تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست‌بهای بال و منکیو (رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در اقتصاد ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست‌بهای بال و منکیو در اقتصاد ایران با بکارگیری روش خودرگرسیون­برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بر اساس فراوانی داده‌های فصلی طی بازه زمانی 1397-1368 پرداخته‌ می‌شود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی با شاخص سیاست پولی وجود داشته است. نتایج بیانگر آن است که تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت است، که دلیل آن را می‌توان به افزایش کالاهای سرمایه‌ای به دلیل افزایش درآمدهای نفتی مرتبط دانست که باعث افزایش تولید در کوتاه‌مدت شده است. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تورم با توجه به تابع عکس‌العمل تا دوره سوم دارای اثر منفی است که دلیل آن را می‌توان افزایش واردات کالاها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دانست که از دوره سوم به بعد اثر این تکانه از بین می‌رود. تأثیر تکانه‌های پولی بر تولید ناخالص داخلی را نیز می‌توان در دوره کوتاه‌مدت مثبت دانست، ولی همان‌طور که از تابع عکس‌العمل مربوطه برمی‌آید، در بلندمدت تأثیری بر تولید ندارد، همچنین تأثیر تکانه پولی بر تورم مثبت است، بنابراین فرض رابطه پولی تورم رد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Analysis of the Relationship between Macroeconomic Variables and Monetary Policy with the Ball and Mankiw List Cost Model (TVP-VAR approach in Iranian economy)

نویسندگان [English]

 • Ata Jalalpour 1
 • Seyyed Yahya Abtahi 2
 • Jalil Totonchi 2
 • Mohamad Ali DehghanTafti 2
1 Islamic Azad university Yazd
2 islamic azad university Yazd
چکیده [English]

In the present study, a nonlinear analysis of the relationship between macroeconomic variables and monetary policy with the Menu Cost and Mankiw Model in the Iranian economy using the time-regression vector variable coefficient (TVP-VAR) based on the frequency of quarterly data during the period 1368- 1397 was paid. According to the estimation results; it was found that there was a non-linear correlation between macroeconomic variables such as inflation, oil prices and GDP with the monetary policy index. The results show that the impact of oil price shocks on GDP is positive, which can be attributed to the increase in capital goods due to increased oil revenues, which has led to an increase in production in the short run. The effect of oil price shock on inflation has a negative effect on the third period due to the reaction function, which can be attributed to the increase in imports of goods due to increased oil revenues, which disappears from the third period onwards. The effect of monetary shocks on GDP can also be considered positive in a very short period of time, but as the corresponding reaction function shows, it has no effect on production in the long run. The effect of monetary shocks on inflation is also positive, so the assumption of inflation monetary relationship is not rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary policy
 • Production gap
 • Inflation
 • Oil price
 • Self-regression vector with variable coefficients over time (TVP-VAR)
 1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک در سال‌های مختلف، 1398.
 2. تحویلی، علی، سحابی، بهرام، یاوری، کاظم و مهرگان، نادر (1398). ادوار تجاری و شتاب‌دهنده مالی در اقتصاد ایران. مجله اقتصاد مقداری، 16(1)، 23-1.
 3. سحابی، بهرام، اصغر پور، حسین و قربانی، سعید (1396). بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی در ادوار تجاری ایران (رویکرد: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی). فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ۸(۲۹)، ۱۳۳-۱۶۸.
 4. قهرمان­زاده، محمد (1390). پیش‌بینی قیمت ماهانه جوجه یک‌روزه گوشتی در استان آذربایجان شرقی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 5 (4)، 183-210.
 5. گرجی، ابراهیم و انواری، فرزانه (1397). نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصاد پولی- مالی، 25(15)، 32-1.
 6. گرجی، ابراهیم، قوامی، مرجان و گودرزی فراهانی، یزدان (1393). علل پیدایش سیکل‌های تجاری در ایران و راه‌کارهای برون‌رفت از آن. نظریه‌های نوین اقتصادی، 2(2)، 112-99.

1-    Ball, L., & Mankiw, N. G. (1994). Asymmetric price adjustment and economic fluctuations. The Economic Journal104(423), 247-261.

