ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا: رویکرد GDyn

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند تبعات اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد، بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌باشد، در همین راستا، در این پژوهش آثار کاهش تعرفه‌های وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تغییر در پرداختی بابت نیروی کار ماهر و غیر ماهر بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا (GDyn) و نسخه 10 پایگاه داده‌های آن، طی دو سناریو (کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه‌ها) در یک افق بلند مدت تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بخش‌ «غلات و محصولات زراعی» به دلیل حجم تجارت بالا و نیز تعرفه‌ی بالاتر، بخش «صنایع غذایی فرآوری شده» به دلیل حجم تجارات بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل تعرفه بالاتر و بخش «خدمات» نیز به دلیل حجم تجارت بالاتر از بخش‌های مهم و اثرگذار در توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا است و پیشنهاد می‌شود تغییرات نرخ تعرفه‌ی بخش‌های ذکر شده با دقت بالایی انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's Economic Interests from Expanding Trade Relations with Eurasian Economic Union: GDyn Approach

نویسندگان [English]

 • Yaser Balaghi Enalou 1
 • Mehdi Nejati 2
 • Mojtaba Bahmani 3
 • Sayyed Abdolmajid Jalaee Esfandabadi 4
1 PhD Student in Economics, Shahid Bahonar university of Kerman
2 Associate Professor of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman
3 Assistant Professor of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman
4 Professor of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman
چکیده [English]

Trade Agreement between Iran and Eurasian Economic Union can have a handful of economic consequences for Iran;moreover, this research follows to determine Iran's economic interests from the expansion of trade relations with Eurasian Economic Union, in this research, the impacts of decreasing import tariffs of Iran and Eurasian economic union on welfare, trade balance and changes in payments for skilled and unskilled labor based on the model of Dynamic Global Trade Analysis Project (GDyn) and version 10 of its databases were analyzed in a Long-Run horizon during two scenarios (50% decrease and 100% decrease in tariff rates). This study's results indicate that the section " Grains Crops" in terms of the high trade volume and higher tariffs, the section "Processed Food Industry" in terms of the volume of high trade, the "textiles and clothing" sector considering higher tariffs and the "services" sector is also higher than the significant and influential sectors in Iran-Eurasia trade agreement and it is proposed that tariff rate changes are performed with high accuracyin noted sectors

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Eurasian Economic Union
 • Preferential Trade Agreements
 • Dynamic Global Trade Analysis Project (GDyn)
 1. الهی، ناصر، معصوم­زاده, الهه، کیا الحسینی، سید ضیاء الدین و عربی، سیدهادی (1399). بررسی آثار بالقوه موافقت­نامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش­های صادراتی صنعت و کشاورزی؛ رهیافتی از مدل جاذبه، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399.
 2. حسینی، میر عبداله، و عاقلی، لطفعلی(1387). برآورد آثار کمی اجرای موافقت­نامه تجاری اکو (ECOTA) بر توسعه تجارت ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 8(3)، 121-140.
 3. رسولی نژاد، احسان، و صبری، پریسا (1400). بررسی راهبرد چند جانبه­گرایی تجارت خارجی در ایران: مطالعه عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای. فصلنامه مجلس و راهبرد، 28(105)، 393-361.
 4. عسگری، منصور (1398). عوامل موثر بر صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 13(47)، 102-77.
 5. مردیها، سارا، آذربایجانی، کریم، طیبی، سیدکمیل، و جعفری، داود (1399). ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: کاربردی از مدل شبیه­سازی جهانی. تحقیقات اقتصادی، 55(1)، 268-233.
 6. نجاتی، مهدی، بهمنی، مجتبی، جلایی، سید عبدالمجید، و بلاغی اینالو، یاسر (1399). تحلیل اثرات آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا). مجله اقتصاد و الگوسازی، 11(1)، 153-179.
 7. نجفی کاج آباد، قاسم، گیلگ حکیم آبادی، محمد تقی، زراء نژاد، منصور، و پورفرج، علیرضا. (1399). ارزیابی پیشنهاد تغییر مالیات بر درآمد شخصی با توجه به ویژگی‌های خمس: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 7(1)، 90-61.

 

