this regard, 18 state and private banks were studied for period 1386-1395. To test the hypothesis, the multivariate regression analysis and Generalized Method of Moments based panel data are used. The results of testing hypotheses show that inflation and GDP growth has a significant and positive impact on the insolvency risk and the fixed assets and securities owned index (average price of a square meter of housing units in 32 selected cities), liquidity, oil revenues and state tax revenues has a significant and negative impact on the insolvency risk. Also, control variables including credit risk and liquidity risk has a significant and positive impact on the insolvency risk and capital ratio and bank size has a significant and negative impact on the insolvency risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • GDP growth
 • Inflation
 • Liquidity
 • Oil revenues
 • Tax revenues
 • Insolvency risk of banks
 1. اداره مطالعات و مقررات بانکی (1385). دستورالعمل مب/2823 طبقه­بندی دارایی­های مؤسسات اعتباری. تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 2. اشرف­زاده، سید حمیدرضا، و مهرگان، نادر (1387). اقتصادسنجی پانل دیتا. تهران: موسسه تحقیقات دانشگاه تهران.
 3. افشاری، زهرا، شیرین­بخش، شمس­الله، و روانگرد، سمانه (1393). اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک. فصلنامه سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، 2(3)، 139-121.
 4. خوش سیما، رضا (1391). تأثیر پارامترهای ریسک (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار) بر کارایی سیستم بانکی (پایان­نامه دکتری). دانشگاه تربیت مدرس.
 5.  سوری، علی (1394). اقتصادسنجی (جلد اول). تهران: نشر فرهنگ­شناسی.
 6. عرب مازاریزدی، محمد، باغومیان، رافیک، و کاکه خانی، فرزانه (1392). بررسی رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسک نقدینگی بانک­ها در ایران. فصلنامه دانش حسابرسی، 13(14)، 51-33.
 7. مجتهد، احمد، و احمدیان، اعظم (1386). اثر درآمدهای مالیاتی دولت بر رفاه اجتماعی ایران. پژوهشنامه اقتصادی. 7(1)، 45-71.
 8. نادری عینی، صابر (1390). رابطه ریسک اعتباری بانک­ها با عوامل کلان اقتصادی. (پایان­نامه دکتری). دانشگاه علامه طباطبایی.
 1. Abdul Rahman, Aisyah. (2010). Financing structure and insolvency risk exposure of Islamic banks. Journal of Financial Markets and Portfolio Management, 24(3), 419–440.
 2. Afshari, Z., Shirinbakhsh, S., & Ravangard, S. (2014). Effect of oil price changes on Bank profitability. Journal of Economic Development Policy, 2(3), 121-139, (In Persian).
 3. Arabmazar Yazdi, M., Baghumian, R., & Kakekhani, F. (2013). Survey relation between combination of asset-debt and liquidity risk of Iranian Banks. Journal of Audit Science, 13(14), 33-51, (In Persian).
 4. Bangia, A., Diebold, F. X., Kronimus, A., Schagen, C., & Schuermann, T. (2002). Ratings migration and the business cycle, with application to credit portfolio stress testing. Journal of Banking and Financ. 26(2), 445–474.
 5. Banks, E. (2005). Liquidity risk, managing asset and funding risk. Palgrave Macmillan.
 6. 6.      Begenau, J., Piazzesi, M., & Schneider, M. (2015). Banks' risk exposures, the national bureau of economic research. NBER Working Paper No. 21334.
 7. Blank, S., Buch, C. M., & Neugebauer, K. (2009). Shocks at large banks and banking sector distress: the banking granular residual. Journal of Financial Stability, doi:10.1016/j.jfs.2008.12.002
 8. Bureau of research and banking regulation. (2006). Guideline MB/2823. Classification of credit institutions asset. Tehran: Central bank of Islamic Republic of Iran (In Persian).
 9. Caprio, J., Gerard., & Klingebeil, D. (1997). Bank insolvency: Bad luck, bad policy, or bad banking? Annual World Bank Conference on Development Economics, the International Bank for Reconstruction and Development / the World Bank.
