کلیدواژه‌ها = الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی-خودرگرسیون‌برداری (DSGE-VAR)
پیش‌بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تئوری و تکنیک)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 149-176

بهنوش سادات آقایان؛ جاوید بهرامی؛ اسفندیار جهانگرد