بررسی اثرات آستانه‌ای نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آستانه‌ای نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای این منظور از داده‌های سال‌های 1353-1396 و روش خودرگرسیون آستانه‌ای و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی ‌استفاده شده است. بر اساس نتایج به ‌دست آمده، وجود حد آستانه‌ای در تاثیر نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران تایید شد. بر این اساس با وجودی که اثر افزایش نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری این بخش در مقادیر کم‌‌تر از حد آستانه، منفی است، اما به لحاظ آماری اثر معنادار مشاهده نشد. همچنین، در رژیم ارزی با نوسان‌های بالای حد آستانه‌ای 2122 ریال، تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی، افزایش یافته است. بنابراین، اگرچه اثر نوسان نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همواره منفی بوده است، اما با افزایش نوسان نرخ ارز به رقم بیش‌تر از حد آستانه، تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایه-گذاری بخش خصوصی، معنی‌دار و اثر کاهنده آن، تقویت شد. علاوه بر این، بر اساس یافته‌های پژوهش، تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با یک وقفه، اثر مثبت و معنادار و سرمایه‌گذاری دولتی، اثر منفی و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Threshold Effects of Exchange Rate Fluctuations on Private Investment in Iran

نویسندگان [English]

 • Yalda Mostafapour 1
 • amir mansour tehranchian 2
 • Ahmad Jafari Samimi 3
 • Saeed Rasekhi 3
1 Ph.D Student of of University of Mazandaran
2 faculty member
3 Professor and Faculty member of University of Mazandaran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate threshold effects of exchange rate fluctuations on private investment in Iran. For this purpose, were used the data from 1974-2017 and Generalized Autoregressive conditional heteroskedasticity and atouthreshold regression model. Based on the results obtained, is confirmed existence of the impact of thresholds on and exchange rate fluctuations on private sector investment in Iran. Accordingly, although the effect of increasing exchange rate fluctuations less than the threshold on the investment in this sector was negative, no statistically significant effect was observed. Also in the currency regime with fluctuations above the threshold of 2122 Rials, is increased the negative impact of the exchange rate on private sector investment. So, although, the effect of exchange rate fluctuations on private equity investment has always been negative, if the exchange rate volatility exceeds the threshold, the effect of the exchange rate fluctuations on private sector investment, significant and its reducing effect was reinforced. In addition, according to the research findings, GDP and private sector investment with a lag,have a positive and significant effect and government investment has a negative and significant effect on private sector investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • atouthreshold regression
 • exchange rate fluctuations
 • Investment private sector
 1.  

  1. اصغرپور، حسین، مهدیلو، علی، و اسماعیلی، سید میثم (1393). بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز موثر واقعی در ایران با استفاده از رگرسیون فازی. فصلنامه علمی نظریه­های کاربردی اقتصاد، 1(3)، 25-56.
  2. الیاس پور، بهنام، دشتبان، مجید، و دشتبان فاروجی، سحر (1397). اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران. اقتصاد و الگو سازی، 9 (2)، 67-99.
  3. پدرام مهدی، و دهنوی، شدریه (1392). خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، ۲۱ (۶۸)، ۱۳۹-۱۵۸.
  4. جلایی، عبدالمجید. و صمیمی، سپیده. (1393). بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌ها‌ی کلی ابلاغی نظام). سیاست‌ها‌ی کاربردی و کلان، 2 (7)، 89-109.
  5. جلایی، سید عبدالمجید، نجاتی، مهدی، و باقری، فرخنده (1395). بررسی تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدل‌های تعادل عمومی قابل محاسبه. پژوهش­های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی)، ۱۶ (۲)، ۲۰۱-۲۲۰.
  6. خسروی، تانیا (1392). تأثیر سرمایه‌گذاری بخش عمومی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با حضور مالیات بر شرکت‌ها. دانش سرمایه‌گذاری, 3 (10), 167-186.
  7. سلمان پور زنور، علی، موسوی، کاظم، و شکوهی فرد، سیامک. (1395). ارزیابی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی در ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 6 (22)، 85-104.
  8. سوری، علی (1393).  اقتصادسنجی پیشرفته– جلد 2. تهران: انتشارات فرهنگ شناسی.
  9. شاکری، عباس (1394). اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌ها جلد 2، تهران: انتشارات رافع.

  10.شهرازی، مهدی (1396). انتخاب مدل بهینه جهت توصیف و پیش‏بینی نوسانات بازدهی طلا در بازار ایران: مقایسه مدل‏های گارچ متعارف، انباشته و انباشته کسری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 8 (31), 267-280.