 10. Cebenoyan, A., & Strahan, P. (2004). Risk management, capital structure and lending at banks. Journal of Banking & Finance, 28(1), 19-43.
 11. Cihak, M., & Hesse, H. (2008). Islamic banks and financial stability: An empirical analysis. IMF Working Paper, International Monetary Fund.
 12. Davor, K., Lana, I., & Ljubaj, I. (2008). Measuring bank insolvency risk in CEE countries. The Fourteenth Dubrovnik Economic Conference, Organized by the Croatian National Bank.
 13. Figlewski, S., Frydman, H., & Liang, W. (2012). Modeling the effect of macroeconomic factors on corporate default and credit rating transitions. International Review of Economics & Finance, 21(1), 87-105.
 14. Gratzer, K., & Stiefel, D. (2008). History of insolvency and bankruptcy from an international perspective. Södertörns högskola: Sodertorn Academic Studies.
 15. Imbierowicz, B., & Rauch, C. (2014). The relationship between liquidity risk and credit risk in banks. Journal of Banking and Finance, 40(2), 242–256.
 16. IMF. (2009). Financial soundness indicators (FSIs): Concept and definition. Washington, DC: International Monetary Fund.
 17. Khoshsima, R. (2012). Effect of risk parameters (credit, liquidity, operational and market) on Banking system efficiency. (Unpublished doctoral dissertation). Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (In Persian).
 18. Kavvathas, D. (2001). Estimating credit rating transmission probabilities for corporate bonds. Working paper, University of Chicago.
 19. Koopman, S.J., Kraussl, R., Lucas, A., & Monteiro, A.B. (2009). Credit cycles and macro fundamentals. Journal of  Empirical Finance, 16(3), 42–54.
 20. Maji, S.G., Dey, S., & Arvind, K. (2011). Insolvency risk of selected Indian commercial banks: A comparative analysis. International Journal of Research in Commerce, Economics and Management, 1(5), 120-124.
 21. Mojtahed, A., & Ahmadian, A. (2007). Effect of state tax revenues on Iran's social welfare. Economic Research, 7(1), 45-71 (In Persian).
 22. Nickell, P., Perrauddin,W., & Vorotto, S. (2000). Stability of rating transitions. Journal of Banking and Finance. 29(2), 449–470.
 23. Naderi Eini, S. (2011). Relation between credit risks of banks and macroeconomic factors. (Unpublished doctoral dissertation). Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran (In Persian).
 24. Outecheva, N. (2007). Corporate financial distress: An empirical analysis of distress risk. University of St. Gallen, Switzerland.
 25. Payam, M.A., & Setayesh, M.H. (2015). The effect of macroeconomic variables on the risk of bankruptcy in accepted companies in Tehran stock exchange. Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 3(3), 358-363.
 26. Poghosyan, T., & Hesse, H. (2009). Oil prices and bank profitability: Evidence from major Oil-exporting countries in the middle east and north africa. International Monetary Fund, IMF Working Paper.
 27. Roodman, D. (2009). A note on the theme of too many instruments. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71 (1), 135–158.
 28. Sami, B.J. (2014). Macroeconomic variables in financial distress: A non-parametric method, Working Paper, IPAG Business School.
 29. Shafik, S. (2014). Financial stability and liquidity: evidence from conventional and Islamic banks in the GCC region. (Doctoral Thesis). University of Newcastle, England.
 30. Strobel, F. (2013). Bank insolvency risk and Z-score measures: A refinement, Available at SSRN 1753735.
 31. Suetorsak, R. (2007). Keiretsu and risk: An examination of the risk exposure of Keiretsu banks in Japan. Journal of Economics and Finance,  31(2), 268-282.
 32. Suri, A. (2015). Econometrics. Tehran: Farhangshenasi press (In Persian).
 33. Thakor, A. V. (2018). Post-crisis regulatory reform in banking: Address insolvency risk, not illiquidity!. Journal of Financial Stability, 37(3), 107-111.
 34. Zins, A., & Weill, L. (2017). Islamic banking and risk: The impact of Basel II. Economic Modelling, 64(3), 626-637.