کلیدواژه‌ها = مطالبات غیرجاری
بررسی اثر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری درسیستم بانکی ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1398، صفحه 189-214

علی اکبر قلی زاده؛ سیاوش گلزاریان پور؛ فریبا شکوری منفرد