ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا: رویکرد GDyn

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، بخش اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 اقتصاد/ دانشکده مدیریت و اقتصاد/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ کرمان/ ایران.

3 بخش اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 استاد بخش اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22034/ecoj.2021.46524.2900

چکیده

موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند تبعات اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد، بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌باشد، در همین راستا، در این پژوهش آثار کاهش تعرفه‌های وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تغییر در پرداختی بابت نیروی کار ماهر و غیر ماهر بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا (GDyn) و نسخه 10 پایگاه داده‌های آن، طی دو سناریو (کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه‌ها) در یک افق بلند مدت تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بخش‌ «غلات و محصولات زراعی» به دلیل حجم تجارت بالا و نیز تعرفه‌ی بالاتر، بخش «صنایع غذایی فرآوری شده» به دلیل حجم تجارات بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل تعرفه بالاتر و بخش «خدمات» نیز به دلیل حجم تجارت بالاتر از بخش‌های مهم و اثرگذار در توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا است و پیشنهاد می‌شود تغییرات نرخ تعرفه‌ی بخش‌های ذکر شده با دقت بالایی انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's Economic Interests from Expanding Trade Relations with Eurasian Economic Union: GDyn Approach

نویسندگان [English]

  • yaser balaghi enalou 1
  • Mehdi Nejati 2
  • Mojtaba Bahmani 3
  • Sayyed Abdolmajid Jalaee Esfandabadi 4
1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, Iran.
2 Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman
4 Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Trade Agreement between Iran and Eurasian Economic Union can have a handful of economic consequences for Iran;moreover, this research follows to determine Iran's economic interests from the expansion of trade relations with Eurasian Economic Union, in this research, the impacts of decreasing import tariffs of Iran and Eurasian economic union on welfare, trade balance and changes in payments for skilled and unskilled labor based on the model of Dynamic Global Trade Analysis Project (GDyn) and version 10 of its databases were analyzed in a Long-Run horizon during two scenarios (50% decrease and 100% decrease in tariff rates). This study's results indicate that the section " Grains Crops" in terms of the high trade volume and higher tariffs, the section "Processed Food Industry" in terms of the volume of high trade, the "textiles and clothing" sector considering higher tariffs and the "services" sector is also higher than the significant and influential sectors in Iran-Eurasia trade agreement and it is proposed that tariff rate changes are performed with high accuracy in noted sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Eurasian Economic Union
  • Preferential Trade Agreements
  • Dynamic Global Trade Analysis Project (GDyn)