تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

مطابق با مدل­های رشد درون­زا، کارآفرینی نقش کلیدی در تعیین پویایی­های رشد اقتصادی و سطح رفاه کشورها ایفا می­کند. زیرا براساس این مدل­ها، سرمایه­های انسانی و سرریز فن­آوری بر رشد اقتصادی تاثیر می­گذارند. براین اساس مقاله حاضر تلاش می­کند تا به صورت تجربی نشان دهد که چگونه کارآفرین با تنظیم خوداشتغالی با سطح تحصیلات خود بر رشد اقتصادی ناثیر خواهد گذاشت.  به منظور مطالعه این اثر ، به تبعیت از تئوری­های رشد درون­زا و مطالعات بارو (2003) ضمن بکار بردن فرم لگاریتمی تابع تولید کاب داگلاس و داده­های خوداشتغالی بانک جهانی به عنوان متغیر کارآفرینی کشورهای عضو منطقه اقتصادی منا طی دوره زمانی 2018-1991، مدل پانل برآورد شده است. نتایج رگرسیون اثرات ثابت نشان می­دهد سطح کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی که شامل متغیر حاصل­ضرب خوداشتغالی و میانگین سال­های تحصیل می­باشد، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. اشتغال دارای اثر منفی بوده و بیکاری افراد را وادار به خوداشتغالی می­نماید، بنابراین سیاست­های مشوق کارآفرینی و حمایت از فن­آوری­های نوین از طریق افزایش سطح تحصیلات کارآفرینان بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه توسط تاثیر مثبت خواهند گذاشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Entrepreneurship on the Economic Growth of MENA Countries

نویسنده [English]

