کلیدواژه‌ها = مدل خودرگرسیون برداری
طراحی شاخص استرس مالی در نظام مالی ایران با رویکرد نظریه پرتفوی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 101-134

سعید فلاح پور؛ سعید شیرکوند؛ اکبر قنبری