نویسنده = حمید ذوالقدر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر نفوذ اینترنت در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 91-116

بهزاد سلمانی؛ حمید ذوالقدر؛ مصطفی شکری


2. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال‌توسعه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 81-102

بهزاد سلمانی؛ پرویز محمدزاده؛ حمید ذوالقدر