بررسی اثر نوسانات بازار مسکن بر اقتصاد کلان: رویکرد DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه یزد

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه یزد

3 استاد اقتصاد دانشگاه یزد

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بازار مسکن بر بخش واقعی اقتصاد و نقش آن در شکل‌گیری یا تداوم چرخه‌های تجاری است. در این راستا از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که ویژگی بارز آن در نظرگرفتن دو گروه خانوار با عوامل تنزیل‌ متفاوت است. خانوارهایی که دارای عامل تنزیل بیشتری هستند، پس‌انداز، انباشت سرمایه و تولید در اقتصاد را به عهده دارند و به خانوارهای دسته دوم که دارای عامل تنزیل کمتر هستند، وام می‌دهند. میزان وام دریافتی این خانوارها وابسته به ارزش مسکنی است که در اختیار دارند. وابسته نمودن مقدار وام دریافتی به ارزش مسکن، در واقع، لحاظ اثر وثیقه‌ای است که توسط برنانکه (1995) مطرح شده است و کانالی است که بخش مسکن از این طریق می‌تواند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. برای برآورد الگو، از ترکیب کالیبراسیون و رویکرد بیزی استفاده شده است. برآورد پارامترها با استفاده از داده‌های فصلی ده متغیر اصلی اقتصاد کلان در بازه 1384 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از تأثیر مثبت شوک ترجیحات مسکن (شوک تقاضای مسکن) بر قیمت حقیقی مسکن، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و غیر مسکن، مصرف حقیقی و تولید ناخالص داخلی حقیقی است. همچنین برای مشخص شدن کانال اثرگذاری مسکن بر متغیرهای بخش واقعی، اثر وثیقه‌ای در مدل صفر در نظر گرفته شد و توابع واکنش آنی مجدداً رسم شد. نتایج نشان داد که کانال اثر وثیقه‌ای یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری بخش مسکن بر بخش واقعی اقتصاد است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Housing Market Fluctuations on Macroeconomy: A DSGE Approach

نویسندگان [English]

 • Elahe Mahmoodi 1
 • Zahra Nasrollahi 2
 • Kazem Yavari 3
1 Ph.D candidate in Economics, Yazd University, Iran
2 Associate Professor of Economics Yazd University, Iran
3 Professor of Economics Yazd University, Iran
چکیده [English]

The main objective of this study is to examine the effect of housing market on real sector of economy and to identify its role in business cycle process. To this end, the paper has used a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. The specific feature of this models is that it has containes two types of households: Patient and Impatient. Patient households had greater discount factor. They save and accumulate capital and they produce goods and services. Patient households also supply funds to impatient households who have smaller discount factor. The maximum amount which impatient households can borrow depends on the value of house owned by them. In fact, this assumption tries to impose the collateral constraint which emphasized by Bernanke (1995) in the model. This channel has a crucial role in transmitting the housing market shocks to real sector. To estimate the model, we used both Calibration and Bayesian approaches. We estimated the model using quarterly data over the period 2005Q1–2017Q4. Results of IRFs indicated that a positive shock to housing preference (housing demand shock) generated an increase in Real Housing Prices, Real Investment in Housing and Non-housing Sectors, Real Consumption and Real GDP. Also to identify the role of collateral effect in the positive relationship between housing and real sector we set the amount of collateral effect in the model equal to zero and then we calculated IRFs again based on this assumption. Results showed that collateral effect have played a key role in transmission mechanism of housing shocks to real sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Housing market
 • Business cycle
 • DSGE
 1. بهرامی، جاوید، و اصلانی، پروانه (1390). بررسی آثار شوک‌های نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 4 (26)، 57-82.
 2. بهشتی، محمدباقر، و محسنی زنوزی، فخری سادات (1389). بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 1(1)، 207-187.
 3. تحصیلی، حسن (1391). ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 3 (19).
 4. توکلیان، حسین، و جلالی نائینی، احمدرضا (1396). سیاست‌گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 70 (22)، 33-98.
 5. کمیجانی، اکبر، و توکلیان، حسین (1391).  سیاست گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 2 (8)، 117-87.
 6. کمیجانی، اکبر، و حائری، مجتبی (1392). نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی. راهبرد اقتصادی، 5 (2)، 68-41.
 7. مدنی زاده سید علی، و ابراهیمیان مهران (1396).  طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پویای پایه برای اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی، ۲۵ (۸۴)، 42-7.
 8. مهرگان نادر، و دلیری حسن (1392). واکنش بانک‌ها در برابر سیاست‌های پولی بر اساس مدل DSGE. فصلنامه پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی، ۲۱ (۶۶)، ۳۹-۶۸.
 9. مهرگان، نادر (1393). شاخص های پیوند بین بخشی مسکن. فصلنامه اقتصاد مسکن، 49، 28-11.

