انحراف نرخ ارز و رژیم‌های تورمی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران، از جمله در ایران، تبدیل شده است. چرا که هرگونه نوسان مقطعی یا انحراف نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند چالش‌هایی را برای سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژیم‌های تورمی موجود در اقتصاد کشور به استخراج میزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدین منظور ضمن استخراج رژیم‌های تورمی اتفاق افتاده در اقتصاد کشور طی دوره 96-1369 به روش مارکوف سوئیچینگ، در قالب یک رویکرد پولی به استخراج میزان انحراف نرخ ارز اسمی در هریک از رژیم‌های تورمی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در رژیم تورمی متوسط میزان انحراف نرخ ارز نیز به صورت نسبی تشدید شده و انحراف بیشتری را (در مقایسه با رژیم تورمی پایین) از خود نشان می‌دهد. ضمن اینکه همزمان که اثر شوک‌های تورمی بر نرخ ارز در رژیم تورمی پایین پس از یک افزایش مقطعی از بین می‌رود، اما در رژیم تورمی متوسط منجر به افزایش شدید و پایدار نرخ ارز اسمی می‌شود. این واقعیت ضرورت توجه و مدیریت سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر تورم را خاطر نشان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exchange Rate Misalignment and Inflationary Regimes in Iran

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Mozayani 1
 • Saeed Ghorbani 2
1 Associate Professor of Economics, Tarbiat Modares University
2 M.A. in Economics, Tarbiat Modares Universtity
چکیده [English]

Nowadays exchange rate management and eliminating its deviation is one of the main challenges of policy makers in countries such as Iran. Because any abnormal fluctuation and deviation of exchange rate can affect other economic sectors negatively. This article tried to evaluate exchange rate misalignment in Iran in context of inflation regimes in favor of reality of results. To do that by applying Markov Switching technique inflationary regimes which have taken place in Iran’s economy over period of 1990-2017 were extracted and consequently by applying a monetary exchange rate determination approach nominal exchange rate misalignment has been calculated. The results imply that in high inflationary regime the absolute value of misalignment is much greater than low inflationary regime. Meanwhile when in low inflationary regime a positive inflation shock on nominal exchange rate has an increasing but degenerating impact, but in high inflationary regime it leads to a persistent great increase in nominal exchange rate that continues for ever. These findings could have useful policy implications for authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange rate misalignment
 • Inflationary regimes
 • Simulation
 • Markov switching
 • Iran
 1. ابریشمی، حمید، و مهر آرا، محسن (1383). انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاست‌های تجاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 32(2)، 54 - 1.
 2. ابونوری، اسماعیل، و عرفانی، علیرضا. (1387). الگوی چرخشی مارکوف و پیش­بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک. پژوهشنامه اقتصادی، 8(3)، 174-153.
 3. اصغرپور، حسین، کازرونی، علیرضا، و میرانی، نینا (1394). تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر ضاخص قیمت واردات در ایران. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2(2)، 178-155.
 4. مزینی، امیرحسین، و قربانی، سعید (1393). نقشه راه مدیریت بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 3(5)، 60-41.
 5. مزینی، امیرحسین، و قربانی، سعید (1394). بررسی ناترازی اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران. فصلنامه مجلس و راهبرد. 22(82)، 233-199.
 6. مهرگان، نادر، حقانی، محمود، و سلمانی، یونس. (1391). تأثیر نامتقارن شوک‌های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل­گیری شوک­ها و تغییرات رژیمی. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال ششم، 20(6)، 19-1. 
 7. یاوری، کاظم، و مزینی، امیرحسین. (1382). جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه مفید (نامه مفید)، 35(9)، 28-1.

 

