بررسی ویژگی‌های چرخه مالی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این مقاله، ویژگی‌های اصلی چرخه‌ مالی در اقتصاد ایران بررسی شده و با استفاده از مشاهدات فصلی طی دوره زمانی 1369 تا 1395، چرخه‌های مالی ایران استخراج شده است. بدین منظور، از مدل سری‌های زمانی ساختاری با مولفه‌های غیر قابل مشاهده و الگوریتم فیلترکالمن استفاده شده و با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای نامعلوم برآورد شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که اولاً، نسبت وام به سپرده در مدت زمان مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده و شکاف میان ایندو به عنوان شکاف تامین مالی یکی از علل بحران مالی است و همچنین تاریخ رخداد بحران بانکی از طریق شاخص فشار بازار پول با استفاده از الگوی چرخشی مارکف شناسایی شده و این نشاندهنده تقدم شتاب اعتبار به بحران بانکی است. ثانیاً، چرخه مالی حاصل از مدل برآورد شده نشاندهنده تعمیق مالی در سالهای اخیر است که حاصل گسترش اعتبار و به دنبال آن افزایش نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی است. ثالثاً، رگرسیون لاجیت رابطه مثبت میان احتمال بحران بانکی و نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aspects of the Financial Cycle in Iran's Economy

نویسندگان [English]

 • Nafise Keshtgar 1
 • Mosayeb Pahlavani 2
 • Seyed Hosein Mirjalili 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, Sistan & Balochestan University
2 Associate Professor of Economics, Sistan & Balochestan University
3 Associate Professor of Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

This article examined some aspects of financial cycle in Iran's economy by using seasonal observations during 1990 to 2016. Moreover, the structural time series model with unobserved components and the Kalman filter are utilized, and the parameters are estimated using the maximum likelihood method. The results indicate that, first, the ratio of loan to deposit has been volatile and the gap between loan and deposit as a funding gap is one of the causes of the financial crisis. Moreover, by using Markov's switching model, we identified the primacy of credit acceleration to the banking crisis.Second, the financial cycle emanate from credit expansion and in turn the increase in the ratio of credit to GDP. Third, Logit regression indicates a positive relationship between the probability of a banking crisis and the ratio of credit to GDP.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Banking system
 • Credit to GDP ratio
 • Financial cycle
 • Logit model
 1. زارعی، ژاله، و کمیجانی، اکبر (1394). شناسایی و پیش بینی بحران­های بانکی در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. 1(9)، 23-1.
 2. کشاورز حداد، غلامرضا (1395). اقتصادسنجی داده­های خرد و ارزیابی سیاست. تهران، نشر نی.
 3. وبسایت بانک مرکزی ایران، آمار و داده­ها (www.cbi.ir)

 

