اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن ایران: رویکردDSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران می­باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش مسکن طراحی شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده­های سری زمانی فصلی دوره 1395– 1368 اقتصاد ایران برآورد گردیده است. بررسی عدم تقارن سیاست پولی در سه حالت اثرات: مثبت و منفی، اندازه متفاوت تکانه‌ها و اثرات سیاست پولی در رکود و رونق انجام شده است .در حالت اعمال یک واحد تکانه مثبت به مدل، حجم  عرضه  بخش مسکن (h) در اقتصاد 45% کاهش یافته و قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 13% افزایش دارد. با افزایش قیمت نسبی اجاره، سطح درآمد حقیقی فعالان بخش مسکن افزایش می یابد.
با اعمال یک واحد تکانه منفی، حجم عرضه بخش مسکن (h) 9% افزایش می­یابد. با افزایش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 1% افزایش می­یابد. لکن ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن (nt) در ابتدای تکانه تقریباً تغییری نمی­کند. همچنین نتایج نشان‌دهنده این است اعمال یک واحد تکانه مثبت باعث می‌شود ارزش خالص در بخش مسکن 12% افزایش یابد. از طرفی با تغییر در اندازه تکانه و هم­چنین با اعمال یک سیاست پولی مشابه، یکبار در رکود و بار دیگر در رونق، واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Asymmetric Effects of Monetary Policy Shocks on the Residential Market of Iran:A DSGE Approach

نویسندگان [English]

 • Najmeh Keshtkaran 1
 • Davood Behboudi 2
 • Hossein Panahi 2
1 Ph.D Economics, University of Tabriz
2 Professor of Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The aim of this study is analyzing the asymmetric effects of monetary policy shocks on the residential market of Iran. In so doing, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE), based on the residential sector of Iran is designed. Moreover, the data used are quarterly in period 1989-2016 and Bayesian method is employed in order to estimate Iran’s economy. The asymmetries of monetary policy shocks are indicated in the following three conditions: The positive and negative effects of monetary policy shocks, the effects of the size of shocks and the effects of monetary policy shocks in depression & inflation. By implementing a positive shock (single- unit) on the model, housing volume (h) has decreased about 45% and the relative rental price (q) has increased approximately about 13%. By increasing the relative rental price, the real income of the housing sector’s agents has augmented. By exerting a negative shock (single- unit) housing volume has been amplified 9%.  By increasing the housing construction, the relative rental price has been augmented about 1%.  But the generated net value in the residential sector showed no change at first. The results indicate by implementing a positive shock, the net value in housing sector rose by around 12%.  One the other hand, The feedback of the models’ variables vary while the size of shocks has changed, or by exerting the same monetary policy once in depression and the other time in inflation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Residential Market Fluctuation
 • Monetary Policy Asymmetries
 • Taylor Rule
 • DSGE
 1. 1. توکلیان، حسین و صارم، مهدی (1396). الگوهایDSGE  در نرم افزارDYNARE  (الگوسازی، حل و برآورد مبتنی بر اقتصاد ایران). پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  2. دینداررستمی، مرضیه و شیرین­بخش، شمس­الله (1395). اثر نامتقارن تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان­های ایران: رهایفت VAR – Panel، مجله اقتصاد و توسعه منطقه­ای، 23(12)، 64-34.

  3. زروکی، شهریار  وموتمنی، مانی (1396). اثر نامتقارن قیمت نفت بر بازار مسکن در ایران (کاربردی از رهیافت ARDL غیرخطی)، پژوهش­نامه اقتصاد کلان، 12(23)، 105-81.

  4. ساقی، فرزاد، هژبر­کیانی، کامبیز، میرزا­پور­بابا­جان، اکبر و اکبری­مقدم، بیت­اله (1397). اثرات نامتقارن سیاست­های پولی بر بازار مسکن ایران: رویکرد غیر خطی MS-VAR، نظریه­های کاربردی اقتصاد، 5(3)، 102-75.

  5. وی هوگ، رابرت و ا.تانیس، الیوت (1996). احتمال و استنباط آماری. چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران.

   

  1. Aastveit, K. A., & Anundsen, A. K. (2018). Asymmetric effects of monetary policy in regional housing markets.
  2. Bretscher, L., Hsu, A., & Tamoni, A. (2017). Implementing stochastic volatility in DSGE models: a comment. Georgia Tech Scheller College of Business Research Paper, (17-40).
  3. Christiano, L. J., Eichenbaum, M. S., & Trabandt, M. (2018). On DSGE models. Journal of Economic Perspectives, 32(3), 113-40.
  4. Dindar Rostami, M., & Shirinbakhsh, Sh. (2015). The Asymmetric Effect of Housing Price Impact on the Consumption of Urban Households in the Provinces of Iran: Rahaft VAR – Panel. Journal of Regional Economics and Development, 23(12), 34-64 (In Persian).
  5. Ferreira, F., & Gyourko, J. (2012). Heterogeneity in neighborhood-level price growth in the united states, 1993-2009. American Economic Review, 102(3), 134-40.
  6. Glaeser, E. L., & Gyourko, J. (2005). Urban decline and durable housing. Journal of political economy, 113(2), 345-375.
  7. Mian, A., Rao, K., & Sufi, A. (2013). Household balance sheets, consumption, and the economic slump. The Quarterly Journal of Economics, 128(4), 1687-1726.
  8. Saqi, F., Hejberkiani, K., Mirza Pour-Babajan, A., & Akbari Moghaddam, B. (2018). Asymmetric Effects of Monetary Policy on the Iranian Housing Market: MS-VAR Nonlinear Approach. Applied Economic Theories, 5(3), 75-102 (In Persian).
  9. Simo-Kengne, B. D., Balcilar, M., Gupta, R., Reid, M., & Aye, G. C. (2013). Is the relationship between monetary policy and house prices asymmetric across bull and bear markets in South Africa? Evidence from a Markov-Switching Vector Autoregressive model. Economic Modelling, 32, 161-171.
  10. Tavaklian, H., & Sarem, M. (2017). DSGE patterns in DYNARE software (modeling, solving and estimation based on Iranian economy). Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran (In Persian).
  11. Tsai, I. C. (2013). The asymmetric impacts of monetary policy on housing prices: A viewpoint of housing price rigidity. Economic Modelling, 31, 405-413.
  12. Walsh, J. (2010). Contests and contexts: The Irish language and Ireland's socio-economic development (Vol. 15). Peter Lang.
  13. Weisstein, E. W. (2003). Beta distribution. https://mathworld. wolfram. com/.
  14. Wei Hogg, R., & A. Tanis, E.(1996). Probability and statistical inference. Sixth edition, University of Tehran Press (In Persian).
  15. Zarouki, Sh., & Motameni, M. (2017). The asymmetric effect of oil prices on the housing market in Iran (application of the nonlinear ARDL approach). Macroeconomic Research Journal, 12(23), 81-105 (In Persian).