بررسی تاثیر سالمندی جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در چارچوب مدل نسل‌های هم‌پوشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد،گروه اقتصاد،واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران

2 استاد مدعو،گروه اقتصاد،واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ،اراک،ایران استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

3 استادیار،گروه اقتصاد،واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ،اراک،ایران

4 استادیار،گروه اقتصاد،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن،ایران

5 استادیار، گروه اقتصاد،دانشگاه الزهرا،تهران،ایران

چکیده

در این مقاله سالمندی جمعیت در یک اقتصاد بسته با مدل قابل محاسبه با نسل‌های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم‌یافته با 8 نسل همپوشان که در آن عنصر سرمایه انسانی به‌صورت درون‌زا شکل‌گرفته، برای اقتصاد ایران طراحی شده است. پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان در سناریو پایه و سناریو سیاست‌گذاری جهت افزایش سرمایه انسانی برای یک دوره 50 ساله شبیه‌سازی‌شده است .مطابق با مدل‌های رشد، رشد بلندمدت به دو عامل رشد نیروی کار و رشد بهره‌وری نیروی کار بستگی دارد. سالمندی با کاهش رشد نیروی کار، رشد بلندمدت را کاهش می‌دهد ولی با رشد سرمایه انسانی از طریق افزایش بهره‌وری، رشد بلندمدت را افزایش می‌دهد؛ بنابراین اثر سالمندی بر رشد اقتصادی برآیند این دو عامل است. در مدل شبیه‌سازی‌شده یک حداقل رشد سرمایه انسانی برای غلبه بر آثار منفی کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی بر رشد اقتصادی لازم است. در سناریوی پایه پارامتر سهم نیروی کار ماهر ( ) باتوجه‌به برآورد این متغیر در اقتصاد ایران برابر با 039/0 منظور شده است.  در مقادیری که رشد سرمایه انسانی بالاتر از کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی است رشد بلندمدت افزایش و در غیر این صورت رشد بلندمدت کاهش‌یافته است.نتایج نشان می دهد که افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های ارتقای سرمایه انسانی باشد می تواند اثر منفی سالمندی بر رشد را جبران کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Population Ageing and Human Capital on the Economic Growth in Iran: An Analysis with an Overlapping Generations Model

نویسندگان [English]

 • Mohaddeseh Saberi 1
 • Zahra Afshari 2
 • Ahmad. Sarlak. 3
 • Seyed Fakhroddin Fakhr Hosseini 4
 • Esmaeel Safarzadeh 5
1 Ph.D. Candidate in Economics, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Professor,Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. / Professor of Economics, University of Alzahra
3 Assistant Professor,Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
4 Assistant Professor,Department of Economics, Tonekabon Branch,Islamic Azad University,Tonekabon, Iran
5 Assistant Professor, Department of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, population aging in a closed economy whit a computable generalized Diamond overlapping generations (OLG) model has been investigated in which the element of human capital has been endogenously formed. In this study, the effect of population aging in a closed economy with 8 overlapping generations based on the Diamond model, capable of simulating the intergenerational differences has been designed for the Iranian economy across 50 years from 1400 to 1450. The research model includes 3 economic agents of household, firm, and government, whose behavior and decision-making are interdependent. First,the  impact of aging on the dynamics of the macroeconomic variables, specifically economic growth has been simulated and Then, the impact of implementing policies to increase human capital on the dynamics of the macroeconomic variables has been simulated. According to growth models, long-term growth depends on two factors namely: the growth of the labor force and productivity growth. Aging reduces long-term growth by reducing labor force growth. But human capital growth through increasing productivity promotes long-term growth. Therefore, the effect of aging on economic growth is the consequence of these two factors. In the simulated model, a minimum growth of human capital is necessary to overcome the negative impacts of labor force growth reduction due to aging on economic growth. In the basic scenario, the parameter of the share of skilled labor (δ) according to the estimation of this variable in the Iranian economy is equal to 0.038983. To the extent that the growth of human capital is higher than the reduction in labor force growth due to aging, long-term growth increases, otherwise long-term growth reduces. The results show that population aging if combined with policies to increase human capital, can compensate for the negative impact of aging on growth