 1. Abrishami, H., & Mehrara, M. (2004). Deviation of real exchange rate and trade policies in Iranian economy. Iranian Journal of Trade Studies (IJTC), 32(2), 1-54 (In Persian).
 2. Aboonoori, I., & Erfani, A. (2008). Markov rotary pattern and prediction of the likelihood of a liquidity crisis in OPEC member countries. Economics Research, 8(3), 153-174 (In Persian).
 3. Allegret, J. P., & Benkhodja, M. T. (2015). External shocks and monetary policy in an oil exporting economy (Algeria). Journal of  Policy Modeling, 37(4), 652-667.
 4. Asgharpur, H.,  Kazerooni, A., & Mirani, N. (2015). The Impact of Inflationary Environment on Exchange Rate Pass- Through to the Import Price Index in Iran. Applied Theories of Economics, 2(2), 155-178 (In Persian).
 5. Baak, S.J. (2012). Measuring Misalignments in the Korean Exchange Rate. Japon and the Word Economy, 24(4), 227-234.
 6. Bahmani-Oskooee, M., & Kara, O. (2000). Ecxchange Rate Overshooting in Turkey. Economics Letters, 68(1), 89-93.
 7. Ball, L., & Mankiw, G. (1994). Asymmetric Price-Adjustment and Economic Fluctuyions. The Economic Journal, 423(1), 247-261.
 8. Ben Cheikh, N., & Louhichi, W. (2016). Revisiting the role of inflation environment in exchange rate pass-through: A panel threshold approach. Economic Modelling, 52(2), 233-238.
 9. Carriero, A., Kapetanios, G., & Marcellino, M. (2009). Forecasting exchange rates with a large Bayesian VAR. International Journal of Forecasting, 25(2), 400-417.
 10. Dargahi, H., & Atashak, A. (2002). Inflation targeting in Iran economy: Preconditions and explanations of policy tools. Journal of Economic Research (Tahghighat-e-Eghtesadi), 37(1), 119-14 (In Persian).
 11. 11. Dornbusch, R. (1976). Expectations and Exchange Rate Dynamics, Journal of Political Economy, 84(6), 1161–1176.
 12. 12. Elbadawi, I.A., & Raimundo, S. (1997). “Real Exchange Rates and Macroeconomic Adjustment in Sub-Saharan Africa and Other Developing Countries”. Journal of African Economies, 6(3), 75-120.
 13. Fleming, J. (1962). Domestic Financial Policies Under Fixed and Under Floating Exchange Rates. Staff Papers. International Monetary Fund, 9(3), 369-79.
 14. Grekou, C. (2015). Revisiting the Nexus Between Currency Misalignment and Growth in the CFA Zone”. Economic Modelling, 45(8), 142-154.
 15. Hamiltonm J.D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(1), 357-384.
 16. Hoontrakul, P. (1999). Exchamge Rate Theory, A review. chulalongkorn University discussion Paper, 8(2), 1-43.
 17. Lutkepohl, H., & Reimers, H.E. (1992). Impulse Response Analysis of Cointegrated Systems. Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, 16(1), 53-78.
 18. Mehregan, N., Haghani, M., & Salmani, Y. (2012). Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Economic Growth of OPEC and OECD by focusing on Shocks Setting and Regime Changes. Quartery Journal of Economical Modeling, 20(6), 1-20 (In Persian).
 19. Ming Kuan, CH. (2002). Lecture on the Markov Switching Model, Institue of Economics. Academia Sinica, 8(7), 115-145.
 20. Mozayani A H., & Ghorbani S. (2014). The Road Map of Optimum Management of Monetary Policy in Iran Economy. Quarterly Journal od Fiscal and Econimic Policies, 3(5), 41-60 (In Persian).
 21. Mozayani A H., & Ghorbani S. (2015). Nominal Exchange Rate Misalignment in Iran’s Economy. Majles and Rahbord Scientific Research, 22(82), 199-233 (In Persian).
 22. Mundell, E. (1963). The Law of Value in Relation to Self-Management and Investment in the Economy of the Workers’ States.World Outlook (Paris), 2(14), 28-64.
 23. Owoundi, F. (2016). Do exchange rate misalignments really affect economic growth? The case of Sub-Saharan African countries. International Economics, 145(2), 92–110.
 24. Pesaran, M.H. (2000). Economic Trends and Macroeconomic Policies in Post Revolutionary Iran. Cambridge University Discussion Paper, 8(5), 1-23.
 25. Shen, CH.H. (2000). Are the Effects of Monetary Policy Asymmetric? The Case of Taiwan. Department of Money and Banking, National Chengchi University
 26. Sims, CH.A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, Vol. 48(1), 1-48.
 27. Svensson, L. E. (1995). Optimal inflation targets, conservative central banks & linear inflation targets. NBER working paper, 5251(3), 114-165.
 28. Tsiddon, D. (1993). The (mis) behavior of the Aggregate Price Level. Review of Economic Studies, 60(1) , 889-902.
 29. Yavari, K., & Mozayani A. H. (2003). Exchange Rate Overshooting: Case of Iran.  Scientific Journal of Mofid University (Mofid Letter), 4(35), 55-95.