بررسی تاثیر صرفه‌های تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک‌‌های منتخب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز

چکیده

بانک­ها در نظام پرداخت­ها، سیاست پولى، کاهش هزینه معاملات، مدیریت و کنترل ریسک و نیز در فرایند گذار اقتصاد به یک اقتصاد بازار نقش بسیار مهمی ایفا می­کنند. با توجه به اهمیت بانک­ها در اقتصاد، توجه به عملکرد آنها و بهبود بازدهی آنها بسیار ضروری می­باشد.. یکی از عواملی که بازدهی بانک­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد، تصمیمات مربوط به متنوع­سازی خدمات و فعالیت­های بانک است. متنوع­سازی خدمات بانکی از یک طرف منافعی به همراه دارد و از طرف دیگر هزینه­هایی را ایجاد می­نماید. لذا بررسی تاثیر متنوع­سازی بر بازدهی بانک بسیار حائز اهمیت می­باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی صرفه­های ناشی از تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیرخطی مربوط به بانک­های منتخب ایران و نیز صرفه­های شبه تنوع در تسهیلات بانکی در قالب چهار سناریو مختلف -که شامل تمرکز بانک بر وام مشارکت مدنی، تمرکز بر وام مضاربه، تمرکز بر وام جعاله و تمرکز بر سایر تسهیلات بانکی می­باشد - طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از الگوی رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه­های شبه تنوع در تسهیلات روی معیار بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد در سناریوهای مختلف، صرفه­های شبه تنوع در تسهیلات بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند. در صورتی که بانک­ها بر تسهیلات مبتنی بر مشارکت مدنی، مضاربه و سایر تسهیلات تمرکز داشته باشند، متنوع­سازی منجر به افزایش بازدهی بانک­ها می­شود. در حالی که اگر تمرکز بانک­ها بر وام جعاله باشد، متنوع­سازی تسهیلات بانکی، بازدهی را کاهش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Scope Economies of Diversification of loans on Bank’s Return Criteria

نویسندگان [English]

  • Nazila Moharam Joudi 1
  • Mohammad Mehdi Barghi Osqoie 2
  • Reza Ranjpour 3
1 University of Tabriz
2 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
3 University of Tabriz
چکیده [English]

Banks play a very important role in the payment system, monetary policy, transaction cost reduction, risk management, as well as in the process of transition to a market economy. Given the importance of banks in the economy, it is essential to pay attention to their performance and improve their returns. One of the factors that affects the return of the banks is the decisions related to the diversification of the bank's services and activities. Diversifying banking services brings benefits on the one hand and costs on the other. Therefore, it is very important to study the effects of diversification on bank’s return. In this paper, in order to investigate the economies of diversification of bank loans on bank's return criterion, the nonlinear cost function related to selected Iranian banks and quasi-diversification economies of bank loans in the form of four different scenarios - including bank focus On civil partnership loans, Mudaraba loans, Jualah loans and other bank loans- it has been studied during the period 2006-2017. Also, using the censored regression model (Tobit model), the impact of quasi-diversification economies of loans on the bank's return criterion has been evaluated. The results show that in different scenarios, quasi-diversification economies in bank loans have a different effect on the bank's rate of return. If banks focus on loans based on civil participation, Mudaraba and other loans, diversification will increase the return of the banks. On the other hand, if the banks focus on Jualah loans, diversifying bank loans will reduce return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quasi-diversification in loans
  • bank return criteria
  • Tobit regression
1-     ابراهیمی، سید کاظم، شهریاری، مهری، و مهمان نوازان، سهیلا (1395). بررسی تأثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9(30)، 75-67.
2-     بزرگ اصل، موسی، اکبری ماسوله، علیرضا، محقق نیا، محمد جواد، و تقوی فرد، محمد تقی (1396). بررسی اثر تنوع­گرایی دارایی و تسهیلات بانک­ها بر ریسک بانکی (مورد مطالعه، بانک­های خصوصی در ایران). فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، 21(6)، 213- 197.
3-     شاهچرا، مهشید، و جوزدانی، نسیم (1395). تنوع­پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 4 (14)، 33-52.
4-     فتاحی نافچی، مرضیه، و دائی کریمزاده، سعید (1394). بررسی عوامل موثر بر بازده دارایی­ها در شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس بین­الملی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، برگرفته از سایت http://www.civilica.com/paper-AMTMO1_416html   
5-     لشکرى، محمد، و هژبرالساداتى، مرتضی. (1389). خصوصى­سازى بانک­ها و تأثیرات آن بر افزایش کارایى و بهبود عملکرد بانک ها. راهبرد یاس، 23، 135-148.
 
