بررسی رابطه متقابل بین کارآفرینی در بخش صنعت، رشد اقتصادی و اشتغال در ایران با استفاده از الگوهای SUR و SVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین کارآفرینی در بخش صنعت، رشد اقتصادی و نرخ اشتغال در اقتصاد ایران، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری، با استفاده از روش رگرسیون به­ظاهر نامرتبط و مدل خود­رگرسیون برداری ساختاری کوتاه‌مدت، می‌پردازد. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت، در سال­های اخیر، تحریم­ها و نوسانات قیمت نفت، سبب کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. کارآفرینی در صنعت با توجه به جمعیت جوان ایران، می­تواند به افزایش ظرفیت بخش تولیدی منجر شود که به نوبه خود می­تواند بر افزایش صادرات غیرنفتی تأثیر مثبت بگذارد و از وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت بکاهد. بعد از تخمین مدل با استفاده از داده‌های سالانه از 1338 تا 1395، نتایج نشان می‌دهد که کارآفرینی در بخش صنعت با 6 دوره وقفه اثر مثبت بر رشد اقتصادی و با 5 دوره وقفه اثر مثبت بر نرخ اشتغال در اقتصاد ایران دارد. بنابراین، در صورت ایجاد کسب­و­کارهای جدید برای دوره­های متوالی و تعطیل نشدن آن برای یک دوره حداقل شش ساله، کارآفرینی می­تواند بر اشتغال و رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. نرخ اشتغال با دو دوره وقفه اثر مثبت بر کارآفرینی در بخش صنعت و رشد اقتصادی دارد. نتایج برای الگوی خود­رگرسیون برداری ساختاری کوتاه‌مدت بیانگر اثر مثبت رشد اقتصادی بر اشتغال است. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی می­تواند اثر مثبت در دوره جاری بر نرخ اشتغال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mutual Relation between Entrepreneurship in Manufacturing Sector, Economic Growth and Employment in Iran Using SUR and SVAR Methods

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Motallebi 1
 • Mohammad Alaizadeh 2
 • Mohsen Nazari Farsani 3
1 Ph.D in Economics, Lorestan University
2 Associate Professor of Economics, Lorestan University
3 Ph.D Candidate in Economics, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The present study investigates the relation between entrepreneurship in Manufacturing sector, economic growth and employment rate in the Iranian economy, using the vector Auto-regressive model, using the Seemingly Unrelated Regression method and short-run Structural Vector Auto-Regressive model. According to the dependence of the Iranian economy on oil exports, sanctions and fluctuations in oil price in recent years have reduced economic growth in Iran. Entrepreneurship in the industry according to the young population of Iran, can lead to increase capacity in manufacturing sector, which in turn can have a positive impact on increasing non-oil exports and reduce the dependence of the Iranian economy on oil revenue. After estimating the model using annual data from 1959 to 2016, the results show that entrepreneurship in industrial sector has a positive effect on economic growth with six periods of lag and employment rate with five periods of lag in Iranian economy. Therefore, entrepreneurship can have a positive effect on employment and economic growth if new businesses are created for sequential periods and not closed for at least six years. Employment rate has a positive effect on entrepreneurship in the industrial sector and economic growth with two periods of lag. The results for the short-run SVAR pattern reflect the positive effect of economic growth on employment. Therefore, increasing economic growth can have a positive effect on employment rate in the current term

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • New company formation
 • Economic growth
 • Employment
 • VAR model
 1. بهشتی، محمد‌باقر، خیرآور، ‌حسن، و قزوینیان، محمد حسن (1388). بررسی رابطه علی بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران (1385-1364). مدیریت بهره‌وری، 3(11)، 157-183.
 2. تشکینی، احمد (1393). اقتصاد سنجی کاربردی به کمک مایکروفیت. تهران: انتشارات نور‌علم.
 3. شیرین‌‌بخش، شمس‌اللّه، و صلوی‌تبار، شیرین (1395). پژوهش‌های اقتصاد‌سنجی با Eviews 8 & 9. تهران: انتشارات نور‌علم.
 4. صباحی، احمد، ناجی‌میدانی، علی‌اکبر، و سلیمانی، الهه (1392). بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(11)، 9-18.
 5. کمیجانی، اکبر، سهیلی احمدی، حبیب، و قربانی، پوریا (1391). نگاهی به نقش عوامل مؤثر اقتصاد کلان در ترکیب انگیزشی کارآفرینان. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، 17(1)، 49-72.
 6. مهربانی، فاطمه، عبداللهی، فرشته، و بصیرت، مهدی (1395). اثر فضای کسب‌و‌کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 4(13)، 65-96.
 7. مودتی، مهدیه، ترابی، نقی، معمارنژاد، عباس، و محمودزاده، محمود (1397). عوامل نهادی رسمی و غیررسمی، کارآفرینی فرصت­گرا و رشد اقتصادی به روش گشتاور تعیم­یافته. نشریه توسعه کارآفرینی، 11(3)، 521-539.