 • Hamed Abasi Nami
Associate Prof. Department of management Islamic Azad University, Qom Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to endogenous growth models, entrepreneurship plays a key role in determining the dynamics of economic growth and the level of welfare of countries. More specifically, these models notes that human capital and technological spillover will lead to economic growth. The aim of this paper is to examines the effect of entrepreneurial activity on economic in MENA countries. Following endogenous growth model and Barrow studies (2003), I use the logarithmic form of Cobb Douglas production function and self-employment data of the World Bank as an entrepreneurial variable of MENA countries in the time period 2018-1991.  The results of fixed effects panel regression show that the adjusted level of entrepreneurship of human capital, which includes the variable of product of self-employment and average years of education has a positive and significant effect on economic growth. Employment also has a negative effect and forces people to be self-employed, Thus the economic growth will lead to policies to encourage entrepreneurship and support new technologies by increasing the level of education of entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Economic Growth
 • Panel Data
 1. رومر، دیوید (1383). اقتصاد کلان پیشرفته. مترجم: دکتر مهدی تقوی، تهران،  نشردانشگاهآزاداسلامیواحدعلوموتحقیقات،چاپ اول.
 2. صباحی، احمد، ناجی میدانی، علی اکبر و سلیمانی، الهه (1392). بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 3(11)، 18-9.
 3. گجراتی، دامودار  (1378). مبانی اقتصاد سنجی. مترجم: دکتر حمید ابریشمی، تهران، انتشاراتدانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ دوم.
 4. مطلبی، معصومه، علیزاده، محمد و نظری فارسانی، محسن (1398). بررسی رابطه متقابل بین کارآفرنی در بخش صنعت، رشد اقتصادی و اشتغال در ایران با استفاده از الگوهای SUR و SVAR. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 6(3)، 11-24.
 5. مهربانی، فاطمه، عبدالهی، فرشته و بصیرت، مهدی (1395). اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته. نشریه سیاست­های راهبردی و کلان، 4(13)، 96-65.
 6. مودتی، مهدیه، ترابی، تقی، معمارنژاد، عباس و محمودنژاد، محمود (1397). عوامل نهادی رسمی و غیررسمی، کارآفرینی فرصت­گرا و رشد اقتصادی به روش گشتاور تعیم­یافته. نشریه توسعه کارآفرینی، 11(3)، 539-521.
 7. هشیار، سیمین، افقه، سید مرتضی، فرازمند، حسن (1393). بررسی تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
 1. Acs, Z., & Armington, C. (2004). Employment growth and entrepreneurial activity in cities. Regional studies38(8), 911-927.
 2. Aghion, P., & Howitt, P. (1990). A model of growth through creative destruction (No. w3223). National Bureau of Economic Research.
 3. Aghion, P., Howitt, P., Howitt, P. W., Brant-Collett, M., & García-Peñalosa, C. (1998). Endogenous growth theory. MIT press.
 4. Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The quarterly journal of economics106(2), 407-443.
 5. Barro, R.J. (1997). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. Cambridge (US) and London (UK): MIT-Press, 1997.
 6. Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. Journal of economic growth5(1), 5-32.
 7. Barro, R. J. (2003). Determinants of economic growth in a panel of countries. Annals of economics and finance4, 231-274.
 8. Barro, R. J., & Lee, J. W. (2013). A new data set of educational attainment in the world, 1950–2010. Journal of development economics104, 184-198.
 9. Barro, R. J., & Lee, J. W. (1994, June). Sources of economic growth. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 40, pp. 1-46). North-Holland.
 10. Barro, R. J., & Lee, J. W. (2001). International data on educational attainment: updates and implications. oxford Economic papers53(3), 541-563.
 11. Bates, T. (1990). Entrepreneur human capital inputs and small business longevity. The review of Economics and Statistics, 551-559.
 12. Cantillon, R. (2010). Essay on Economic Theory, An. Ludwig von Mises Institute.
 13. Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2010). The impact of entrepreneurship on economic growth. In Handbook of entrepreneurship research (pp. 557-594). Springer, New York, NY.
 14. Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2008). The lag structure of the impact of business ownership on economic performance in OECD countries. Small business economics30(1), 101-110.
 15. Carree, M., Van Stel, A., Thurik, R., & Wennekers, S. (2002). Economic development and business ownership: an analysis using data of 23 OECD countries in the period 1976–1996. Small business economics19(3), 271-290.
 16. Devece, C., Peris-Ortiz, M., & Rueda-Armengot, C. (2016). Entrepreneurship during economic crisis: Success factors and paths to failure. Journal of Business Research69(11), 5366-5370.
 17. Erken, H., Donselaar, P., & Thurik, R. (2018). Total factor productivity and the role of entrepreneurship. The Journal of Technology Transfer43(6), 1493-1521.
 18. Gujarati, D. (1999). Fundamentals of econometrics. Translator: Dr. Hamid Abrishami, Tehran, University of Tehran Press, 2(3) (In Persian).
 19. Hébert, R. F., & Link, A. N. (1989). In search of the meaning of entrepreneurship. Small business economics1(1), 39-49.
 20. Heshyar, S., Afgheh, S. M., & Farazmand, H. (2014). Investigating the Impact of Entrepreneurship on Economic Growth. Master Thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Economics and Social Sciences (In Persian).
 21. Kokkinou, A. (2005). Entrepreneurship, innovation activities and regional growth.
 22. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The quarterly journal of economics107(2), 407-437.
 23. Mehrabani, F., Abdollahi, F., & Basirat, M. (2015). The effect of business environment on Iran's economic growth MENA and OECD countries using the generalized torque method. Journal of Strategic and Macro Policies, 4 (13), 65-96 (In Persian).
 24. Motalebi, M., Alizadeh, M., & Nazari Farsani, M. (2019). Investigating the interrelationship between entrepreneurship in industry, economic growth and employment in Iran using SUR and SVAR models. Journal of Applied Theories of Economics, 6 (3), 11-24 (In Persian).
 25. Mowdati, M., Torabi, T., Memarnejad, A., & Mahmoudnejad, M. (2018). Formal and informal institutional factors, opportunistic entrepreneurship and economic growth by the method of generalized torque. Journal of Entrepreneurship Development, 11 (3), 521-539 (In Persian).
 26. Ployhart, R. E., & Moliterno, T. P. (2011). Emergence of the human capital resource: A multilevel model. Academy of management review36(1), 127-150.
 27. Reynolds, P. D., Hay, M., & Camp, S. M. (1999). Global entrepreneurship monitor. Kansas City, Missouri: Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership.
 28. Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of political Economy98(5, Part 2), S71-S102.
 29. Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M., & Bennett, S. E. (2020). The dynamics among entrepreneurship, innovation, and economic growth in the Eurozone countries. Journal of Policy Modeling42(5), 1106-1122.
 30. Romer, D. (2004). Advanced Macroeconomics. Translator: Dr. Mehdi Taghavi, Tehran, Islamic Azad University, Science and Research Branch, First Edition (In Persian).
 31. Sabahi, A., Naji Maidani, A. A. & Soleimani, E. (2013). Investigating the effect of entrepreneurship on economic growth in selected countries. Economic Growth and Development Research, 3 (11), 18-9 (In Persian).
 32. Stam, E., Suddle, K., Hessels, J., & Van Stel, A. (2009). High-growth entrepreneurs, public policies, and economic growth. In Public policies for fostering entrepreneurship (pp. 91-110). Springer, New York, NY.
 33. Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of economics70(1), 65-94.
 34. Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. The review of Economics and Statistics39(3), 312-320.
 35. Solow, R. M. (2007). The last 50 years in growth theory and the next 10. Oxford review of economic policy23(1), 3-14.
 36. Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. Economic record32(2), 334-361.
 37. Thurik, A. R. (1995). Small firms, entrepreneurship and economic growth. Tinbergen Institute.
 38. Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small business economics13(1), 27-56.
 39.  www. Worldbank.org
 40.  www.Gemconsortium.org
 41. www.Uis.unesco.org