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ageing
 • Economic Growth
 • Human Capital
 • Overlapping Generations Model
 1. آقایی، مجید، رضاقلی زاده، مهدیه و باقری، فریده (1392). بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 67، 21-44.
 2. باسخا، مهدی، یاوری، کاظم، صادقی، حسین و ناصری، علیرضا (1394). تأثیر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصاد غیرنفتی ایران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پی‌آورد سلامت)، 9(2)، 146-1.
 3. بهمنی، مرضیه، راغفر، حسین و موسوی، میرحسین (1398). اصلاح پارامتری نظام بازنشستگی ایران با کاهش نرخ جایگزینی: مدل تعادل عمومی نسل‌های همپوش و بازار ناقص نیروی کار. فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، 19(72)، 104-67.
 4. درگاهی، حسن و بیرانوند، امین (1398). بررسی رابطه آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر سرمایه انسانی در الگوی رشد درون‌زا: رویکرد DSGE. فصلنامه علمی‌پژوهشی برنامه‌وبودجه، 23(3)، 100-59.
 5. راغفر، حسین و اکبربیگی، سپیده (1394). تأثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس انداز. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 23(57)، 74-45.
 6. راغفر، حسین، موسوی، میرحسین و اردلان، زهرا (1393). تأثیر پدیده سالمندی و تغییرات بهره‌وری بر بازنشستگی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا - مدل نسل‌های همپوش. نشریه نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 9(17)، 35-7.
 7. سبزعلی­زاد هنرور، سونیا، راغفر، حسین و موسوی، میرحسین (1398). تأثیر اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی بر رفاه و متغیرهای کلان اقتصادی: با تأکید بر تغییر نرخ حق بیمه و نرخ جایگزینی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه الزهرا.
 8. عبدالله میلانی، مهنوش، محمدی، تیمور و توسلی، سلاله (1396). عوامل مؤثر بر مخارج سلامت با تأکید بر سالمندی جمعیت: یک مطالعه پانل بین کشوری. پژوهش‌نامه اقتصادی، 17(2)، 50-25.
 9. عرب مازار، عباس و کشوری شاد، علی (1384). بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، 15، 51-25.
 10. قیاسی، مجتبی، سرلک، احمد و غفاری، هادی(1399). بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در استان­های کشور. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 7(3)، 156-131.
 11. کاشانیان، زهرا، راغفر، حسین و موسوی، میرحسین (1397). شبیه‏سازی تأثیر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان (کاربردی از روش تعادل عمومی نسل‏های همپوش). مجله تحقیقات اقتصادی، 53(1)، 115-93.

 

