کلیدواژه‌ها = رتبه‌بندی اعتباری
الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-24

قهرمان عبدلی؛ علیرضا فرد حریری