تاثیر سیاست‌های پولی بر ارزش افزوده صنایع تولید فلزات اساسی ایران (رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 دانشیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

بخش صنعت یکی از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش‌های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره‌وری آن‌ها دارد. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت‌ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی با بهره‌گیری از رهیافت برنامه-ریزی ریاضی مثبت طی سال‌های 1396-1369 می‌باشد. برای این منظور ابتدا با بهره‌گیری از رهیافت هم‌جمعی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدت پرداخته شد و در ادامه تعیین سناریو و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد سیاست‌های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف‌گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به‌عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد حجم نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده صنایع تولیدی فلزات اساسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Monetary Policy on Value Added in Iran's Industrial Sub-Sectors (Positive Mathematical Programing Approach) with Emphasis on Basic Metals sub-sector

نویسندگان [English]

  • Davar Sanaee 1
  • Akbar Mirzapour Babajan 2
  • Beitollah Akbari Moghadam 3
  • Majid Feshari 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Assistant professor of Economics, Gazvin Azad University
4 Associate Professor of Economics, Kharazmi University, Tehran,Iran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigate the effect of monetary policy on the value added in the basic metal Industries sector is based on the use of positive mathematical programming during the periode of 1990 - 2017. For achieving this, at first the long-run relationship between variables has been estimated by using of ARDL approach and then, the scenario designing and sensitivity analysis has been implemented through PMP model.The results of this study showed that the decreasing and incremental policies of monetary variables (liquidity and bank interest rate) in different scenarios have an effect on the added value of optimizing that subsection. Also, an important indicator of this method is to calculate the optimal value added of each sub-section in its base year and its targeting capability in some other scenarios. For example, in the first scenario, in the case of 5, 10, and 20 percent reduction in liquidity, value added will increase by 4, 9 and 18 percent in Basic Material Production industries. In this scenario, the drop in the policy variable will also increase the bank interest rate by as much as 3, 7 and 15 percent in the added value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy
  • Value added
  • Basic Metals Sub- Sector
  • Positive Mathematical Programming Approach (PMP)
 
1-   اشرف‌زاده، حمیدرضا، و رحمانی، میترا (1394). تأثیر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بر تولید، صادرات و اشتغال صنایع. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(15): 148-133.
2-   امیر عضدی، احمد، و محمدی، حمید (1389). تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بخش کشاورزی. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 18(53): 57-45. 
3-   برادران، علیرضا، و زمردیان، غلامرضا (1396). بررسی اثر شوک سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 6(24): 138-117.
4-   ترابی، افسانه، شریفی رنانی، حسین، و عمادزاده، مصطفی (1394). تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا.
5-   زمردیان، ا (1396). مطالعه اثر شوک سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت. پژوهش‌نامه اقتصادی،  28(2): 46-15.
6-   سهیلی، کیومرث، الماسی، مجتبی، و سقایی، مریم (1389). ارزیابی تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر تورم ایران. پژوهش‌نامه اقتصاد کلان ، 7(13): 60-39.
7-   شاکری بستان‌آباد، رضا، جلیلی، زهرا، و صالحی کمرودی، محسن (1398). تأثیر منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال استان‌های صنعتی ایران: رهیافت مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده ساختار (SFAVAR).  فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 9(35): 102-79.
8-   شاه‌آبادی، ابوالفضل، و ثمری، هانیه (1392). بررسی و مقایسه تأثیر سیاستهای کلان - اقتصادی شامل سیاستهای پولی و مالی بر عملکرد سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران. نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران، ایران.
9-   شهبازی، کیومرث، وکریم‌زاده، الهام (1393). تأثیرسیاستهای پولی و مالی را بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران در راستای سیاست‌های کلی بخش صنعت. فصلنامه سیاستهای راهبردی وکلان 2(8): 110-93
10-   عبدالهی‌آرانی، مصعب، قاسمی، محمدرضا، و صفاکیش، محمد (1396). بررسی تاثیرتکانه­های سیاستهای پولی و مالی بر بخش صنعت ایران: (رهیافت SVAR).  فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، 22(3):140-109
11-   عزیزی، فیروزه، و پاسبان، فاطمه (1380). بررسی وضعیت تولید وارزش افزوده صنعت نساجی در ایران و تاثیر سیاست‌های مالی و پولی دولت برآن طی دوره  1358تا 1377. پژوهش‌های اقتصادی،1(3):98-65
12-   فرزین‌وش، اسدالله، احسانی، محمدعلی، جعفری صمیمی، احمد، و غلامی، ذبیح‌الله (1391). بررسی آثار نامتقارن سیاست‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 20(61): 45-57. 
