کلیدواژه‌ها = "مدل تعادل عمومی پویای تصادفی"
رفتار سیاست پولی طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE

دوره 5، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 53-80

علیرضا عرفانی؛ ندا کسایی پور