  11.طاهری فرد، علی، قدیری نژادیان، محمد حمزه، کریمی بیرانوند، محمود، و فروغی زاده، یاسین (1394). اثر افزایش نرخ ارز بر هزینه خانوار از کانال واردات: تحلیل داده ستانده. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4 (13), 257- 272.

  12.عرفانی، علیرضا، و وصاف، ابراهیم (1395). بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش مسکن. (پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه سمنان.

  13.عرفانی، علیرضا، و جهانی، زهرا (1392). بررسی تأثیر تکانه­های نرخ ارز غیر رسمی ایران بر نااطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی. فصلنامه علمی نظریه­های کاربردی اقتصاد، 1(1), 73-96.

  14.عرفانی، علیرضا، حسینی، عابدین. و ملکی، حمید. (1394). بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5 (20)، 45-61.

  15.کازرونی، سیدعلیرضا، سلمانی، بهزاد، و فشاری، مجید (1391). تاثیر بی‌ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP). مطالعات اقتصادی کاربردی، 1(2)، 85-114.

  16.لشکری، محمد، بهنامه، مهدی، و حسنی، ملیحه (1395). اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی, 6 (23), 130-115.

  17.محمودی، هاشم، و افراسیابی، سمیرا (1393). تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران مورد مطالعه: استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی. زراعت و فناوری زعفران، 2 (2), 155-164.

  18.موسوی، سیدکاظم، سلمانپور زنوز، علی، و شکوهی فرد، سیامک (1397). بررسی تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان, 6 (22), 81-100.

   

