بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه کردستان

چکیده

توسعه مالی از طریق کانال‌های مستقیم و غیرمستقیم به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب از اهداف کشورها است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی در کشورهای درحال‌توسعه است. در این پژوهش با استفاده از روش GMM_SYS تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه مالی در دو گروه از کشورهای درحال‌توسعه منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 بررسی شد. شاخص مورداستفاده برای توسعه مالی گروه اول، اعتبار اختصاص داده‌شده به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی مورداستفاده برای گروه دوم نسبت سرمایه‌گذاری در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی است. همچنین از شش شاخص حکمرانی خوب به‌عنوان معیاری برای کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های حکمرانی خوب به‌جز حق اظهارنظر و پاسخگویی ارتباط مثبت و معناداری با شاخص اعتبار دارند. همچنین شاخص‌های کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون تأثیر مثبتی بر شاخص سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارند؛ بنابراین بهبود کیفیت نهادها منجر به ارتقاء سطح توسعه مالی در کشورهای موردمطالعه شده و سیاست‌گذاران باید سیاست‌های مناسبی در جهت بهبود کیفیت نهادها اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Institution Quality on Financial Development in Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Bakhtiar Javaheri 1
 • Khaled Ahmadzade 1
 • Homeyra Shahveisi 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Kurdistan
2 Master of Economics, University of Kurdistan
چکیده [English]

Since the Financial development through direct and indirect channels helps to economic growth and development, and achieving optimal economic growth is one of the goals of countries; therefore, the present study seeks to identify the factors affecting financial development in developing countries.
 In this study using the System GMM method, the impact of institutional quality on financial development in two groups of selected developing countries in during 2000-2019 has been investigated. The index used for financial development of the first group is the domestic credit provided to the private sector as a ratio of GDP and the index of financial development used for the second group is the Stock market capitalization to GDP. Also, six Good Governance Indicators have been used as a measure of institutional quality.
The result shows that the Good Governance indicators have a positive effect on credit except for the voice and accountability. In addition, Control of Corruption, Government Effectiveness, Regulatory Quality and Rule of Law have a positive effect on the stock market capitalization. Therefore, enhancing institution quality would encourage the development of financial markets in the country studies, and policymakers must adopt appropriate policies to improve the quality of institutions

کلیدواژه‌ها [English]

 • Institutional Quality
 • Financial Development
 • Developing Countries
 • System GMM
 1. اشرف زاده، حمیدرضا و مهرگان، نادر. (1393). اقتصادسنجی پانل دیتای پیشرفته. تهران: نشر نور علم.
 2. اشرفی، یکتا، خداپرست مشهدی، مهدی و سلیمی فر، مصطفی. (1393). نقش دولت­ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیست­و­دوم، شماره 70، 222-205.
 3. خداپرست مشهدی، مهدی، فلاحی، محمدعلی و رجب­زاده مغانی، ناهید. (1395). بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی. فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، دوره جدید، سال بیست‌ودو، شماره 11.
 4. سحابی، بهرام، اعتصامی، منصور و امین­پور، خالد. (1392). بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب، فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، 3(12)، 118-105.
 5. قودجانی، اصلان (مترجم). (1397). تشکّل­ها و ایجاد تعهد. تحوّل نهادهای حاکم بر انتخاب عمومی در انگلستان قرن هفدهم. (نوشته نورث و وینگاست). (1989). پویش فکری توسعه (انتشار دیجیتال).
 6. مهرگان، نادر و کرامت فر، مهدی. (1393). سرمایه­داری خیزش، خیانات، خدمات. نشر: نور علم.
 7. میردامادی، محسن و نعیمی پور، محمد­حسین. (1396). سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه­ی خشونت. نوشته دی. سی. نورث، جان­جی. والیس، اس. بی. وب، آر. وینگاست. (2013). تهران: روزنه

 

 1. Acemoglu, D. Johnson, S. & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. American economic review91(5), 1369-1401.‏
 2. Ashrafi, Y., Khodaparast Mashhadi, M., & Salimifar, M. (2014). The Government Role on Financial development: A Case Study of OPEK Countries. Journal of Economic Research and Policies, 205-222. (In Persian).
 3. Ashrafzadeh, H., & Mehregan, N. (2014). Advanced panel data econometrics. Tehran: noore elm. (In Persian).
 4. Cherif, M. (2020). Institutional and macroeconomic determinants of stock market development in MENA region: New results from a panel data analysis. International Journal of Banking and finance, 7(1), 139-159.
 5. Ghudjani, A. (2018). Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions “Governing Public Choice in Seventeenth-Century England”, by Douglass C. North & Barry R. Weingast. (1989). Pooyesh fekri. (In Persian).
 6. Kaidi, N., Mensi, S., & Amor, M. B. (2019). Financial development, institutional quality and poverty reduction: worldwide evidence. Social Indicators Research, 141(1). 131-156.
 7. Kaufmann, D. Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues. Hague Journal on the Rule of Law3(2), 220-246.‏
 8. Khodaparast Mashhadi, M., Falahi, M., & rajabzadeh, N. (2016). Investigating the Role of Institutional Quality on Financial Development in selected Countries of the Islamic Conference. Monetary and Financial Economics. (In Persian).
 9. La Porta, R. Lopez‐de‐Silanes, F. Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1997). Legal determinants of external finance. The journal of finance52(3), 1131-1150.‏
 10. Law, S.H., & Azman-Saini, W.N.W. (2008). The quality of institutions and financial development.
 11. Le, T.H., Chang, Y., & Park, D. (2016). Trade openness and environmental quality: International evidence. Energy policy, 92, 45-55.
 12. Mehregan, N., Keramatfar, M. (2014). Capitalism: Rise treasons, merits. Tehran: noore elm. (In Persian).
 13. Mirdamadi, M., & Naeimipoor, M. (2017). In the shadow of violence: politics, economics, and the problem of development, by Douglass C, North, John Joseph Wallis, Steven B. Webb, & Barry R. Weingast. Tehran: rozaneh. (In Persian).
 14. Patrick, H. T. (1966). Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic development and Cultural change14(2), 174-189.
 15. Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels.‏
 16. Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of applied econometrics22(2), 265-312.‏
 17. Rajan, R. G., & Zingales, L. (2003). The great reversals: the politics of financial development in the twentieth century. Journal of financial economics69(1), 5-50.
 18. Sahabi, B., Etesami, M., & Aminpour, Kh. (2013). Effect Good Governance and Government Size on Financial Development in Selected Countries. Journal of Economic Growth and Development Research. Number 12, 105-118. (In Persian).
 19. Westerlund, J. (2005). New simple tests for panel cointegration. Econometric Reviews24(3), 297-316.