تاریخ‌گذاری بحران‌های بانکی در کشورهای با درآمد متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از موضوعاتی که در خصوص بحران­ها مطرح می­شود، تعیین تاریخ وقوع آنهاست. اگر تاریخ وقوع بحران­ها مشخص شود، می­توان با اتخاذ سیاست­های مناسب، مشکلات آتی ناشی از بروز آنها را کاهش داد. بحران­های بانکی نیز به عنوان یک از انواع بحران­های مالی از این قاعده مستثی نیستند. از این رو، در پژوهش حاضر با محاسبه شاخص فشار بازار پول اصلاح شده برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و درآمد متوسط بالا در طی بازه زمانی 2019-1980، تاریخ­های بحران بانکی تعیین شد. در ادامه، تاریخ­های بدست­آمده با تاریخ­های مطالعه لیون والنسیا (2020) از طریق محاسبه ضریب تطابق Kappa مقایسه شد. نتایج این مقایسه، بیانگر میزان تطابق حدود 10 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و حدود 30 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا بین تاریخ­های بحرانی مطالعه حاضر و مطالعه لیون و والنسیا (2020) است. همچنین بررسی وضعیت تورم و رشد GDP حقیقی برای کشورهای مورد مطالعه نشان داد که تورم یک شاخص پیشرو مناسب برای شناسایی زودهنگام بحران بانکی است. کاهش رشد GDP حقیقی در سال­های بعد از بحران نیز به عنوان یکی از مشکلات بحران­های بانکی معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dating Banking Crises in Middle-income Countries

نویسندگان [English]

 • Seyyed Saleh Akbar Mousavi 1
 • Behzad Salmani 2
 • Jafar Haghighat 2
 • Hossein Asgharpour 2
1 Faculty economic and management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 University of Tabriz
چکیده [English]

One of the issues raised about crises is dating them. If the date of crises are determined, future problems can be reduced by adopting appropriate policies. Banking crises are not an exception to this rule as one types of financial crises. Hence, in the present study, the dates of the banking crisis were determined by calculating the modified money market pressure index for low middle-income and high middle-income countries over the period of 1980-2019. Then, obtained dates were compared with dates of Laeven and Valencia (2020) by calculating the Kappa coefficient. The results of this comparison show a matching of about 10 percent for low middle-income countries and about 30 percent for high middle-income countries between crisis dates of the present study and the study of Laeven and Valencia (2020). Also, the investigation of inflation and real GDP growth for the studied countries showed that inflation is a suitable leading indicator for early warning of banking crisis. The decline in real GDP growth in the post-crisis years was also cited as one of the problems of the banking crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Banking Crisis
 • Dating Crises
 • Money Market Pressure Index
 1. ابونوری، اسمعیل، مهرگان، نادر و صفری، نفیسه (1397). شناسایی عوامل موثر بر وقوع بحران­های سیستم بانکی کشورهای منتخب جهان با استفاده از مدل پانل لاجیت. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی. (88)26، 38-7.
 1. Abounoori, E., Mehregan, N., & Safari, N. (2018). Identifying the Influential Factors of Probability of Crisis in the Banking System in the Selected Countries. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 26 (88), 7-38 (In Persian).
 2. Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of accounting research, 159-178.
 3. Barrell, R., Davis, E. P., Karim, D., & Liadze, I. (2010). Bank regulation, property prices and early warning systems for banking crises in OECD countries. Journal of Banking & Finance34(9), 2255-2264.
 4. Boyd, J. H., De Nicolo, G., & Rodionova, T. (2019). Banking crises and crisis dating: Disentangling shocks and policy responses. Journal of Financial Stability41, 45-54.
 5. Bussiere, M., & Fratzscher, M. (2006). Towards a new early warning system of financial crises. journal of International Money and Finance, 25(6), 953-973.
 6. Caggiano, G., Calice, P., & Leonida, L. (2014). Early warning systems and systemic banking crises in low income countries: A multinomial logit approach. Journal of Banking & Finance47, 258-269.
 7. Caprio, G., & Klingebiel, D. (1996), Bank Insolvencies: Cross-Country Experience. Policy Research Working Paper, No. 1620.
 8. Chaudron, R., & de Haan, J. (2014). Dating banking crises using incidence and size of bank failures: Four crises reconsidered. Journal of Financial Stability15, 63-75.
 9. Costa, N. (2016). Early Warning Systems for systemic banking crises: an empirical analysis, University of Padua.
 10.  Davis, E. P., & Karim, D. (2008). Comparing early warning systems for banking crises. Journal of Financial stability, 4(2), 89-120.
 11.  Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache, E. (1998). The determinants of banking crises in developing and developed countries. Staff Papers45(1), 81-109.
 12.  Edison, H. J. (2000). Do indicators of financial crises work? An evaluation of an early warning system. International Journal of Finance & Economics8(1), 11-53.
 13.  Fleiss, J. L., Cohen, J., & Everitt, B. S. (1969). Large sample standard errors of kappa and weighted kappa. Psychological bulletin72(5), 323-327.
 14.  Hamdaoui, M. (2016). Are systemic banking crises in developed and developing countries predictable?. Journal of Multinational Financial Management37, 114-138.
 15.  Jing, Z., de Haan, J., Jacobs, J., & Yang, H. (2014). Identifying banking crises using money market pressure: New evidence for a large set of countries. Journal of Macroeconomics43, 1-51.
 16.  Karim, D., Liadze, I., Barrell, R., & Davis, E. P. (2012). Off-balance sheet exposures and banking crises in OECD countries. Journal of Financial Stability9(4), 673-681.
 17.  Laeven, M. L., & Valencia, F. (2010). Resolution of banking crises: The good, the bad, and the ugly (No. 10-146). International Monetary Fund.
 18.  Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic banking crises database. IMF Economic Review61(2), 225-270.
 19.  Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic Banking Crises Database II. IMF Economic Review, 1-55.
 20.  Lang, M., & Schmidt, P. G. (2016). The early warnings of banking crises: Interaction of broad liquidity and demand deposits. Journal of International Money and Finance, 61, 1-29.
 21.  Lonela, S. A. (2014). Early warning systems–anticipationʼs factors of banking crises. Procedia Economics and Finance10, 158-166.
 22.  Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This time is different: Eight centuries of financial folly. princeton university press.
 23.  Qin, X., & Luo, C. (2014). Capital account openness and early warning system for banking crises in G20 countries. Economic Modelling, 39, 190-194.
 24.  The World Bank, Available: https://datahelpdesk.worldbank.org/
 25.  knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups, (Accessed, June 2020).
 26.  The International Monetary Fund, International Finance Statistics, Avaliable:https://data.imf.org/?sk=4c514d48-b6ba-49ed-8ab9-52b0c1a0179b
 27.  The International Monetary Fund, World Economic Outlook Databases, Avaliable: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/
 28. weoselgr.aspx, (Accessed, June 2020).
 29. Von Hagen, J., & Ho, T. K. (2007). Money market pressure and the determinants of banking crises. Journal of Money, Credit and Banking39(5), 1037-1066.