اثرات فضایی تروریسم بر حکمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

حکمرانی یک پدیده پیچیده است که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و نهادی است. این مطالعه به بررسی اثرات مستقیم تروریسم در داخل کشور و اثرات سرریز آن به کشورهای منطقه به همراه متغیرهای فضای کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم بر شاخص های عملکرد حکمرانی طبق تعریف بانک جهانی برای کشورهای خاورمیانه با استفاده از رگرسیون پویای فضایی طی سال‌های 2001 تا 2017 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) دو مرحله‌ای نشان می‌دهد حملات تروریسمی موجب کاهش ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص‌ ترکیبی حکمرانی دولت بر اساس روش تحلیل مولفه‌های اساسی (PCA) می‌گردد. همچنین اثرات سرریز وقوع حملات تروریسمی در هر کشور باعث کاهش معیارهای حکمرانی دولت در کشورهای مجاور می شود. بهبود وضعیت تولید و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش معیارهای حکمرانی همچون آزادی اقتصادی، اجتماعی و معیارهای کارایی دولت و شاخص کل حکمرانی دولت می شود. اثرات سرریز تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سبب بهبود عملکرد کشورهای مجاور از نظر ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص ترکیبی حکمرانی می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Territory's Spatial Impact on Governance

نویسندگان [English]

 • Roia Seyfipour 1
 • Merdad Heirani 2
 • Azadeh Mehrabian 1
1 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University of Central Tehran Branch.
2 Master Graduate of Economics, University of Sanati Sharif.
چکیده [English]

Governance is a complex phenomenon that has political, economic and institutional dimensions. This study examines the direct effects of domestic terrorism and the effects of its overflow on the region, along with the macroeconomic variables of GDP, foreign direct investment and inflation on governance performance indicators, as defined by the World Bank for the Middle East, using spatial dynamic regression model. The results of the model's estimation show that terrorist attacks reduce political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, corruption and the governance indicators. The effects of the spillover of terrorist attacks in each country reduce government efficiency as well as political stability in neighboring countries. Improving the production and attraction of foreign direct investment will increase the standards of governance, such as economic freedom, social and government performance measures, and the overall governance indicator. The effects of GDP and foreign direct investment overflow in the country will improve the performance of neighboring countries in terms of political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, corruption control and the average total governance indicators

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrorism
 • Good Governance
 • Spatial Dynamic Panel Regression
 • Spatial spillover
 1. اسماعیل نیا، علی اصغر و وصفی اسفستانی، شهرام (1395). تاثیر امنیت بر رشد اقتصادی در ایران و برخی از کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 16(61)، 127-154.
 2. پناهی، حسین و ستاررستمی، همت (1396). بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استان­های ایران. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 23(85) ، 239-263.
 3. شارع پور، محمود، فاضلی، محمد و اقراریان، الهه (1392). بررسی بین کشوری عوامل موثر بر شکل­گیری اعتماد به نهادهای رسمی. فصلنامه جامعه­شناسی نهادهای اجتماعی، 1(1)، 54-35.
 4. شاه آبادی، ابوالفضل، امیری، بهزاد و ثمری، هانیه (1394). تاثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 76، 115-149.

 