 

 1. Adrian, T., & Shin, H. S. (2009). Financial intermediation and monetary economics. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, No. 398.
 2. Altunbas, Y., Gambacortab, L., & Marques-Ibanezc, D. (2014). Does monetary policy affect bank risk?. International journal of central banking, 10(1), 95-136.
 3. Bahrami, J. & aslani, P. (2011). The analysis of oil shocks effects on residential investment dynamic stochastic general equilibrium model on real business cycles Theory. Journal of economic modeling research,1 (4), 57-82 (In Persian).
 4. Barsky, R. B., House, C. L., & Kimball, M. S. (2007). Sticky-price models and durable goods. The American economic review, 97(3), 984-998.
 5. Beheshti, M. B., & Mohseni Zonuzi, F. S.(2010). Investigation of housing market in Iran through using monetary transition mechanism. Journal of economic modeling research, 1 (1), 187-211 (In Persain).
 6. Benhabib, J., Rogerson, R., & Wright, R. (1991). Homework in macroeconomics: Household production and aggregatefluctuations. Journal of political economy, 99, 1166–1187.
 7. Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. National bureau of economic research, (No. w5146).
 8. Campbell, J. Y., & Cocco, J. F. (2007). How do house prices affect consumption? Evidence from micro data. Journal of monetary Economics54(3), 591-621.
 9. Cesa-Bianchi, A. (2013). Housing cycles and macroeconomic fluctuations: A global perspective. Journal of International Money and Finance, 37, 215-238.
 10. Davis, M. A., & Heathcote, J. (2005). Housing and the business cycle. International Economic Review, 46, 751–784.
 11. Davis, M. A., & Heathcote, J. (2005). Housing and the business cycle. International Economic Review, 46(3), 751-784.
 12. Ferrara, L., & Koopman, S. J. (2010). Common business and housing market cyles in the euro area from a multivariate decomposition in housing markets in europe. Springer Berlin Heidelberg, 105-128.
 13. Fisher, J., D. (2007). Why does household investment lead business investment over the business cycle? Journal of political economy, 115(1), 141-168.
 14. Goodhart, C., & Hofmann, B. (2008). House prices, money, credit, and the macroeconomy. Oxford review of economic policy, 24(1), 180–205.
 15. Horvath, M. (2000). Sectoral shocks and aggregate fluctuations. Journal of Monetary Economics, 45(1), 69-106.
 16. Iacoviello, M. (2005). House prices, borrowing constraints, and monetary policy in the business cycle. American Economic Review, 95, 739–764.
 17. Iacoviello, M., & Neri, S. (2010). Housing market spillovers: Evidence from an estimated dsge model. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(2), 125–164.
 18. 18.   Komeijani, A., & Haeri, M. (2013). The role of housing price on money transmission mechanism. Journal of economic strategy (Rahbord-e- eghtesadi), 5(2), 41-68 (In Persian).
 19. Kydland, F. E., Rupert, P., & Šustek, R. (2016). Housing dynamics over the business cycle. International Economic Review, 57(4), 1149-1177.
 20. Leamer, E. E. (2007). Housing IS the business cycle. Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, 149–233.
 21. McGrattan, E., Rogerson, R., & Wright, R. (1997). An equilibrium model of the business cycle with household productionand fiscal policy. International Economic Review, 38, 267–290.
 22. Mehregan, N., & Daliri, H. (2013). Banks respond to monetary policy shocks based on DSGE model . Quarterly journal of economic research and policies; 21 (66), 39-68 (In Persian).
 23. Mehregan, N. (2014). Indices of housing inter-sectional linkage. Journal of housing economics (eghtesad-e- maskan),49,11-28 (In Persian).
 24. Stiglitz, J. E. (2011). Rethinking macroeconomics: What failed, and how to repair it. Journal of the European Economic Association9(4), 591-645.
 25. Tahsili, h. (2012). Examination of housing market fluctuations and its relation with business cycles in Iran’s economy. Journal of Economy and Regional Development, 3 (19) (In Persian).
 26. Tavakolian, H., & komijani, A. (2012). Monetary policy under fiscal dominance and implicit inflation target in Iran: A DSGE approach. Journal of economic modeling research, 2 (8), 87-117 (In persian).
 27. Tavakolian, H., & Jalali Naeeni. (2017). Optimal and discretionay monetary and exchange policies in Iran: A DSGE approach. Journal of economic researches, 70(22), 33-98 (In Persian).