نویسنده = محمد جعفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-34

10.22034/ecoj.2021.45226.2854

علی مفتخری؛ محمد جعفری؛ اسمعیل ابونوری؛ یونس نادمی