 

 1. Acs, Z.J., & Armington, C. (2004). Employment growth and entrepreneurial activities incities. Regional studies, 38, 911-927.
 2. Acs Z.j., Audretsch, D. B., Braunerhjelm p., & Carlsson, B. (2004). The knowledge filter and entrepreneurship in endogenous growth. Discussion paper on Entrepreneurship, Growth and Public Policy Nr 0805, Max Planck Institute, Jena.
 3. Ashcroft, B., & Love, J. (1996). Firm births and employment change in the British counties: 1982-1989. Papers in Regional Science, 75, 483-500.
 4. Bailey, J.B., & Thomas, D.W. (2017). Regulating away competition: the effect of regulation on entrepreneurship and employment. Journal of Regulatory Economics, 52(3), 237-254.
 5. Baptista, R., Escária, V., & Madruga, P. (2005). Entrepreneurship, regional development and job creation: the case of Portugal. Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, Max Planck Institute for Research into Economic System, 1-45.
 6. Beheshti, M.B., Kheiravar, H., & Ghazvinian, M. H. (2010). A study of the causal relationship between entrepreneurship and unemployment in the industrial sector of Iran. The Journal of Productivity Management, 11(3), 157-183 (In Persian).
 7. Bosma, M., Content, J., Sanders, M., & Stam, E. (2018). Institutions, entrepreneurship and economic growth in Europe. Small Business Economic, 51(2), 483-499.
 8. Brandt, N. (2004). Business dynamics, regulation and performance. OECD Science technology and Industry Working Papers, 2004/3 OECD.
 9. Carod Arauzo, M.A., Solis, D.L., & Bofarull, M.M. (2008). New business formation and employment growth: some evidence for the Spanish manufacturing industry. Small Business Economics, 30, 73-84.
 10. Caves, R.E. (1998). Industrial organization and new findings on the turnover and mobility of firms. Journal of Economic Literature, 36(4), 1947-1982.
 11. Chaudhari, G. (2015). The role of micro, small and medium scale industries in development of AURANGABAD. International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1-5.
 12. Chen, C.C. (2014). Entrepreneurship, economic growth, and employment: a case study of Taiwan. Hitotsubashi Journal of Economics, 55(1), 71-88.
 13. Enders, W. (2010). Applied econometric time series. 3rd edition, New York: john wiley & sons.
 14. Feki. CH., & Mnif, S. (2016). Entrepreneurship, technological innovation and economic growth: empirical analysis of panel data. Journal of the Knowledge Economy, 7(4), 984-999.
 15. Fritsch, M., & Changoluisa, J. (2017). New business formation and the productivity of manufacturing incumbents: effects and mechanisms. Journal of Business Venturing, 32(3), 237-259.
 16. Fritsch, M., & Mueller, P. (2004). Effects of business formation on regional development over time. Regional Studies, 38, 961-975.
 17. Holcombe, R.G. (1998). Entrepreneurship and economic growth. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 2(1), 45-62.
 18. Islam, N. (1995). Growth empirics: a panel data approach. The Quarterly Journal of Economics, 110(4), 1127-1170.
 19. Klapper, L., Laeven, L., & Rajan, R. (2007). Entry regulation as a barrier to entrepreneurship, Journal of Financial Economics, 82, 591-629.
 20. Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: an Austrian approach. Journal of Economic literature, 35(1), 60-85. 
 21. Komijani, A., Ahmadi, S., & Ghorbani, P. (2012). Macroeconomic effective factors on motivational structure of entrepreneurs. The Journal of Planning and Budgeting, 17(1), 49-72 (In Persian).
 22. Mavaddaty, M., Torabi, T., Memarnejad, A., & Mahmodzadeh, M. (2018). Formal and informal institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth by GMM method. Journal of Entrepreneurship Development, 11(3), 521-539 (In Persian).
 23. Mehrabani, F., Abdollahi, F., & Basirat, M. (2016). Considering the effects of doing business on economic growth for Iran, MENA and OECD by GMM method, The Macro and Strategic Policies, 4(13), 65-96 (In Persian).
 24. Metcalfe, J.S. (2004). The entrepreneur and the style of modern economics. Journal of Evolutionary Economics, 14(2), 157-175. 
 25. Nyström, K. (2008). Is entrepreneurship the salvation for enhanced economic growth?. CESIS Electronic Working Paper Series, No. 143.
 26. Sabahi, A., Naji Meidani, A.A., & Soleimani, E. (2013). The study of the effect of entrepreneurship on economic growth in selected countries. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 11(3), 9-18 (In Persian).
 27. Schumpeter, J., A. (1911). The Theory of economic development, an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Oxford, Oxford University press (1963(1934)).
 28. Shirinbakhsh Masoleh, SH., & Salvitabar, SH. (2016). Econometric researches with eviews 8 & 9. Tehran: Noreelm Press (In Persian).
 29. Tashkini, A. (2014). Applied econometrics with microfit. Tehran: Noreelm Press (In Persian).
 30. Van Stel, A., & Diephuis, B. (2004). Business dynamics and employment growth: a cross-country analysis. In frontiers of Entrepreneurship Research 2004, Babson College.
 31. Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small Business Economics, 13(1), 27-56.