13-   فهیم یحیایی، فریبا، و فلیحی، نعمت (1382). اثرات سیاست‌های پولی ومالی بر بخش صنعت در 25 سال گذشته. پژوهش‌نامه اقتصادی، 3(8) :215-199.
14-   کردبچه، حمید، و کبیریان، مهری (1396). ارزیابی نامتقارنی آثار تکانه‌های نقدینگی بر تولید حقیقی بدون نفت در ایران. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 25(84): 128-99.
15-   متفکرآزاد، محمدعلی، محسنی زنوزی، سیدجمال‌الدین، و محمدقلی‌پورتپه، امید (1395).بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران. دو فصلنامه اقتصاد پولی و مالی، 23(12): 18-1.
16-    محمودی نیا، داود، دلالی اصفهانی، داود، انجوردا، جکوب، و بخشی دستجردی، رسول (1395). نظریه بازیها و نقش آن در تعیین سیاستهای بهینه در تقابل استراتژیک بین سیاستگذار پولی و مالی. پژوهش‌نامه اقتصادی، 6(24): 121-83.
17-    مومنی، مجید (1395). بررسی سیاست‌گذاری پولی برای هدف‌گذاری تورم متغیر با زمان در ایران: رویکرد مقایسه‌ای قواعد تیلور و مک کالم. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 
1-   Abdollahi Arani, M., Ghasemi, M., & Safakish, M. (2017). Investigating the impact of monetary and financial policies on Iran's industry sector: (SVAR Approach). Journal of Planning and Budgeting, 22 (3), 109-140 (In Persain).
2-   Alam, T., & Wahed, M. (2006). Sectoral effects of monetary policy: Evidence from Pakistan. The Pakistan Development Review, 45(4), 1103-1115.
3-   Amir Azodi, A., & Mohammadi, H. (2010). Analyzing the effect of monetary and financial policies on agricultural sector variables, Journal of Economic Research and Policies. 18 (53), 45-57 (In Persain).
4-   Arfini, F., Donati, M., & Menozzi, D. (2005). Analysis of the socio-economic impact of the tobacco CMO Reform on Italian Tobacco Sector. Paper presented at the XIth Congress of the EAAE (European Association of Agricultural Economists).
5-   Arfini, F., Donati, M., & Paris, Q. (2003). A national PMP model for policy evaluation agriculture using micro data and administrative information. Paper Presented at the International Conference Agricultural Policy Reform and the WTO: where are we heading? Capri, Italy.
6-   Ashrafzadeh, H., & Rahmani, M. (2015). The impact of monetary, financial, currency and commercial policies on production, export and employment of industries. Iranian Journal of Applied Economic Studies, 4 (15), 133-148 (In Persain). 
7-   Augustine, K.A., & Harold, N. (2017). Monetary policy and industrial output in the BRICS countries: A markov-switching model. Folia Oeconomica Stetinensia Journal, 17(2), 35-55.
8-   Azizi, F., & Pasban, F. (2001). A survey on the production and value added production of the textile industry in Iran and the impact of fiscal and monetary policies on the government during the period of 1979 to 1998. Economic Research, 1 (3), 96-98 (In Persain).
9-   Azuara, J.M., Harou, J.J., & Howitt, R.E. (2009). Estimating economic value of agricultural water under changing conditions and the effects of spatial aggregation. Science of the Total Environment, 408(23), 5639-5648.
10-  Baradaran, A., & Zomorrodian, Gh. (2017). Investigating the impact of monetary and financial policy shock on the value added of industry and mining sector in Iran. Journal of Investment Knowledge, 6 (24), 117-138 (In Persian).
11-  Barkaoui, A., & Butault, J. P. (2000). Cereals and oilseeds supply within The EU, under agenda: A positive mathematical programming application. Agricultural Economics Review, 2(1), 1-12.