  1. Avdjiev, S., Bruno, V., Koch, C., & Shin, H. S. (2019). The dollar exchange rate as a global risk factor: evidence from investment. IMF Economic Review, 67(1), 151-173.
  2. Alexander, S. S. (1952). Effects of Devaluation on a Trade Balance. Staff Papers-International Monetary Fund, 2(2), 263-278.
  3. Asgharpour, H., Mehdilou, A., & Esmaili, S. (2014). Determinants of Real Effective Exchange Rate in Iran using Fuzzy Regression. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 1(3), 25-56. (In Persian).
  4. Bahal,G., Raissi, M., & Volodymyr, T. (2018). Crowding-out or crowding-in? Public and private investment in India. World Development ,109 , 323–333.
  5. Batu, M. M. (2016). Determinants of Private Investment: A Systematic Review. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 4(2), 52-56.
  6. Bleaney, M., & Greenaway .D. (2001) .The impact of terms of trade and real exchange rate volatility on investment and growth in sub-Saharan Africa.Journal of Development Economics. 65(2), 491-500.
  7. Christian Okechukwu, M., &  James, O. (2017). Exchange rate fluctuations and foreign private investments in Nigeria. International Journal of Economics and Business Management. 3(8), 1-23.
  8. Clausen, B. (2008). Real Effective Exchange Rate Uncertainty, Threshold Effects, and Aggregate Investment – Evidence from Latin American Countries. (pp. 1-16) IWP Discussion Paper SeriesInstitute for Economic Policy, Cologne. Germany: winter.
  9. Dash, P. (2016). The impact of public investment on private investment: Evidence from India. Vikalpa, 41(4), 288-307.
  10. Demilie, B.H., &  Fikru, D (2015). The Effect of Monetary Policy on the Private Sector Investment in Ethiopia: ARDL Co-Integration Approach. Economics,4(2), 22-33.
  11. Dhasmana, A. (2017) Impact of Exchange Rate Volatility on Investment: Evidence from India. IIM Bangalore Research Paper No 533. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2996927.
  12. Elyaspour, B., Dashtban, M., & Dashtban faroji, S (2018). The Effect of Public Expenditure and Macroeconomic Uncertainty on the Private Sector Investment in Iran. Journal of Economics and Modeling, 9(2), 67-99 .(In Persian).
  13. Erfani, A., & Jahani, Z (2013). Investigation of the Effects of Non-official Exchange Rate Shocks on Its Uncertainty: Long-Memory of Exchange. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 1(1), 73-96 .(In Persian).
  14. Erfani, A., Hosseini, A., & maleki, H. (2015). Analysis of Existence of Asymmetric Positive & Negative Effects of Exchange Rate Fluctuations on Private Investment. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 5(20), 61-45. (In Persian).
  15. Erfani, A., & Vasaf, E (2016). Analyzing the effect of real exchange rate uncertainty on private investment in housing. (Master's thesis). Semnan University.(In Persian)
  16.             Falahati, A., & Heidarian, M (2019). Studying Threshold Effects of Government Investment and Public Debt in an Economic Growth Model for Iran Provinces; Using a Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR). Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 9(33), 41-56. (In Persian)
  17. Jalaee Esfand Abadi, S., & Samimi, S. (2014). estimating the effective  factors on the private sector investmentThe macro and strategic polcities , 2(7), 89-109. (In Persian).
  18. Jalaee S A, nejati M., & bagheri, F. )2016(. (Examining the Effects of the Exchange Rate Shocks on Investment and Employment in Iran using Computable General Equilibrium Models. The Economic Research, 16 (2), 201-220 .(In Persian).
  19. Jobarteh, M., & Kaya, H. (2019). Non-linear finance-growth nexus for African countries: A panel smooth transition regression approach. Theoretical & Applied Economics, 26(3), 205-222.
  20. Jude, E. (2010). Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach. Journal of Economic Development, 35(1), 15-33.
  21. Kazerooni, A., & Feshari, M. (2011). The Impact of Real Exchange Rate Volatility on GDP: The Case Study of Iran. Journal of Economics and Modeling, 1(4), 129-156. (In Persian).
  22. Khosravi, T. (2014).The effect of governmental investment on the effect private investment with the existence of corporate tax. Investment knowledge. 3(10). 167-186. (In Persian).
  23. Kumar, J. (2015). Estimation of Investment Function using Accelerator Theory. International Refereed Research Journal, 6(5), 179-184.
  24. Lashkary, M., Behname, M., & hassani, M. (2016). The Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on Employment for Services Sector in Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6(23), 130-115. (In Persian).
  25. Mahmoudi, H. & Afrasiabi, S. (2014). Analysis the price transmission on saffron market case study: Razavi, North and South Khorasan Provinces. Saffron agronomy and technology, 2(2), 155-164. (In Persian).
  26. Mousavi, S., salmanpour, A., & shokouhifard, S (2018). Investigating the Impact of Macroeconomic Instability on Private Investment in Iran. The macro and strategic polcities , 6(22), 81-100. (In Persian).
  27. Nucci, F., & Pozzolo, A. F. (2001). Investment and the Exchange Rate: An Analysis With Firm-LevelPanel DataEuropean Economic Review, 45(2), 259-283.
  28. Nwakoby, C., & Bernard , A. (2016). Effect of Private Sector Invesment on Economic Growth in Nigeria. NG-Journal of Social Development. 5(4), 150-167.
  29. Nguyen, C., & Trinh, L. (2018). The impacts of public investment on private investment and economic growth. Journal of Asian Business and Economic Studies. 25 (1)1, 15-32.
  30. Olaifa, F. G., & Benjamin, O. O. (2020). Government Capital Expenditure and Private Sector Investment in Nigeria. Advanced Journal of Social Science, 6(1), 71-82.
  31. pedram M., & dehnavi S. (2014). Threshold Auto Regression and Purchase Power Parity Test. Journal of Economic Research and Policies,  21 (68), 139-158. (In Persian).
  32. Pindyck, R. S. (1991). Irreversibility, uncertainty, and investment. Journal of Economic Literature, 29, 1110-1148.
  33. Rode, S. (2012). Advanced Macroeconomics. Mumbai: Ventos Publication.
  34. Rozeei, Z., Akhondzadeh, T., & Sameei, G.(2014). The study of the ective factors on investment in private sector in Iran (With emphasis on uncertainty). Int. J. Industrial Mathematics. 6(3), 255-264.
  35. Sakar, Sudipto (2000): On the Investment-Uncertainty Relationship in a Real Options Model. Journal of Economic Dynamics and Control, 24,  219-225.
  36. Shakery, a.(2015). Macroeconomics: Theories and Policies (2). Tehran: Raffe Publishing. (In Persian).
  37. Shahrazi, M. (2017).  Choosing an optimal Model for Explaining & Forecasting the Volatility of Iranian Gold Price Returns: a Comparison of GARCH, IGARCH & FIGARCH Models. Financial Engineering and Portfolio Management, 8(31), 267-280. (In Persian).
  38. Sori, A. S. (2013). Advanced econometrics. Tehran: Cultural science. (In Persian).
  39. Taheri fard, A., ghadirinezhadian, M., karimi, M., & foroghizadeh, Y. (2015). The effect of rising exchange rate on the household Expenditure of the through of imports: An input-output analysis. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 4(13), 257-272. (In Persian).