 1. Adrian, T., & Shin, H. (2010). Financial Intermediaries and Monetary Economics. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports 398.
 2. Amri, P. D., Prabha, A. P., & C., Wihlborg (2012). What Makes High Credit Growth Harmful? Evidence from Banking Crises. SSRN Electronic Journal.
 3.         Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2010). Guidance for National Authorities Operating the Countercyclical Capital Buffer. Bank for International Settlements.
 4. Bernanke, B. S. (1983). Non-Monetary effects of the financial crisis in the propagation of the great depression.  American Economic Review, 73(3), 76–257.
 5. Beveridge, S., & Nelson, C. R. (1981). A New Approach to Decomposition of Economic Time Series into Permanent and Transitory Components with Particular Attention to Measurement of the Business Cycle. Journal of Monetary Economics, 7(2), 151-174.
 6. Bonis, R., & Silvestrini, A. (2013). The Italian Financial Cycle: 1861- 2011. Working Papers 936, BANCA D,ITALIA.
 7. Borio, C., Kennedy, N., & S., Prowse (1994). Exploring Aggregate Asset Price Fluctuations Across Countries: Measurement, Determinants and Monetary Policy Implications. BIS Economic Papers 40.
 8. Borio, C. (2012). The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt?. Bank for International Settlements 395.
 9. Borio, C., & Drehmann, M. (2009). Assessing the Risks of Banking Crisis- Revisited. BIS Quarterly Review.
 10. Borio, C., & Lowe, M. (2002). Assessing The Risk of Banking Crises. BIS Quarterly Review, 43–54.
 11. Brunnermeier, M., Crockett, A., Goodhart, C., Hellwig, M., Persaud, A., & H., Shin (2009). The Fundamental Principles of Financial Regulation. Geneva Reports on the World Economy 11.
 12. Bry, G., & Boschan, C. (1971). Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs. NBER Technical Paper 20.
 13. Claessens, S., Kose, M. A., & M. E., Terrones (2011a). How Do Business and Financial Cycles Interact?. IMF Working Paper.
 14. Claessens, S., Kose, M. A., & M. E., Terrones (2011b). Financial Cycles: What? How? When?. International Monetary Fund working paper.
 15. Claessens, S., Kose, M. A., & M. E., Terrones (2011c). Gyrations in Financial Markets. Journal of Finance and Development, 30-33.
 16. Christiano, L., Motto, R., & M., Rostagno (2010). Financial Factors in Economic Fluctuations. ECB Working Paper 1192.
 17. Danielsson, J., Shin, H. S., & J. P., Zigrand (2004). The Impact of Risk Regulation on Price Dynamics. Journal of Banking & Finance, 28(5), 1069-1087.
 18. Drehmann, M., Borio, C., & K., Tsatsaronis (2012). Charactrising The Financial Cycle: Don't Lose Sight of the Medium Term. BIS Working Papers 380.
 19. Farrell, G., & Kemp, E. (2017). Measuring the Financial Cycle in South Africa.
 20. Gavin, M., & Hausmann, R. (1996). The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context. Inter-American Development Bank Discussion. Paper 4026.
 21. Hilbers, P., Otker-Robe, I., Pazarbasioglu, C., & G., Johnsen (2005). Assessing and managing rapid credit growth and the role of supervisory and prudential policies. IMF Working Paper 05/151, International Monetary Fund.
 22. Honohan, P. (1997). Banking System Failures in Developing and Transition Countries: Diagnosis and Predictions. BIS Working Paper 39.
 23. Jorda, O., Schularick, M., & A. M., Taylor (2011). Financial Crises, Credit Booms, and External Imbalances: 140 years of lessons. IMF Economic Review.
 24. Joyce, J. (2011). Financial Globalization and Banking Crises in Emerging Markets. Open Economies Review, 22(5), 875-895.
 25. Kaminsky, G. L., & Reinhart, C. M.  (1999). The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. American Economic Review, 89(3), 473-500.
 26. Keshavarz Haddad, Gh. (1395). Microeconometric data and policy evaluation. Ney publication. (In Persian)
 27. Kindleberger, C., & Aliber, R. Z. (1978). Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises. Harcourt, Brace and Company, New York: NY.
 28. Kupkovic, P., & Suster, M. (2016) Identifying the Financial Cycle in Slovakia. National Bank of Slovakia.
 29. Mendoza, E., & Terrones, M. (2008). An Anatomy of Credit Booms: Evidence From Macro Aggregates and Micro Data. IMF Working Paper. No. 08/226, International Monetary Fund.
 30. Minsky, H. P. (1977). The Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and an Alternative to Standard Theory. Challenge, 20(1), 20-27.
 31. Pontines, V. (2016). The Financial Cycles in Four East Asian Economies. Working Paper The South East Asian Central banks Research and Training Centre Kuala Lumour, Malaysia.
 32. Schularick, M., & Taylor, A. M. (2012). Credit booms gone bust: Monetary policy, leverage cycles, and financial crises, 1870-2008. American Economic Review, 102(2), 1029–1061.
 33. Website Bank of Iran, Database. (In Persian)
 34. Winter, J., Koopman, S. J., Hindrayanto, I., & A., Chouhan (2017). Modeling the Business and Financial Cycle in a Multivariate Structural Time Series Model. De Nederlandsche Bank NV, Working Paper 573.
 35. Zarei, J., & Komeijani, A. (1394). Identifying and anticipating banking crises in Iran. Journal of economic modeling, 1(9), 1-23. (In Persian)