بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش در پی اثبات این ادعا، که وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان جامعه بر تشکیل نهادهای کارآمد و تغییرات نهادی تاثیر دارد، به جمع بندی نظرات نورث و اقتصاددانان شناختی دیگری پرداخته است. ابتدا با بحث پیرامون دو گروه «کارآفرینان ایدئولوژیک» و «کارآفرینان اقتصادی و سیاسی» درباره تاثیر یک فرد در تغییرات نهادی بحث شده و در گام بعدی به بحث در زمینه باورهایی که در یک فرد، این توانایی را ایجاد می‌کند، تا بتواند در یک یا چندین نهاد، تغییر ایجاد نماید، پرداخته شده است. در این زمینه، نورث تنها به کلیاتی از ویژگی‌های چنین باورهایی اشاره نموده است؛ لذا با بررسی نظرات سایر اقتصاددانانی که به پژوهش و نظریه پردازی درباره باورهای این افراد پرداخته‌اند، باور خودکارآمدی به عنوان باوری موثر در رهبران و نخبگانی که می‌توانند تغییرات نهادی مثبت ایجاد نمایند شناخته شده است. در نهایت با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی، و بر اساس متن مصاحبه با افرادی که صاحب‌نظران آن‌ها را به‌عنوان افراد مؤثر بر تشکیل نهادهای اقتصادی موفق معرفی نموده‌اند، بین تأثیر ایشان بر نهادهای اقتصادی و باورخودکارآمدی آن‌ها ارتباط مثبت مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Beliefs of Influential People in Changing the Official Institutions of Iranian Economy Using Content Analysis of Oral History Texts

نویسندگان [English]

 • Reza Khaje Naeeni 1
 • Mohamad Taher Ahmadi Sadmehri 2
 • Ahmad Sabahi 2
 • Ali Cheshmi 3
1 Ferdowsi university of Mashhad
2 Economic department.Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This study summarizes the views of North and other cognitive economists in order to prove the claim that the existence of certain beliefs in the leaders and elites of society has an impact on the formation of efficient institutions and institutional change. First, by discussing the two groups of "ideological entrepreneurs" and "economic and political entrepreneurs", the impact of the individual on institutional change is discussed, and the next step is to discuss the beliefs that create this ability in an individual, so that in one or Several institutions, make changes, have been addressed. In this context, North mentions only generalities of the characteristics of such beliefs; therefore, by examining the opinions of other economists who have researched and theorized about the beliefs of these people, the belief in self-efficacy has been recognized as an effective belief in leaders and elites who can bring about positive institutional change. Finally, by the method of inductive qualitative content analysis, and based on the text of interviews with people who have been introduced by experts as effective people in the formation of successful economic institutions, a positive relationship has been observed between their impact on economic institutions and their self-efficacy

کلیدواژه‌ها [English]

 • Institutional economics
 • Ideological entrepreneurs
 • Self-efficacy
 1. استراوس، انسلم ال و کوربین، جولیت ام (1369). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه­ای. مترجم: ابراهیم افشار، نشر نی، تهران.

  2 .  زونیس، ماروین. (۱۳۷۰). شکست شاهانه. مترجم عباس مخبر. انتشارات طرح نو، تهران.

  3 .  محمدپور، احمد (1397). ضد روش، زمینه‌های فلسفی و رویه‌های عملی در روش شناسی کیفی. انتشارات لوتوس، تهران.

  4 .  دهباشی، حسین (1393). اقتصاد و امنیت: تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر. انتشارات سازمان اسناد ملی ایران.

  5 .  ریگین، چارلزسی (1394). روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی. مترجم: محمد فاضلی. نشر آگه، تهران.

  6 .  لاجوردی، حبیب (1384). پروژه تاریخ شفاهی ایران. دانشگاه هاروارد.  

  7 .  نورث، داگلاس. سی (1374). عملکرد اقتصادی در طول زمان. ترجمه: موسی غنی نژاد، برنامه و توسعه، 2(11)، 72-53.

  1.  Acemoglu, D., & Robinson, J. (2008). The role of institutions in growth and development (Vol. 10). Washington DC: World Bank.
  2. Acemoglu, D., Reed, T., & Robinson, J. A. (2014). Chiefs: Economic development and elite control of civil society in Sierra Leone. Journal of Political Economy, 122(2), 319-368.
  3.  Bandura, A. (2006). Adolescent development from an agentic perspective. Self-efficacy beliefs of adolescents, 5, 1-43.
  4.  Bаndurа, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 191-215.
  5.  Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American psychologist, 44(9), 1175.
  6. Dehbashi, H. (2014). Economy and Security The Memoirs of Alinaghi. Alikhani Iran Oral and Visual History Project (In Persian).
  7. Denzau, A. T., & North, D. C. (2000). Shared mental models: ideologies and institutions. Elements of reason: Cognition, choice, and the bounds of rationality, 23-46.
  8. Drosten, B. (2018). Self-Efficacy and Modernization: On the Origin of Change (Doctoral dissertation, Staats-und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky).
  9. Fisher, D. M. (2004). Faculty and student perceptions of community and socially constructed knowledge in a virtual learning community. Widener University.
  10. Harriss, J., Hunter, J., & Lewis, C. (Eds.). (2000). The new institutional economics and third world development. Routledge.
  11. Harper, D. A. (2003). Foundations of entrepreneurship and economic development. Routledge.
  12. Hodgson, G. M. (2006). What are institutions?. Journal of economic issues, 40(1), 1-25.
  13. Lajevardi, H. (2005) Iranian Oral History Project. Harvard University (In Persian).
  14. Mohammadpour, A. (2010) Counter Method: The Philosophical Underpinnings and Practical Procedures in Qualitative Methodology, Logus, Tehran (In Persian).
  15.  North, D. C. (1981). Structure and change in economic history. Norton.
  16.  North, D. C. (1995). The new institutional economics and third world development. The new institutional economics and third world development, 21, 31-40.
  17. North, D. C. (2006). Understanding the process of economic change. Academic foundation.‏
  18.  North, D. C., & Institutions, I. C. (1990). Economic performance. New York.‏
  19.  Mantzavinos, C., North, D. C., & Shariq, S. (2004). Learning, institutions, and economic performance. Perspectives on politics, 75-84.
  20. North, D. C. (1999). Institutions and Economic. in: Blackwell CompaniontoCognitive science, Blackwell.
  21.  North, D. C. (1994). Economic performance through time. The American economic review, 84(3), 359-368.
  22.  Nunn, N. (2008). The long-term effects of Africa's slave trades. The Quarterly Journal of Economics, 123(1), 139-176.
  23. Orléan, A. (2006). The cognitive turning point in economics: Social beliefs and conventions. Knowledge, beliefs and economics, 181-202.
  24. Ragin, C. C. (2014). The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. Univ of California Press (In Persian).
  25. Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological monographs: General and applied, 80(1), 1.
  26. Storr, V. H. (2011). North’s underdeveloped ideological entrepreneur. The annual proceedings of the wealth and well-being of nations, 99.
  27. Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications (In Persian). 
  28. Zonis, M. (1991). Majestic failure: the fall of the Shah. University of Chicago Press (In Persian).