 1. Abrego, M. L., Amado, M. A., Gursoy, T., Nicholls, G. P., & Perez-Saiz, H. (2019). The African continental free trade agreement: Welfare gains estimates from a general equilibrium model. International Monetary Fund.
 2. Aghion, P., Antràs, P., & Helpman, E. (2007). Negotiating free trade. Journal of International Economics, 73(1), 1-30.
 3. Armington, P. S. (1969). A theory of demand for products distinguished by place of production. Staff Papers, 16(1), 159-178.
 4. Asgari, M. (2019). Effective factors on Iran’s export to Eurasian Economic Union. Economic Modeling, 13(47), 77-102 (In Persian).
 5. A'yun, I. Q. (2020). ASEAN-Canada free trade agreement: Potential economic for ASEAN member countries. Journal Optimum, 10(1), 1-14.
 6. Bergsten, C. F. (1996). Competitive liberalization and global free trade: A vision for the early 21st century (No. wp96-15).
 7. Burfisher, M. E. (2021). Introduction to computable general equilibrium models. Cambridge University Press.
 8. Chauffour, J. P., & Maur, J. C. (Eds.). (2011). Preferential trade agreement policies for development: A Handbook. World Bank Publications.
 9. Corden, W. M. (1972). Economies of scale and customs union theory. Journal of Political Economy, 80(3, Part 1), 465-475.
 10. Corong, E. L., Hertel, T. W., McDougall, R., Tsigas, M. E., & Van Der Mensbrugghe, D. (2017). The standard GTAP model, version 7. Journal of Global Economic Analysis, 2(1), 1-119.
 11. Elahi, N., Masomzadeh, E., Kia Hosseini, S. Z., Arabi, S. H. (2021). Investigating the potential impacts of the trade agreement between Iran and the Eurasian Economic Union on the export sector of agriculture and industry; An approach based on the gravity model. Economic Growth and Development Research. Accepted Manuscript Available Online From 13 June 2020 (In Persian).
 12. Gehrels, F. (1956). Customs union from a single-country viewpoint. The Review Of Economic Studies, 24(1), 61-64.
 13. Guei, K. M., Mugano, G., & Le Roux, P. (2017). Revenue, welfare and trade effects of European Union Free Trade Agreement On South Africa. South African Journal of Economic and Management Sciences, 20(1), 1-11.
 14. Hosseini, A., & Agheli, L. (2008). The quantitative effects of ECO trade agreement(ECOTA) implementation on trade development of Iran. The Economic Research, 8(3), 121-140 (In Persian).
 15. Ianchovichina, E., & McDougall, R. (2001). Theoretical structure of dynamic GTAP, GTAP Technical Paper 17. Global Trade Analysis Project, Department of Agricultural Economics, Purdue University, West Lafayette.
 16. Jaswal, I., & Narayanan, B. (2017). Trade impact of SADC-India FTA on textiles and clothing sectors. Business Ethics and Leadership,1(2),20-30.
 17. Jin, H. J., Koo, W. W., & Sul, B. (2006). The effects of the free trade agreement among China, Japan and South Korea. Journal of Economic Development, 31(2), 55.
 18. Kemp, M. C., & Wan, H. Y. (1972). The gains from free trade. International Economic Review,13, 509-522.
 19. Krishna, P. (1998). Regionalism and multilateralism: A political economy approach. The Quarterly Journal of Economics, 113(1), 227-251.
 20. Kutlina-Dimitrova, Z., & Lakatos, C. (2014). Assessing the economic impacts of the EU-Singapore FTA with a dynamic general equilibrium model. International Economics and Economic Policy, 11(3), 277-291.
 21. Lake, J. (2017). Free trade agreements as dynamic farsighted networks. Economic Inquiry, 55(1), 31-50.
 22. Lake, J., Nken, M., & Yildiz, H. M. (2020). Tariff bindings and the dynamic formation of preferential trade agreements. Journal of International Economics, 122, 103279.
 23. Levy, P. I. (1997). A political-economic analysis of free-trade agreements. The American Economic Review, 506-519.
 24. Lipsey, R. G. (1957). Mr. Gehrels on customs unions. The Review of Economic Studies, 24(3), 211-214.
 25. Lyu, Y., & Xiao, J. (2018). Assessing the impact of China-Canada FTA with G-Dyn model (Presented at the 21st Annual Conference on Global Economic Analysis, Cartagena, Colombia). Purdue University, West Lafayette, IN: Global Trade Analysis Project (GTAP).
 26. Ma, J., & Lu, Y. (2011). Free trade or protection: A literature review on trade barriers. Research in World Economy, 2(1), 69.
 27. Mardiha, S., Azarbaiejani, k., Tayebi, S. K., & Jafary, D. (2020). Assessing the economic effects of Iran’s membership in Shanghai Cooperation Organization: An application of global simulation model. Economic Research, 55(1), 233-268 (In Persian).
 28. Miglani, S. (2018). India-ASEAN free trade agreement and its impact on India’s agriculture sector (Presented at the 21st Annual Conference on Global Economic Analysis, Cartagena, Colombia). Purdue University, West Lafayette, IN: Global Trade Analysis Project (GTAP).
 29. Najafi KajAbad, G., Gilak, M., Zarra Nezhad, M., Pourfaraj, A. (2019). Assessment of the proposal to change the personal income tax due to the features of khums: Computable general equilibrium approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 7(1), 61-90 (In Persian).
 30. Nejati, M., bahmani, M. Jalaee Esfandabadi, S. A. M., & Balaghi, Y. (2020). Analyzing the welfare effects of trade liberalization using computable general equilibrium model approach: The case of Iran and Eurasia Economic Union. Economics and Modeling, 11(1), 131-151 (In Persian).
 31. Plummer, M. G., Cheong, D., & Hamanaka, S. (2011). Methodology for impact assessment of free trade agreements. Asian Development Bank .
 32. Quintana-Romero, L., Mun, N. K., Andrés-Rosales, R., & Álvarez-García, J. (2020). Trade complementarity and the balance of payments constraint hypothesis: A new free trade agreement between Mexico and South Korea. Mathematics, 8(10), 1708.
 33. Renjini, V., Kar, A., Jha, G., Kumar, P., Burman, R., & Praveen, K. (2017). Agricultural trade potential between India and ASEAN: An application of gravity model. Agricultural Economics Research Review, 30(347-2017-2041), 105-112.
 34. Sabri, P., & Rasoulinejad, E. (2021). A study of Iran's multilateral foreign trade strategy: Iran's membership in the Eurasian Economic Union and the Shanghai Cooperation Organization. Majles & Rahbord, 28(105), 361-393 (In Persian).
 35. Srinivasan, T.N. (1997), Regionalism and the World Trade Organization: Is non-discrimination passe?, In Anne O. Krueger (ed.), The World Trade Organization as an International Institution. Chicago: University of Chicago Press.
 36. Viner, J. (2014). The customs union issue. Oxford University Press.
 37. Wonnacott, R. J. (1996). Trade and investment in a hub and spoke system versus a free trade area. World Economy, 19(3), 237-255