1-    Acharya, V.V., Hasan, I., & Saunders, A. (2006). Should banks be diversified? Evidence from individual bank loan portfolios. Journal of Business, 79, 1355–1412.
2-    Amihud, Y., & Lev, B. (1981). Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers. Bell Journal of Economics, 12, 605–617.
3-    Amit, R., & Livnat, J. (1988). Diversification strategies, business cycles and economic performance. Strategic Management Journal, (9), 99-110.
4-    Ansoff, H.I. (1957). Strategies for diversification. Harvard Business Review, (35), 113-124.
5-    Arestis, P., Demetriades, P., Fattouh, B., & Mouratidis, K. (2002). The impact of financial liberalization policies on financial development: Evidence from developing economics. International Journal of Finance Economic, 7(2), 109-121.
6-    Berger, P.G., & Ofek, E. (1996). Bustup takeovers of value-destroying diversified firms. The Journal of Finance, 51, 1175–1200.
7-    Berger, A.N., Cummins, J.D., Weiss, M.A., & Zi, H. (2000a). Conglomeration versus strategic focus: evidence from the insurance industry. Journal of Financial Intermediation, 9, 323–362.
8-    Berger, A.N., Hasan, I., & Zhou, M. (2010). Bank ownership & efficiency in China: What will happen in the world’s largest nation? Journal of Banking & Finance, 33(1), 113-130.‏
9-    Böhnke, R. (1976). Diversifizierte unternehmen – eine untersuchung über wettbewerbliche Wirkungen und Ausmaß der Diversifizierung. Duncker & Humblot, Berlin.
10-    Boot, A., & Schmeits, A. (2000). Market discipline & incentive problems in conglomerate firms with applications to banking. Journal of Financial Intermediation, 9, 240–273
11-    Box, G. E., & Cox, D. R. (1964). An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), 211-252.‏
12-    Bozorgh Asl, M., Akbari Masuleh, A., Mohagheghnia, M.J., & Taghavifard, M. (2017). Investigating the Effect of Variation of Assets and Facilities of Banks on Bank Risk (Case Study, Private Banking in Iran). Quarterly Journal of Investment Knowledge, 21(6), 197-213 (In Persian).
13-    Bühner, R. (1993). Strategie und organisation – analyse und planung der unternehmensdiversifikation mit Fallbeispielen, Gabler, Wiesbaden.
14-    Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Acad. Manag, Rev.22, 20–47.
15-    Deng, S., & Elyasiani, E. (2008). Geographic diversification, bank holding company value, & risk. Journal of Money, Credit, & Banking, 40(6), 1217–1238.
16-    Diamond, D.W. (1984). Financial intermediation & delegated monitoring. Review of Economic Studies, 51,393-414.
17-    Doan, A. T., Lin, K. L., & Doong, S. C. (2018). What drives bank efficiency? The interaction of bank income diversification and ownership. International Review of Economics & Finance55, 203-219.
18-    Drucker, S., & Puri, M. (2009). On loan sales, loan contracting, & lending relationships. Review of Financial Studies, 22, 2835–2872.
19-    Duraj, B., & Moci, E. (2015). Factors influencing the bank profitability-empirical evidence from Albania. Asian Economic and Financial Review5(3), 483.
20-    Ebrahimi, S.K., Shahriari, M., & Mehman Navazan,S.(2016). Evaluating the effect of income diversification on the performance of banks Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Knowledge of Securities, 9(30), 67-75 (In Persian).
21-    Edirisuriya, P., Gunasekarage, A., & Dempsey, M. (2015). Bank diversification, performance & stockmarket response: Evidence from listed public banks in South Asian Countries, Journal of Asian Economicshttp://dx.doi.org/10.1016/j.asieco.2015.09.003.
22-    Elsas, R., Hackethal, A., & Holzhäuser, M. (2010). The anatomy of bank diversification. Journal of Banking & Finance, 34(6), 1274-1287.‏
23-    Fattahi Nafchi, M., & Daee Karimzade, S. (2015). Investigating factors affecting return on assets in insurance companies accepted in Tehran Stock Exchange, The First International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium (In Persian).
24-    George, K., Joll, C., & Lynk, E.L. (1991). Industrial organization, Routledge.
25-    Grant, R. (2012). Contemporary strategy analysis, 8th Edition. UK: A John Wiley & Sons, Ltd, Publication.
26-    Grossman, S.E., & Stiglitz, J.E. (1976). Information and competitive price systems. American Economic Review, (66), 246-253.
27-    Gul, S., Irshad, F., & Zaman, K. (2011). Factors affecting bank profitability in pakistan. Romanian Economic Journal14(39).
28-    Hay, D.A., & Morris, D.J. (1991). Industrial economics and organization theory andeEvidence, Oxford University Press, New York.
29-    Herring, R. J., & Santomero, A. M. (1992). The Corporate structure of financial conglomerates. Journal of Financial Services Research, 471-497.
