توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی (مطالعه موردی استان‌های ایران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه‌ آزاد اسلامی یزد

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه‌ آزاد اسلامی یزد

3 استادیار اقتصاد دانشگاه‌ آزاد اسلامی یزد

چکیده

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان‌های کشور طی دوره زمانی 1395-1385 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته آرلانو و باند (GMM) و (2SLS) پرداخته شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ بیکاری و تجارت با نابرابری توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، تولید و ساخت و ساز، توزیع درآمد در استان های کشور را بهتر می‌کند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است. علامت منفی وقفه نابرابری توزیع درآمد استانی و علامت مثبت شاخص تجارت نیز نشان از افزایش واگرایی درآمدی بین استان‌های شمالی و جنوبی می‌باشد. در این شرایط منابع سرمایه‌گذاری، رشد و تکنولوژی مدرن در معدودی از استان‌های صنعتی متمرکز شده و بسیاری از استان‌های مرکزی و فاقد مرز مشترک با کشورهای دیگر، از فرایند رشد و تجارت محروم مانده و یا به صورت حاشیه ای در آن شرکت می‌کنند که اغلب در تضاد با منافع آنها می‌باشد. همچنین افزایش رقابت و تعداد شعب بانکی نیز توزیع درآمد را بهتر می‌کند، البته تأثیر افزایش این دو متغیر، بیانگر اهمیت بیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی‌های کارآمد و افزایش تعداد شعب بانکی برای بهبود عدالت اقتصادی در استان‌های کشور می‌باشد. بنابرین رشد و توزیع عادلانه‌تر درآمد باید در تعامل و ارتباط نزدیک با یکدیگر باشد و از این­رو ((رشد تواًم با باز توزیع)) و ((رشد همراه با برابری بیشتر)) می‌باید در دستور کار برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Banking Development, Social, Economic Structure and Income Inequality (Case Study of Iranian Provinces)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Vakili Zarch 1
 • Abbas Alavi Rad 2
 • Jalil Totonchi 3
 • Mohammad Ali DehghanTafti 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effects of banking development, social, economic structure and income inequality in the provinces of the country during the period 1395-1385 and using the (GMM) and (2SLS) model were investigated. According to the results of model estimation; Unemployment and trade are positively related to income inequality. Also, the increase in GDP per capita improves the share of the total labor force working in agriculture, production and construction, and income distribution in the provinces of the country. However, the small coefficient of these variables indicates their partial effect on income distribution. The negative sign of the interruption of inequality in the distribution of provincial income also indicates an increase in income divergence between the northern and southern provinces. Under these circumstances, modern investment, growth and technology resources are concentrated in a few industrial provinces, and many central provinces, which do not share borders with other countries, are deprived of the growth process or participate in it marginally, which often contradicts It is in their interests. Increasing competition and the number of bank branches also improves income distribution, although the impact of increasing these two variables indicates the greater importance of the banking sector in using efficient technologies and increasing the number of bank branches to improve economic justice in the provinces. Therefore, more equitable growth and distribution of income should be in close interaction and relationship with each other, and therefore ("growth with redistribution") and "growth with more equality" should be on the agenda of the country's planners

کلیدواژه‌ها [English]

 • Banking Development
 • Social
 • Economic Structure and Income Inequality
 • GMM Model
 • 2SLS Model
 1. آقایی، مجید، قنبری، علی، عاقلی، لطفعلی و صادقی، حسین (1392). بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان­های ایران با استفاده از مدل هم­انباشتگی و تصییح خطای پانل چند متغیره. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 9، 185-148.
 2. ابراهیم‌زاده، عیسی، موسوی، میرنجف و کاظمی‌زاد، شمس‌اله (۱۳۹۱). تحلیل فضایی نابرابری‌های منطقه‌ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران.  فصلنامه ژئوبلیک، 8(1)، ۲۳۵-۲۱۴.
 3. اکبری، نعمت‌اله و مؤیدفر، رزیتا (۱۳۸۳). بررسی همگرایی درآمد سرانه بین استان‌های کشور بک رهیافت اقتصادسنجی فضایی. مجله پژوهش‌های اقتصادی، 4(13)،13-1.
 4. بهشتی، محمدباقر، محمدزاده، پرویز و جمشیدی، عذرا (۱۳۹۷). بررسی نابرابری توزیع درآمد میان استان‌های ایران با استفاده از رویکرد تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی. فصلنامه پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی. ۲۶ (۸۵)، 150-109.
 5. برو، رابرت و آپوستولوس، سرلتیس (1392). اقتصاد کلان یک رویکرد جدید، جلد اول:رشد و نوسانات اقتصادی، (ترجمه اکبر کمیجانی و دیگران). انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
 6. توکلی‌نیا، جمیله و شالی، محمد (۱۳۹۱). نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران. آمایش محیط، 5(18)، ۱۵-۱.
 7. تقوی، مهدی و رضایی، ابراهیم (1389). گذار پس‌انداز و نقش تعیین‌کننده آن در اقتصاد. فصلنامه کتب علوم اسلامی و انسانی، 10(39)، 36-13.
 8. حسینی، سید شمس‌الدین (۱۳۹۴). توزیع درآمد در ایران با استفاده از شاخص‌های بینی و اتکینسون در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۰.  فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 23(74)، 55-74.
 9. خدادادکاشی،  فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۷). بررسی توزیع درآمد در ایران کاربرد شاخص تایل، اتکینسون و ضریب جینی. پژوهشنامه اقتصادی، ۴، ۱۷۹ -۱۵۱.