 1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies58(2), 277-297.
 2. Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of econometrics68(1), 29-51.
 3. Anyanwu, J. C., & Erhijakpor, A. E. (2014). Does oil wealth affect democracy in Africa?. African Development Review26(1), 15-37.
 4. Arin, K. P., Lorz, O., Reich, O. F., & Spagnolo, N. (2011). Exploring the dynamics between terrorism and anti-terror spending: Theory and UK-evidence. Journal of Economic Behavior & Organization77(2), 189-202.
 5. Asongu, S. A., & Nwachukwu, J. C. (2017). The impact of terrorism on governance in African countries. World Development99, 253-270.
 6. Becker, G. S. (1974). A theory of social interactions. Journal of political economy82(6), 1063-1093.
 7. Blomberg, S. B., Hess, G. D., & Orphanides, A. (2004). The macroeconomic consequences of terrorism. Journal of monetary economics51(5), 1007-1032.
 8. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics87(1), 115-143.
 9. Cevik, M. S., & Ricco, J. (2015). Fiscal consequences of terrorism. International Monetary Fund.
 10. Choi, S. W. (2010). Fighting terrorism through the rule of law?. Journal of Conflict Resolution54(6), 940-966.
 11. Cohen, M. A., & Bowles, R. (2010). Estimating costs of crime. Handbook of quantitative criminology, 143-162.
 12. Dixit, A. (2009). Governance institutions and economic activity. American economic review99(1), 5-24.
 13. Drakos, K., & Konstantinou, P. T. (2014). Terrorism, crime and public spending: panel VAR evidence from Europe. Defence and peace economics25(4), 349-361.
 14. Efobi, U., & Asongu, S. (2016). Terrorism and capital flight from Africa. International Economics148, 81-94.
 15. Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: A theoretical and empirical investigation. Journal of political Economy81(3), 521-565.
 16. Elhorst, J. P. (2014). Spatial econometrics from cross-sectional data to spatial panels. Springer.
 17. Elhorst, J. P. (2014). Matlab software for spatial panels. International Regional Science Review37(3), 389-405.
 18. Enders, W., & Sandler, T. (2006). The Political Economy of Terrorism (Cambridge University.
 19. Enders, W., Sandler, T., & Gaibulloev, K. (2011). Domestic versus transnational terrorism: Data, decomposition, and dynamics. Journal of Peace Research48(3), 319-337.
 20. Esmailnia, A. A., & Vesfi Esfestani, Sh. (2015). The Impact of Security on Economic Growth in Iran and Some Selected Countries. Journal of Economic Research, 16(61), 127-154 (In Persian).
 21. Findley, M. G., & Young, J. K. (2011). Terrorism, democracy, and credible commitments. International Studies Quarterly55(2), 357-378.
 22. Fleisher, B. M. (1966). The effect of income on delinquency. The American Economic Review56(1/2), 118-137.
 23. Fonchingong, C. C. (2014). Firming Up Institutional Policy for Deprived Elderly in C ameroon. Politics & Policy42(6), 948-980.
 24. Indridason, I. H. (2008). Does terrorism influence domestic politics? Coalition formation and terrorist incidents. Journal of Peace Research45(2), 241-259.
 25. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. World Bank policy research working paper, (5430).
 26. Khan, N., Ahmed, J., Nawaz, M., & Zaman, K. (2015). The socio-economic determinants of crime in Pakistan: New evidence on an old debate. Arab Economic and Business Journal10(2), 73-81.
 27. Kollias, C., Messis, P., Mylonidis, N., & Paleologou, S. M. (2009). Terrorism and the effectiveness of security spending in Greece: Policy implications of some empirical findings. Journal of Policy Modeling31(5), 788-802.
 28. Lai, B. (2007). “Draining the swamp”: An empirical examination of the production of international terrorism, 1968—1998. Conflict Management and Peace Science24(4), 297-310.
 29. Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics108(1), 1-24. Li, Q. (2005). Does democracy promote or reduce transnational terrorist incidents?. Journal of Conflict resolution49(2), 278-297.
 30. Lis, P. (2018). The impact of armed conflict and terrorism on foreign aid: A sector-level analysis. World Development110, 283-294.
 31. Panahi, H., & Sattar Rostami, H. (2017). Investigating the Relationship between Economic Growth and Crime: Evidence from Iranian Provinces. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 23(85), 239-263 (In Persian).
 32. Piazza, J. A. (2008). Incubators of terror: Do failed and failing states promote transnational terrorism?. International Studies Quarterly52(3), 469-488.
 33. Saeedikiya, M., Dahmardeh, N., Keshavarz Hadad, G., & Esfandiari, M. (2020). Analysis of the Impact of Terrorism and crime on‌ the public expenditures in MENAP Countries; Application of the Spatial Panel Regression Approach. Journal of Subcontinent Researches12(38), 89-108.
 34. Sandler, T., & Siqueira, K. (2006). Global terrorism: deterrence versus pre‐emption. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique39(4), 1370-1387.
 35. Sandler, T., & Siqueira, K. (2009). Games and terrorism: Recent developments. Simulation & Gaming40(2), 164-192.
 36. Savun, B., & Phillips, B. J. (2009). Democracy, foreign policy, and terrorism. Journal of Conflict Resolution53(6), 878-904.
 37. Sharipour, M., Fazeli, M., & Aqarian, E. (2013). Inter-country study of factors affecting the formation of trust in official institutions. Journal of Sociology of Social Institutions, 1(1), 35-54 (In Persian).
 38. Shahabadi, A., Amiri, B., & Samari, H. (2015). Impact of economic security on the GDP of selected G77 countries. Quarterly Journal of Business Research, 76, 115-149 (In Persian).
 39. Tuncer, G. (2017). The Relationship between Crime and Public Order and Safety Expenditures in Turkey. International Journal of Business and Social Science, 8(3).
 40. Tusalem, R. F. (2015). State regulation of religion and the quality of governance. Politics & Policy43(1), 94-141.
 41. Williams, L. K., Koch, M. T., & Smith, J. M. (2013). The political consequences of terrorism: Terror events, casualties, and government duration. International Studies Perspectives14(3), 343-361.
 42. Windsor, J. L. (2003). Promoting democratization can combat terrorism. The Washington Quarterly26(3), 43-58.