30-    Iskandar-Datta, M., & McLaughlin, R. (2007). Global diversification: new evidence from corporate operating performance. Corporate Ownership & Control, 4, 228– 250.
31-    Jacobs, S. (1992). Strategische erfolgsfaktoren der diversifikation. Gabler, Wiesbaden.
32-    Jayeola, O., Olunuga, A. O., & Sokefun, A. O. (2013). Product diversification in selected money deposit banks in Nigeria. European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences, (59).‏
33-    Kagecha, K. P. (2014). Bank performance: Does bank size matter?. Research paper submitted to the School of Economics, University of Nairobi.
34-    Kamp, A., Porath, D., & Pfingsten, A. (2005). Do banks diversify loan portfolios? A tentative answer based on individual bank loan portfolios. Discussion paper series 2: banking and financial studies, 1-39.
35-    Klein, P., & Saidenberg, M. (1998). Diversification, organization, & efficiency: evidence from bank holding companies. Working Paper, Federal Reserve Bank of New York, 27-97.
36-    Koch, J. (1974). Industrial organization and prices, Prentice Hall.
37-    Kuppuswamy, V. (2010). Does diversification dreate value in the presence of external financing constraints? Evidence from the 2007-2009 financial crisis. HBS Working Paper, 10-101.
38-    Laeven, L., & Levine, R. (2007). Is there a diversification discount in financial conglomerates?. Journal of Financial Economics85(2), 331-367.‏
39-    Lawrence B, Pulley, L. B., & Braunstein, Y. M. (1992). A composite cost function for multiproduct firms with an application to economies of scope in banking. The Review of Economics & Statistics, 221-230.‏
40-    Marris, R. (1964). The economic theory of "managerialcapitalism, Glencoe, New York.
41-    Mazur, M., & Zhang, S. (2015). Diversification discount over the long run: New perspectives. Finance Research Letters15, 93-98.
42-    McKillop, D. G., Glass, J. C., & Morikawa, Y. (1996). The composite cost function & efficiency in giant Japanese banks. Journal of Banking & Finance, 20(10), 1651-1671.‏
43-    Megginson, W. L., & Netter, J. R. (2001). From state to market: A survey of empirical studies on privatization. Journal of Economic Literature, 39, 321–389.
44-    Miller, S., Parkhe, A. (2002). Is there a liability of foreignness in global banking? An empirical test of banks’ X-efficiency. Strategic Management Journal, 23, 55–75.
45-    Nazarova, V. (2015). Corporate diversification effect on firm value (Unilever group case study), Annalis of economics & finance, 16(1), 173–198.
46-    Penrose, E.T. (1959). The theory of the growth of the firm, Oxford.
47-    Pulley, L. B., & Humphrey, D. B. (1993). The role of fixed costs & cost complementarities in determining scope economies & the cost of narrow banking proposals. Journal of Business, 437-462.‏
48-    Rafiqul Islam, M. & Farazm, A. (2008). Perceptions of civil servants toward privatization & development: A new exploratory study. Public Organiz Rev 8, Springer Science + Business Media, LLC, 37–52.
49-    Rajan, R., Servaes, H., & Zingales, L. (2000). The cost of diversity: The diversification discount & inefficient investment. The journal of Finance55(1), 35-80.‏
50-    Shahchera, M., & Jozdani, N. (2016). Diversity of income and profitability in banking network. Quarterly Journal of Financial and Economic Policy, 4 (14), 33-52 (In Persian).
51-    Shamraeva, S. (2010). Costs and benefits of corporate diversification. Corporate finances, 2, 36-45.
52-    Stein, J. C. (2002). Information production & capital allocation: Decentralized versus hierarchical firms. Journal of Finance, 57 (5), 1891–922.
53-    Stiglitz, J.E. (1981).The allocation role of stock market. Journal of Finance, (2), 235-252.
54-    Stulz, R. (1990). Managerial discretion & optimal financial policies. Journal of Financial Economics, 26, 3–27.
55-    Tatsuo, U. (2015). Diversification, organization, & value of the firm. RIETI Discussion Paper Series 15-E-019
56-    Tchaidze, R. and Tvalodze, S. (2011). Deposit formation in Georgia. International Monetary Fund, IMF Working Paper, No. WP/11/78.
57-    Teece, D. J. (1982). Towards an economic theory of the multiproduct firm. Journal of Economic Behavior & Organization, 3(1), 39-63.
58-    Winton, A. (1999). Don’t put all your eggs in one basket? Diversification and specialization in lending. Working Paper, No. 00-16, University of Minnesota.
59-    Wu, Z., & Kachari, G. (2015). Nonlinear relationship between diversification and bank profitability. Project submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in finance. Faculty of Business Administration, Beedie School of Business.