10.سرخوش­سرا، علی، نصراللهی، خدیجه، آذربایجانی، کریم، بخشی دستجردی، رسول. (1399). تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری. فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 10(39)، 29-54.

11.شهیکی‌تاش، محمدنبی، یغفوری، حسین و درویشی، باقر (۱۳۹۴). بررسی شدت عدم تعادل فضایی و منطقه‌ای رفاه در استان‌های ایران (مطالعه مقایسه‌ای رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروی و اسمیت). فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 5(17)، 30-15.

12.عسگری، علی و اکبری، نعمت‌اله (۱۳۸۰). روش‌شناسی اقتصادسنجی فضایی، تئوری و کاربردی جامعه‌شناسی کاربردی، 12(1 و2)، 122-93.

13.عمادزاده، مصطفی، دلالی اصفهانی، رحیم، صمدی، سعید و محمدی، فرزانه (1388). اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها. اقتصاد مقداری، 6(1)، 26-1.

14.عرب‌مازار، عباس و کشوری‌شاد، علی (1384). بررسی اثرساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی. پژوهش­های رشد و توسعه پایدار (پژوهش­های اقتصادی)، 5(15)، 51-27.

15.علمی، زهرا و رنجبر، امید (۱۳۹۳). آزمون همگرایی باشگاهی بین استان‌های ایران: یافته‌های جدید با استفاده از تحلیل ناپارامتریک. تحقیقات اقتصادی، ۴۹(1)، 210 - 189.

16. رحمانی، تیمور (1390). تفسیر مدل سری زمانی و شاخص‌های نابرابری از شکل‌گیری همگرایی منطقه‌ای در ایران.  فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 11(35)، 78-51.

1-   Akbari, N., & Moayedfar, R. (2004). Investigating the Convergence of Per capita Income between the Provinces of the Country Beck Spatial Econometric Approach. Journal of Economic Research, 4(13), 1-13 (In Persian.

2-    Aghaei, M., Ghanbari, A., Aqeli, L. A., & Sadeghi, H. (2013). Investigating the Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Iranian Provinces Using the Integration Model and Multivariate Panel Error Correction. Journal of Economics and Modeling, 9, 185-148.

3-   Arab Mazar, A., & Keshvary Shad, A. (2006). Investigating the effect of population age structure on economic growth. Research on Sustainable Growth and Development (Economic Research), 5(15), 27-51 (In Persian).

4-   Ascher, W., & Krupp, C. (2010). Distributional implications of alternative financing of physical infrastructure development. In Physical Infrastructure Development: Balancing the Growth, Equity, and Environmental Imperatives (pp. 35-68). Palgrave Macmillan, New York.

5-   Asgari, A., & Akbari, N. (2001). Methodology of Spatial Econometrics, Theory and Application Applied Sociology, 12 (1 and 2), 93-122 (In Persian).

6-   Autor, D. H. (2014). Skills, education, and the rise of earnings inequality among the “other 99 percent”. Science, 344(6186), 843-851.

7-   Bagchi, S., & Svejnar, J. (2015). Does wealth inequality matter for growth? The effect of billionaire wealth, income distribution, and poverty. Journal of Comparative Economics, 43(3), 505-530.

8-   Baum-Snow, N., & Pavan, R. (2013). Inequality and city size. Review of Economics and Statistics, 95(5), 1535-1548.

9-   Beheshti, M. B., Mohammadzadeh, P., & Jamshidi, O. (2018). Investigating Inequality of Income Distribution among Provinces of Iran Using Spatial Data Exploratory Analysis Approach. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 26(85), 109-150 (In Persian).

10-              Benfratello, L., Schiantarelli, F., & Sembenelli, A. (2008). Banks and innovation: Microeconometric evidence on Italian firms. Journal of Financial Economics, 90(2), 197-217.

11-    Bero, R., & Apostolos, S. (2013). Macroeconomics A New Approach, Volume One: Economic Growth and Fluctuations, (translated by Akbar Komijani et al.). University of Tehran Press, third edition (In Persian).

