کلیدواژه‌ها = شوک‌های بنیادین
بررسی نقش شوک‌های ساختاری بر نوسانات قیمت نفت خام

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 241-264

سارا عظیمی؛ عبدالساده نیسی؛ تیمور محمدی