نقش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی در اثرگذاری تکانه پولی بر پویایی های اقتصاد کلان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد دانشگاه شیراز

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز

4 استادیار اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده­اند. این امر می­تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می­شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که  سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره­ دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Household Participation in Financial Market in Effectiveness of Monetary Shock on Macroeconomic Dynamics in Iran

نویسندگان [English]

 • Raha Gharraie 1
 • Karim Eslamloueyan 2
 • Ebrahim Hadian 3
 • zahra Dehghan 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, Shiraz Universityz
2 Professor of Economics, Shiraz University
3 Associate Professor of Economics, Shiraz University
4 Economics, Shiraz University, Shiraz,Iran.
چکیده [English]

Using a sticky price dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, this paper study how the presence of both Ricardian and non-Ricardian households in the economy might affect the effectiveness of the monetary policy on macroeconomic dynamics and the determinacy of equilibrium in Iran. If the household participation in the financial market is not sufficiently big, the slope of a dynamic IS curve becomes positive. In the case of an upward-sloping IS curve, the equilibrium is indeterminant. Based on the degree of financial development in Iran, we estimate the share of non-Ricardian households for two periods: 1990 to 1999 and 2000 to 2017. The results show that during the first period, the share of non-Ricardian household in Iranian economy was 54 percent and the slope of the IS curve was upward. Hence, the model did not have a stable equilibrium during 1990-1999. However, in the second period, with an increase in the level of financial development in Iran, the share of non-Ricardian household decreased to 38 percent. In this case, the dynamic IS curve sloped downward and the model had a stable unique equilibrium. The impulse response functions show that in the second period, a monetary shock has the expected effect on macroeconomic variables including output, inflation, employment, real wage and the growth rate of money base. Our results underscore the role of households' participation in the financial market in the effectiveness of the monetary policy on macroeconomic variables and the determinacy of equilibrium in a dynamic stochastic model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heterogeneous Households
 • Monetary Policy
 • Dynamic IS Curve
 • DSGE Model
 • Iran
 1. اسلاملوییان، ک. (1396). ملاحظاتی در اسلامی­سازی منطق هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی. دو فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی. (19). 7-40.
 2. توکلیان، ح. و صارم، م. (1396). الگوهای DSGE در نرم افزار داینار، الگوسازی، حل و برآورد مبتنی بر اقتصاد ایران. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 3.  خلاصه تحولات اقتصادی کشور. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و پژوهش­ها. (www.cbi.ir).
 4. دمیری، ف.، اسلاملوییان، ک.، هادیان، ا. و اکبریان، ر. (1397). تاثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. (23). 35-60.
 5. شاهمرادی، ا‌‌. ‌و صارم، م‌‌. ‌ (1392)‌‌. ‌سیاست پولی بهینه و هدف‌گداری تورم در ایران‌‌. ‌مجله تحقیقات اقتصادی. (2). 42-25.
 6. صمدی، ع. و اوجی­مهر، س. (1394). بررسی پایداری و سکون تورم در ایران: مقایسه دو الگوی چسبندگی قیمت  هایبرید و چسبندگی اطلاعات. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی. (5). 41-72.

 

 1. Albanico, A., Paccagnini, A. and Tirelli, P.,(2019). Limited asset market participation and the euro area crisis: an empirical DSGE model. Economic Inquiry, 57.1302-1323
 2. Bilbiie, F‌‌. ‌O‌‌., (2008)‌‌. ‌Limited asset market participation, monetary policy and (inverted) aggregate demand logic‌‌. ‌Journal of Economic Theory140, 162-196‌‌
 3. Bilbiie, F‌‌. ‌and Straub, R‌‌.‌ (2013)‌‌. ‌Changes in output euler equation and asset market participation‌‌. ‌Journal of Economic Dynamics and Control‌‌. ‌36‌‌. ‌1659-1672‌
 4. Brooks, S. and Gelman, A. (1998). General methods for monitoring convergence of iterative simulations. Journal of computational and graphical statistics. 7. 434-455.
 5. Campbell, J‌‌., Y‌‌. ‌and Mankiw, G‌‌., N‌‌.‌ (1989)‌‌. ‌Consumption, income and interest rates: reinterpreting the time series evidence‌‌. ‌NBER Macroeconomic Annual, pp‌‌. 185-216‌‌.
 6. Damiri, F., Eslamloueyan, k., Hadian, A. & Akbarian. R. (1397). The effects of oil shock on trade balance and macroeconomic variables in Iran using a dynamic stochastic general equilibrium model. The quarterly journal of applied economics studies. 23. 35-60. (In Persian)
 7. Eslamloueyan, K. (1396). On islamization of Hicksian synthesis: Stability and consistency of an Islamic IS-LM framework. A bi-quarterly journal of Islamic economics studies. 19. 7-40. (In Persian)
 8. Furlanetto, F., Seneca, M., (2012). Rule of thumb consumers, productivity and hours. The Scandinavian Journal of Economics, 114,658-679.
 9. Gali, J‌‌. , Lopez-Salido, D‌‌. ‌and Valles, J‌‌. (2007)‌‌. ‌Understanding the effects of government spending on consumption‌‌. ‌Journal of European Economic Association‌‌. ‌5 (1): 227-270‌‌.
 10. Gali, J., Debortoli, D., (2017). Monetary policy with heterogeneous agents: Insights from TANK models. Mimeo CREI.
 11. Graham, F. C. (1993). Fiscal policy and aggregate demand: Comment. American Economic Review, 83. 659-666.
 12. IMF staff country report, No, 00/120.
 13. Iran’s annual review. Central Bank of Iran (www.cbi.ir). (In Persian)
 14.  King, R., Plosser, C., and Rebelo. (1987). Production, growth and business cycles. Journal of Monetary Economics 21. 195-232.
 15. Lubik, T. and Schorfheide, F. (2003). Testing for indeterminacy: an application to U.S. monetary policy. Economic dynamic control. 28.273-285.
 16. McCallum, B‌‌. ‌T‌‌. (1989)‌‌. Monetary economics, theory and policy, New York: Macmillan.
 17. McCafferty, S. (1990)., Macroeconomic theory, New York: Harper and Row.
 18. Modigliani, F. (1944). Liquidity preference and the theory of interest and money. Econometrica, 12. 45-88.
 19. Motta, G‌‌. ‌and Tirelli, P‌‌. (2015)‌‌. ‌Money targeting, heterogeneous agents and dynamic instability‌‌. Macroeconomic dynamics. 19, 288-310.
 20. Samadi, A. and Owjimehr, S.(2015). Persistency and interia of inflation in Iran: a comparison of hybrid price stickiness and information stickiness models. Journal of economic modeling and research. 5. 41-72. (in Persian)
 21. Scarth, W.  (1998). Macroeconomics: An Introduction to Advanced Methods, Toronto: Harcourt Brace Jovanovich.
 22. Shahmoradi, A. & Sarem, M. (1392). Analyzing central bank responses to exchange rate volatility in Iran. Journal of economic research. 2. 25-42. (In Persian)
 23. Tavakolian, H, & Sarem, M. (1396). DSGE models in Dynare, modeling, solution and estimation for Iran. Monetary and Banking research institute.
 24. Walsh, C‌‌. (2010)‌‌. ‌Monetary theory and policy‌‌. ‌Massachusetts institute of technology‌‌. Fourth Edition‌.
 25. Walsh, C‌‌. (2017)‌‌. ‌Workers, capitalists, wages and employment‌‌. ‌Prepared for federal bank of Richmond, Forthcoming‌‌.