12-    Berger, A. N., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R., & Haubrich, J. G. (2004). Bank concentration and competition: An evolution in the making. Journal of Money, Credit and Banking, 433-451.

13-    Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2015). Immigration and the Distribution of Incomes. In Handbook of the economics of international migration (Vol. 1, pp. 793-843). North-Holland.

14-    Charlton, A., & Stiglitz, J. E. (2008). Capital market liberalization and poverty. Capital market liberalization and development, 121-138.

15-    Claessens, S., & Feijen, E. (2007). Financial sector development and the millennium development goals. The World Bank.

16-    Claessens, S., & Perotti, E. (2007). Finance and inequality: Channels and evidence. Journal of comparative Economics, 35(4), 748-773.

17-    De Bonis, R., Pozzolo, A. F., & Stacchini, M. (2011). The Italian banking system: Facts and interpretations. Available at SSRN 2126074.

18-    Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2009). Finance and inequality: Theory and evidence. Annu. Rev. Financ. Econ., 1(1), 287-318.

19-    D’Onofrio, A., Minetti, R., & Murro, P. (2019). Banking development, socioeconomic structure and income inequality. Journal of Economic Behavior & Organization, 157, 428-451.

20-    Ebrahimzadeh, I., Mousavi, M. N., & Kazemizad, Sh. (2012). Spatial analysis of regional inequalities between border and central regions of Iran. Geoblick Quarterly, 8(1), 214-235 (In Persian).

21-    Elmi, Z., & Ranjbar, O. (2014). Club Convergence Test between Provinces of Iran: New Findings Using Nonparametric Analysis. Economic Research, 49 (1), 189 – 210 (In Persian).

22-    Emadzadeh, M., Dalali Esfahani, R., Samadi, S., & Mohammadi, F. (2009). The effect of labor quality on economic growth in selected countries. Quantitative Economics, 6(1), 1-26 (In Persian).

23-    Guiso, L., Pistaferri, L., & Schivardi, F. (2013). Credit within the Firm. Review of Economic Studies, 80(1), 211-247.

24-    Herrera, A. M., & Minetti, R. (2007). Informed finance and technological change: Evidence from credit relationships. Journal of Financial Economics, 83(1), 223-269.

25-    Hosseini, S. Sh. (2015). Income distribution in Iran using nasal and Atkinson indicators in the years 2002-2014. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 23(74), 55-74 (In Persian).

26-    Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1), 53-74.

27-    Jauch, S., & Watzka, S. (2016). Financial development and income inequality: a panel data approach. Empirical Economics, 51(1), 291-314.

28-    Kappel, V. (2010). The effects of financial development on income inequality and poverty. CER-ETH-Center of Economic Research at ETH Zurich, Working Paper, (10/127).

29-    Khodadadkashi, F., & Heidari, Kh. (2008). Investigation of income distribution in Iran Application of tile index, Atkinson and Gini coefficient. Economic Research Journal, 4, 151-179 (In Persian).

30-    Kim, D. H., & Lin, S. C. (2011). Nonlinearity in the financial development–income inequality nexus. Journal of Comparative Economics, 39(3), 310-325..

31-    Kpodar, K., & Singh, R. J. (2011). Does financial structure matter for poverty? evidence from developing countries. The World Bank.

32-    Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.

33-    Rahmani, T. (2012). Interpretation of time series model and inequality indicators from the formation of regional convergence in Iran. Iranian Journal of Economic Research, 11(35), 51-78 (In Persian).

34-    Romer, D. (1993). The new Keynesian synthesis. Journal of economic perspectives, 7(1), 5-22.

35-    Sarkhoshsara, A., Nasrollahi, Kh., Azerbaijani, K., & Bakhshi Dastjerdi, R. (2020). Analysis of Factors Affecting Income Inequality in Iran in the Framework of Thomas Piketty Perspectives: A Structural Vector Self-Explained Approach. Journal of Economic Growth and Development Research, 10(39), 29-54.

36-    Shahikitash, M. N., Yaghfori, H., & Darvish, B. (2015). Investigating the severity of spatial imbalances and welfare regions in the provinces of Iran (comparative welfare study based on Harvey and Smith perspective). Regional Planning Quarterly, 5(17), 15-30 (In Persian).

37-    Taghavi, M., & Rezaei, E. (2011). The transition of savings and its decisive role in the economy. Islamic and Humanities Books Quarterly, 10(39), 13-36 (In Persian).

38-    Tavaklonia, J., & Shali, Mo. (2012). Regional inequalities in Iran. Environmental planning, 5 (18), 1-15 (In Persian).

39-    Weinhold, D., & Nair-Reichert, U. (2009). Innovation, inequality and intellectual property rights. World Development, 37(5), 889-901.

40-    Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (2007). A panel bootstrap cointegration test. Economics letters, 97(3), 185-190.