تأثیر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه الزهراء (س)

2 استادیار دانشگاه الزهراء (س)

3 استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

پژوهشحاضر با استفاده از یک پرسشنامه ابداعی به بررسی اثر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی انسانی در یک نمونه‌ی ایرانی می‌پردازد. شواهد اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که فقر ذهنی به معنی کاهش ظرفیت شناختی در اثر دغدغه‌های مالی و کمبود به‌صورت کلی بر عملکرد افراد تأثیر می­گذارد. پرسشنامه ابداعی که در دو زمان ابتدا و انتهای یک ماه در میان افراد یکسانی توزیع و تکمیل شده است، امکان ایجاد برون‌زای فقر ذهنی از طریق زمان را فراهم کرده است. فرض شده است که افراد حقوق‌بگیر در انتهای ماه بواسطه مصرف اکثر درآمد، با احتمال بیشتری دچار فقر ذهنی می‌شوند.بنابراین انتظار می‌رود که این افراد در انتهای ماه عملکرد شناختی ضعیف‌­تری داشته باشند. داده‌های مربوط به عملکرد افراد در آزمونآی‌کیو، آزمون شناختی فردریک و سؤالات ریاضی ساده از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. پرسشنامه در میان 161 نفر از کارمندان دولتی منتخب در دو نوبت؛ اول ماه بعد از دریافت حقوق و آخر ماه قبل از دریافت حقوق، توزیع‌ شده است.یافته‌ها حاکی از آن است که رابطه منفی و معناداری بین فقر ذهنی و عملکرد نیروی کار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of mental poverty on labor performance

نویسندگان [English]

 • Samira Habibi 1
 • Narges Hajimoladarvish 2
 • Hossein Raghfar 3
1 Alzahra Universuty
2 Faculty of social sciences and economics, Alzahra Universuty. Tehran, Iran.
3 Alzahra Universuty. Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study uses an innovative questionnaire to investigate the effect of mental poverty on the performance of human resources in an Iranian sample. Evidence from behavioural economics shows that mental poverty defined as reduced cognitive capacity due to scarcity and financial worries affect individuals’ performance. The innovative questionnaire that has been distributed and completed among the same people at the beginning and end of a given month has made it possible to exogenously impose mental poverty through time. It is assumed that workers are more likely to suffer from mental poverty at the end of the month when most of their income is consumed. Therefore, they are expected to have lower cognitive performance at the end of a given month. Data on individuals' performance in IQ tests, Frederick cognitive test and simple math questions is collected through the questionnaire. The questionnaire is distributed among 161 selected government employees in two rounds; once at the beginning of a given month and once at the end of the same month. The findings indicate that there is a negative and significant relation between mental poverty and labour performance in IQ tests

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioural economic
 • Labour performance
 • Mental poverty
 1. حاجی‌ملادرویش، نرگس (1397). مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم­گیری فردی. تهران: نشر نهادگرا (وابسته به مؤسسات مطالعات دین و اقتصاد).
 2. خدادادی، مصطفی (1398).اثر پرداخت نابرابر و کسب ترفیع بر عملکرد نیروی کار. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف.
 3. راغفر، حسین و یوسفوند، فاطمه (1395). فقر کودکان در شهر تهران 1390 (آموزش و اطلاعات). مجلس و راهبرد، 23(88)، 34-5.
 4. سفیر،الدار و مولای­ناتان، سندهیل (2014). کمبود نگاهی به کمبودهای فردی واجتماعی. ترجمه: حسین علیجانی رنانی(1397). تهران: نشر ققنوس.
 5. مروت، حبیب، شریف، مصطفی و نزاکت، پیمان (1398). بررسی تاثیر سوگیری‌های شناختی (اثر دست گرمی و نرخ تنزیل هذلولی) بر روی نگرش و رفتارهای زیست­محیطی در ایران. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 6(4)، 190-163.

 

 1. Adler, N., Stewart,J., Cohen, S., Cullen,M., Roux, A., Dow, W., & Williams, D. (2007). Reaching for a Healthier Life: Facts on Socioeconomic Status and Health in the U.S.The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Research Network on Socioeconomic Status and Health, 1-52.
 2. Banerjee, A. V., & Mullainathan, S. (2008). Limited attention and income distribution. American Economic Review98(2), 489-93.
 3. Charness, G., Gneezy, U., & Henderson, A. (2018). Experimental methods: Measuring effort in economics experiments. Journal of Economic Behavior & Organization149, 74-87.
 4. Datta, S., & Mullainathan, S. (2014). Behavioral design: a new approach to development policy. Review of Income and Wealth60(1), 7-35.
 5. Hagenaars, A., & De Vos, K. (1988). The definition and measurement of poverty. Journal of human resources, 211-221.
 6. Hajimoladarvish, N. (2018). Fundamentals of Behavioral Economics, Tehran: Institutionalist Publishing. (In Persian).
 7. Haushofer, J., & Fehr, E. (2014). On the psychology of poverty. science344(6186), 862-867.
 8. Khodadadi, M. (2019). The effect of unequal pay and promotion on labor performance. Master Thesis, Department of Economics. Faculty of Management and Economics, Sharif University(In Persian).
 9. Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive function. science341(6149), 976-980.
 10. Mariani, M. (2017). The neuroscience of inequality: does poverty show up in children’s brains. The Guardian13.
 11. Bertrand, M., Mullainathan, S., &Shafir, E. (2004). A behavioral-economics view of poverty. American Economic Review94(2), 419-423.
 12. Monahan, K., Cotteleer, J.,&Fisher,M. (2016). Does scarcity make you dumb?.Deloitte University Press. United States,1-20.
 13. Morovat,H., Sharif, M., & Nezakat, P. (2019). Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, Investigating the effect of cognitive biases (warm hand effect and hyperbolic discount rate) on environmental attitudes and behaviors in Iran.Scientific-Research Article, 6(4), 163-190 (In Persian).
 14. Mullainathan, S. (2015). The Science of Scarcity. Reprinted from Harvard Magazine.
 15. Oechssler, J., Roider, A., & Schmitz, P. W. (2009). Cognitive abilities and behavioral biases. Journal of Economic Behavior & Organization72(1), 147-152.
 16. Raghfar, H., &Yousefvand, F. (2016). Parliamentary Political Science and Strategy.Scientific-Research Article, 23(88), 5-34 (In Persian).
 17. Safir, E., &Mullainathan, S. (2014). Lack of a look at individual and social shortcomings. Translated by Alijani Renani, H. (2018). Tehran: Phoenix Publishing )In Persian)
 18. Schilbach, F., Schofield, H., & Mullainathan, S. (2016). The psychological lives of the poor. American Economic Review106(5), 435-40.
 19. Shah, A. K., Mullainathan, S., &Shafir, E. (2012). Some consequences of having too little. Science338(6107), 682-685.
 20. Shah, A. K., Zhao, J., Mullainathan, S., &Shafir, E. (2018). Money in the mental lives of the poor. Social Cognition36(1), 4-19.
 21. Tirado, L. (2014). Why Poor People Stay Poor?. Harvard Magazine website.