کلیدواژه‌ها = کشورهای سند چشم انداز ایران
بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 103-126

حمید سپهردوست؛ فهیمه رجبی؛ مهسا باروتی