2-    Baum, A., & Koester, G. (2011). The impact of fiscal policy on economic activity over the business cycle-evidence from a threshold VAR analysis.

3-    Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: approximate band-pass filters for economic time series. Review of economics and statistics81(4), 575-593.

4-    Boivin, J., & Giannoni, M. P. (2006). Has monetary policy become more effective?. The Review of Economics and Statistics88(3), 445-462.

5-    Casares, M. (2009). Wage setting actors and sticky wages: Implications for the business cycle and optimal monetary policy. Economic Modelling26(3), 571-585.

6-    Christiano, L. J., & Fitzgerald, T. J. (2003). The band pass filter. international economic review44(2), 435-465.

7-    Dufrénot, G., Mignon, V., & Peguin-Feissolle, A. (2004). Business cycles asymmetry and monetary policy: a further investigation using MRSTAR models. Economic Modelling21(1), 37-71.

8-    Estrella, A., & Mishkin, F. S. (1998). Predicting US recessions: Financial variables as leading indicators. Review of Economics and Statistics80(1), 45-61.

9-    Galí, J. (2002). New perspectives on monetary policy, inflation, and the business cycle (No. w8767). National Bureau of Economic Research.

10-    Galí, J. (2008). Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle, Princeton University Press, Princeton. New Jersey.

11-    Ghahramanzadeh, M. (2011). Monthly price forecast of one-day-old broiler chickens in East Azerbaijan province. Journal of Agricultural Economics (Economics and Agriculture), 5 (4), 183-210 (In Persian).

12-    Ghalayini, L. (2018). Monetary policy and business cycle fluctuations of the Lebanese economy. Journal of Economic Structures7(1), 1-15.

13-    Gorji, E., Ghavami, M., & Goodarzi Farahani, Y. (2014). Causes of business cycles in Iran and ways out of it. New Economic Theories, 2 (2), 99-112 (In Persian).

14-    Gorji, E., & Anvari, F. (2018). The role of the Central Bank in creating business cycles in the Iranian economy. Monetary Economics Research, 25 (15), 1-32 (In Persian).

15-    Kitchin, J. (1923). Cycles and trends in economic factors. The Review of economic statistics, 10-16.

16-    Krishnamurthy, A., & Vissing-Jorgensen, A. (2012). The aggregate demand for treasury debt. Journal of Political Economy120(2), 233-267.

17-    Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1990). Business cycles: Real facts and a monetary myth. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review14(2), 3-18.

18-    Lin, T. T. T., & Weise, C. L. (2019). A new Keynesian model with robots: implications for business cycles and monetary policy. Atlantic Economic Journal47(1), 81-101.

19-    Liu, D., Xu, N., Zhao, T., & Song, Y. (2018). Identifying the nonlinear correlation between business cycle and monetary policy rule: Evidence from China and the US. Economic Modelling73, 45-54.

20-  Lucas, R. E. (1981). Studies in Business Cycle Theory. Oxford: Basil Blackwell.

21-    Lucas, R. E., Brunner, K., & Meltzer, A. (1977). Stabilization of the domestic and international economy. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy.

22-    Lucas, R. E. (1998). 'Econometric Policy Evaluation: A Critique', Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, I, 19-46. INTERNATIONAL LIBRARY OF COMPARATIVE PUBLIC POLICY6, 273-300.

23-    Mankiw, N. G. (1989). Real business cycles: A new Keynesian perspective. Journal of economic perspectives3(3), 79-90.

24-    Millard, S. (2003). The role of asset prices in transmitting monetary and other shocks.

25-    Prescott, E. C. (1986, September). Theory ahead of business-cycle measurement. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 25, pp. 11-44). North-Holland.

26-    Sahabi, B., Asgharpour, H., & Ghorbani, S., (2017). Investigating the asymmetric effects of monetary shocks in Iranian business cycles (Approach: Stochastic dynamic equilibrium model). Economic Modeling Research Quarterly, 8 (29), 133-168 (In Persian).

27-    Tahvili, A., Sahabi, B., Yavari, K., & Mehregan, N. (2019). Business cycles and financial accelerators in the Iranian economy. Journal of Quantitative Economics, 16 (1), 1-23 (In Persian).