تحلیل اثرات فساد بر اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی: رهیافت هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، حسابداری و مدیریت گردشگری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشت، ایران

چکیده

نرخ اشتغال جزو کلیدی‌ترین شاخص‌های بازار کار بوده و تابع مولفه‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر اشتغال، متغیر فساد می‌باشد. از این‌رو در این تحقیق، تاثیر شاخص‌های مختلف فساد بر سطح اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018 -2000 مطالعه شده و سه مدل جداگانه برآورد شده است. قبل از برآورد مدل‌ها به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی پسران در مدل‌های برآوردی انجام شده و در سطح معناداری 5 درصد، وجود وابستگی مقطعی بین متغیرهای مدل پذیرفته شد. از این رو برای برآورد مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM)استفاده شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که در هر 3 مدل، شاخص فساد تاثیر منفی بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. تاثیر تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر نسبت شاغلین به کل جمعیت در هر سه مدل مثبت بوده اما در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. موجودی سرمایه و نرخ دستمزد واقعی به‌ترتیب، بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت و منفی داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. باز بودن تجاری نیز بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت داشته و تنها در مدل اول، این تاثیر به لحاظ آماری معنادار بوده است. براساس نتایج برآورد شده، تاثیر تورم بر سطح اشتغال منفی بوده و این تاثیر(به‌‍جز مدل دوم) به لحاظ آماری معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Corruption on Employment in Iran and Selected Islamic Countries: A Panel Cointegration with Cross-Sectional Dependency Approach

نویسندگان [English]

 • Siamak Shokouhifard 1
 • Roya Aleemran 2
 • nader mehregan 3
 • Farzad Rahimzadeh 4
1 Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of economics-Economics&managment faculty-Tabriz azad islamic university-tabriz-Iran
3 دانشگاه بوعلی همدان
4 Assistant Professor, Department of Economic, Accounting and Tourist Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The employment rate is among the key indicators of the labor market and is subject to various economic components. One of the most important factors affecting employment is the corruption variable. Therefore, in this study, the effect of different indicators of corruption on employment level in Iran and Selected Islamic Countries is studied and three separate models are estimated in the period 2000- 2018. After estimating the models using panel data method, the cross-sectional dependency test was performed on the estimated models and at the 5% significance level, the existence of cross-sectional dependency was accepted. Therefore, for obtain reliable results, the Cup-FM Method was used to estimate the model. The results of model estimation showed that in all three models, corruption index had a negative effect on employee-to-population ratio and this effect was statistically significant at the 5% level of significance. The effect of banks' lending facilities on the ratio of employee-to-population ratio was positive in all three models but not significant at the 5% level. Capital stock and real wage had a positive and negative effect on employee-to-population ratio, respectively, and this effect was statistically significant at the 5% level. Trade openness also had a positive effect on the employee-to-population ratio, and only in the first model was this effect statistically significant. According to the estimated results, the effect of inflation on employment level was negative and this effect (except in the second model) was statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption
 • Employment
 • Cup-FM
 • Iran
 1.  

  1. حکمتی فرید، صمد، عزتی شورگلی، احمد، عزتی، رضا، و دهقانی، علی (1394). تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5 (18)، 112- 95.
  2. سپهردوست، حمید، و برجیسیان، عادل (1395). بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 13 (1)، 29- 1.
  3. سلاطین، پروانه (1396). تأثیر فساد بر توزیع درآمد: رهیافت داده‌های پانل. فصلنامه رفاه اجتماعی، 17 (67)، 69- 37.
  4. کریمی، سعید، گیلک حکیم آبادی، محمد تقی، و نباتی، زهرا (1396). فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب. پژوهش‌نامه زنان، 8 (22)، 81- 65.
  5. مرکز پژوهش­های مجلس (1396). آسیب شناسی سیاست‌ها و مقررات بازار کار ایران، شناخت وضع موجود بازار کار با تأکید بر تفاوت­های استانی. دفتر مطالعات اقتصادی.

  1. Amarandei, C. M. (2013). Corruption and foreign direct investment: evidence from  central and eastern European states. Journal of CES working Paper, 5(3), 311-322.
  2. Breen, M., Gillanders, R., Mcnulty, G., &  Suzuki, A. (2015). Gender and Corruption in business. Helsinki Center of Economic Research, Discussion Papers, 391.
  3. Cooray, A.,  & Dzhumashev, R. (2018). The effect of corruption on labour market outcomes. Economic Modelling xxx, (2018), 1–12.
  4. Dutta, N., Kar, S., & Roy, S. (2013). Corruption and persistent informality: an empirical investigation for India. Journal of International review of Economica & Finance, 27(c), 357-373.
  5. https://data.worldbank.org/.
  6. https://www.imf.org/en/Data.
  7. ICRG Report. (2018). ICRG Report on Methodology. ICRG, London.
  8. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2014). Governance matters VII: Aggregate And Individual Governance Indicators 1996-2007. Project, World Bank.
  9. Lacko, M. (2012). Tax Rates with Corruption: Labour Market Effects Empirical Cross Country Comparisons on OECD Countries. Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2006/4.
  10. Mandal, B., & Marjit, S. (2010). Corruption and wage inequality?. International Review of Economics & Finance, 19 (1), 166–172.
  11. Ntouko, C. N. (2013). Regulatory framework and private investment: empirical evidence  for developing countris. Journal of Economics Bulletin, 33(1), 494-510.
  12. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. (1999). Pooled Mean Group Estimation and Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American Statistical Association, 94 (446), 621–634.
  13. Pi, J., & Zhou, Y. (2013). Institutional quality and skilled-unskilled wage inequality. Economic Modeling, 35 (C), 356–363.
  14. Tanzi, V. (1998). Corruption around the World: Causes, Consequences, Scope  and Cures. International Monetary fund, 45 (4), 559-594.
  15. Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index, http://www. transparency.org/cpi2014/results .
  16. Trentini, C., & Koparanova, M. (2013). Corruption and entrepreneurship: does gender matter?. ECE, Discussion Paper No. 2013-1.
  17. Walsh, J. (2010). Labour market and corruption issues in Chiang Rai, Thailand. Review of Economic and Business Studies, 6 (16), 253–268.
  18. Westerlund, J., & Edgerton, D. (2008). A Simple Test for Co Integration in Dependent Panels with Structural Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 70 (2), 665-705.