12-  Buysee, J., Van Huylenbroeck, G., & Lauwers, L. (2007). Normative, positive and econometric mathematical programming as tools for incorporation of multifunctionality in agricultural policy modeling. Agriculture, Ecosystems and Enviroment, 120(1), 70-81.
13-  Cortignani, R., & Severini, S. (2009). Modeling farm-level adoption of deficit irrigation using positive mathematical programming. Agricultural Water Management, 12(4), 1785-1791.
14-  Fahim Yahiaee, F., & Falihi, N. (2003). The Impact of monetary and financial policies on the industry sector in the past 25 Years. Economic Research Journal, 3(8), 199-215 (In Persain).
15-  Farzinvash, A., Ehsani, M., Jafari Samimi, A., & Gholami, Z. (2012). Investigating the asymmetric effects of monetary policy on production in Iranian economy, Journal of Economic Research and Policies, 20 (61): 45-57 (In Persain).
16-  Hoffmann, M., & Ptrick H. (2016)."Inflation expectations, disagreement, and monetary policy. Economic Letters, 146(3), 59-63
17-  Kourdbacheh, H., & Kabirian, M. (2017). Asymmetric assessment of the impacts of liquidity shocks on real oil-free production in Iran. Journal of Economic Research and Policies, 25 (84): 99-128 (In Persain).
18-  Mahmoudi Nia, D., Dallali Esfahani, D., Anjorda, J., & Bakhshi Dastjerdi, R. (2016). Game theory and its role in determining optimal policies in the strategic contrast between monetary and financial policymakers. Economic Quarterly, 24: 15-46 (In Persain).
19-  Momeni, M. (2016). Investigating monetary policy for targeting time variable inflation in Iran: A comparative approach to Taylor and McCallum rules. M.Sc. Thesis, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (In Persain).
20-  Motafakker Azad, M.A., Mohseni Zenozi, S.J., & Mohammad Gholi Purtapeh, O. (2016). Investigating the impact of monetary and financial policies on value added services in Iranian economy. Monetary and Financial Economics Quarterly, 23 (12): 1-18 (In Persain).
21-  Musa, Y., & Asare, B. K. (2013). Long and short run relationship analysis of monetary and fiscal policy on economic growth in Nigeria: A VEC model approach. Research Journal of Applied Science, Engineering and Technology. 5(10), 3044-3051.
22-  Olatunji, S. (2019). Monetary policy spillovers through industrial growth in Nigeria: A time series analysis. Economics and Business Journal, 33(1), 94-110.
23-  Severe, S. (2016). An empirical analysis of bank concentration and monetary policy effectiveness. Journal of Financial Economic Policy, 8(2), 163-182.
24-  Shahabadi, A., & Samari, H. (2012). Investigating and comparing the impact of macroeconomic policies, including monetary and financial policies on the banking system performance of Iran, First National Conference on Monetary and Banking Management Development, Tehran, Iran (In Persain).
25-  Shahbazi, K., & Karimzadeh, E. (2014). The impact of monetary and financial policies on the value added of the Iranian industry sector. towards general industrial sector policies. Quarterly Journal of Strategic Policies, 2 (8), 93-110 (In Persain).
26-  Shakeri Bostanabad, R., Jalili, Z., & Salehi Kamroodi, M. (2019). The regional impact of monetary policy on the employment of industrial provinces of Iran: A structured factor augmented self-regression model approach, (SFAVAR). Journal of Economic Growth and Development Research, 9 (35), 79-102 (In Persain).
27-  Soheili, K., Almasi, M., & saggai, M. (2010). Assessing inflation, liquidity growth, import inflation, production gap and exchange rate on Iranian inflation. Macroeconomic Research Journal, 7 (13): 39-60 (In Persain).
28-  Torabi, A., Sharifi Renani, H., & Emadzadeh, M. (2015). The impact of oil shock on production and inflation through monetary and financial policy response in Iran. International Conference on Management Economics and Social Sciences, Spain (In Persain).
29-  Zomorrodian, A. (2016). Studying the impact of monetary and financial policy shocks on the value added of the industrial sector. Economic Quarterly, 28: 15-46 (In Persain).