 1. Abdolah Milani, M., Mohammadi, T., & Tavassoli, S. (2017). The Determinants of Health Expenditures with an Emphasis on Population Ageing: A Country-Level Panel Data Analysis. Economics Research, 17(65), 25-50 (In Persian).
 2. Aghaei, M., Rezagholizadeh, M., & Bagheri, F.(2013), The effect of human capital on economic growth: The case of Iran’s provinces. IRPHE. 19(1), 21-44 (In Persian).
 3. Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica, 60, 323–351.
 4. Alders, P., & Broer, D.P. (2004). Ageing, fertility, and growth. Journal of Public Economics, 89, 1075– 1095.
 5. Arabmazar, A., & Keshvarishad, A. (2005). The Impact of population age structure change on economic growth. Quarterly Journal of Economic Research, 15, 25-51 (In Persian).
 6. Auerbach, A. J., & Kotlikoff, L. J. (1987). Evaluating fiscal policy with a dynamic simulation model. The American Economic Review, 77(2), 49-55.
 7. Bahmani, M., Raghfar, H., & Mousavi, M. (2019). Parametric Reform of Iranian Pension System with Imperfect Labor Market: Utilizing Replacement Rate Reduction and OLG Model Approach. Economics Research, 19(72), 67-104 (In Persian).
 8. Basakhah, M., Yavari, K., Sadeghi, H., & Naseri, A. (2015). Population Aging And Iran's Non-Oil Economic Growth. Payavard, 9(2), 131-146 (In Persian).
 9. Dargahi, H., & Beiranvand, A. (2018). Examining the Relationship between Social Damages and Iran’s Economic Growth with an Emphasis on Human Capital in an Endogenous Growth Model: DSGE Approach. 23 (3), 59-100 (In Persian).
 10. Day, C., & Day, G. (2021). Aging, voters and lower-income tax: A role for pension design. Economic Modelling, 94, 560-569.
 11. De la Croix, D., Docquier, F., & Liégeois, P. (2007). Income growth in the 21st century: forecasts with an overlapping generations model. International journal of forecasting, 23(4), 621-635.
 12. Elgin, C., & Tumen, S. (2012). Can sustained economic growth and declining population coexist?. Economic Modelling, 29(5), 1899-1908.
 13. Elmeskov, J. (2004). Aging, public budgets, and the need for policy reform. Review of International Economics, 12(2), 233-242.
 14. Fougère, M., Harvey, S., Mercenier, J., & Mérette, M. (2009). Population aging, time allocation and human capital: A general equilibrium analysis for Canada. Economic Modelling, 26(1), 30-39.
 15. Ghiasi, M., Sarlak, A., & Ghafari, H. (2020). Investigating the relationship between social capital, health capital and economic growth in Provinces of Iran. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 7(3), 131-156 (In Persian).
 16. Han, M. (2017). Aging, human capital and economic growth in China (Doctoral dissertation).
 17. Kashanian, Z., Raghfar, H., & Mousavi, M. (2018). Simulation of Macroeconomic Effects of Population Ageing (Application of General Equilibrium Overlapping Generations Model). Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 53(1), 93-115 (In Persian).
 18. Lee, S. H., Mason, A. W., & Park, D. (2011). Why does population aging matter so much for Asia? Population aging, economic growth, and economic security in Asia. Population Aging, Economic Growth, and Economic Security in Asia (October 1, 2011). Asian Development Bank Economics Working Paper Series, (284).
 19. Lucas JR, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics, 22(1), 3-42.
 20. Nagarajan, N. R., Teixeira, A. A., & Silva, S. T. (2016). The impact of an aging population on economic growth: an exploratory review of the main mechanisms. Análise Social, 4-35.
 21. Narciso, A. (2010). The impact of population aging on international capital flows. Available at SSRN 1702995.
 22. Raghfar, H., & Akbarbeygi, S. (2016). The Effect of Replacement Rate Changes in Social Security Pension Fund on the Capital Stock. Labor Supply and Saving. 23 (75), 45-74 (In Persian).
 23. Raghfar, H., Mousavi, M., & Ardalan, Z.(2014). Aging Phenomenon Impacts and Efficiency Changes Effects on Pension and Macroeconomic Variables Using a Dynamic General Equilibrium Approach-Over Lapping Generation Model (OLG). Journal of Population Association of Iran,9(17), 7-35 (In Persian).
 24. Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S71-S102.
 25. Sabzalizad, H, S., Raghfar, H., & Moosavi, M. (2019). Welfare and Macroeconomic Impact of Parametric Reforms in Pension Funds: with emphasis on Replacement and Contribution Rates. Ph.D. Thesis, Alzahra University, 6-20 (In Persian).
 26. Sala-i-Martin, X. X. (1996). A positive theory of social security. Journal of Economic Growth, 1(2), 277-304.
 27. Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of economics, 70(1), 65-94.