تاثیر سناریوهای متفاوت سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بر متغیرهای تولید و اشتغال :مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه یزد

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از راه‌های جلوگیری از نوسانات درآمدهای ارزی در کشورهای صاحب منابع و ثروت­های طبیعی، تاسیس صندوق ذخیره ارزی می­باشد. به منظور کاهش اثرات منفی تکانه­های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری در جهت کنترل این نوسانات، در اقتصاد ایران ایجاد شده است. در این پژوهش بر اساس مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای بررسی تاثیر سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی، بر متغیرهای تولید و اشتغال، سه سناریو تدوین گردیده است. در سناریوهای اول و دوم طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، سهم صندوق به ترتیب معادل20 و 30 درصد و همچنین در سناریو سوم نیز سهم صندوق به صورت شناور در مدل­سازی وارد گردید. براساس یافته­های تحقیق، اعمال تکانه در درآمدهای نفتی در هر سه سناریو سبب افزایش میزان تولید و اشتغال بخش دولتی و کاهش اشتغال بخش خصوصی شده است. نتایج بیانگر آن است که هنگام بروز تکانه­های نفتی، استفاده از ضریب شناور نسبت به ضریب ثابت جهت تخصیص منابع درآمدهای نفتی به صندوق، باعث ایجاد نوسانات بیشتر در متغیرهای تولید و اشتغال بخش دولتی می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Scenarios of the Share of Oil Revenues in the National Development Fund on the Production and Employment: the Case of Iran

نویسندگان [English]

 • Sajjad Ghadirzadeh 1
 • Seyed-Nezamuddin Makiyan 2
 • Rasoul Bakhshi Dastjerdi 3
 • Mohamad Ali Feizpour 2
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Yazd,
2 Associate Professor of Economics, University of Yazd,
3 Associate Professor of Economics, University of Esfahan,
چکیده [English]

Many countries which their exports are mainly based on mineral resources are faced with the fluctuations in their foreign revenues. Based on this issue In Iran, in order to reduce the negative effects of oil shocks revenue on macroeconomic variables the National Development Fund was established as a tool to control such a fluctuations. In this study, using the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, three scenarios were developed to investigate the impact of the share of funds which will be allocated to the National Development Fund for controlling oil revenue fluctuations. In the first and second scenarios, according to the fifth and sixth development plans, the share of the fund was equal to 20% and 30%, respectively, and in the third scenario, the share of the fund was considered as floating share in models which have been applied. According to the research findings, the impulse function of oil revenues shocks in all three scenarios has increased the production and employment of the public sector and reduced the employment in the private sector. The results indicate that when oil shocks occur, the use of floating share of oil revenue for the National Development Fund in relative to the fixed share to allocate oil revenue sources to that fund, causes more fluctuations in production and employment variables in the public sector

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic stochastic general equilibrium model
 • Oil shocks
 • Fixed and floating contribution of the national development fund
 • Oil evenue management
 • Financial rules
 1. ابراهیمی، سجاد (1390). اثر شوک­های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن­ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 59، 105-83.
 2. باستانی، علیرضا، رزمی، سید­محمد­جواد، ناجی­میدانی، علی­اکبر و بکی­حسکوئی، مرتضی (1396). تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا. فصلنامه پژوهش­های سیاست­گذاری و برنامه­ریزی انرژی، 3(6)، 135-169.
 3. بهبودی، داوود، متفکر آزاد، محمدعلی، محمدزاده، پرویز و صادقی، سیدکمال (1391). صندوق توسعه ملی یا توزیع مستقیم درآمدهای نفتی (بررسی مقایسه­ای). فصلنامه مجلس و راهبرد، 19 (71)، 84-38.
 4. پدرام، مهدی، شیرین­بخش، شمس­اله و جمشیدلو، راحله (1397). نقش سناریوهای مختلف صندوق توسعه ملی بر متغیرهای تولید و تورم در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 14 (59)، 83-55.
 5. توکلی، سپیده، هوشمند، محمود، سلیمی­فر، مصطفی و گرجی، ابراهیم (1396). بررسی اثر سیاست مالی به عنوان مکانیسم انتشار شوک­های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل خودرگرسون­برداری ساختاری. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 22، 77-98.
 6. توکلیان، حسین، مهرآرا، محسن و حسن­زاده یوسف آبادی، سیدمجتبی (1396). نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه اقتصاد مالی، 11 (41)، 41-1.
 7. رزمی، محمد جواد، ناجی میدانی، علی­اکبر، کریم­زاده، مصطفی و غیبی­هاشم­آبادی، اکرم (1396). تکانه­های نفتی و پویایی­های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی­تصادفی­پویا کینزین جدید. فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، 2(3)، 64-33.
 8. سیفی، احمد، خداپرست­مشهدی، مهدی و قزلباش، اعظم (1397). بررسی سناریو تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در ایران با فرض وجود بیماری هلندی با رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا. نشریه علمی سیاست­گذاری اقتصادی، 11 (22)، 364-335.
 9. صیادی، محمد، دانش­ جعفری، داوود، بهرامی­، جاوید و رافعی، میثم (1394). ارائه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه،20(2)، 21-58.
 10. متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاه­مرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 10(4)، 116-87.
 11. هوشمند، محمود، سلیمی­فر، مصطفی، گرجی، ابراهیم و توکلی­قوچانی، سپیده (1399). بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک­های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 9(33)، 91-57.

 

 1. Andersen, L. E., Faris, R. (2002). Reducing volatility due to Natural Gas exports: Is the answer a Stabilization Fund?(No.1101). Documento de Trabajo.
 2. Asik, G. A. (2013). Stabilization Funds in Oil-Rich Countries and Fiscal Policy:(A) cyclicality?. London School of Economics Job Market Paper, November, 27.
 3. Bastani, A., Razmi, M., Naji meydani, A., & Baki hoskoee, M. (2017). Optimal Allocation of Oil Revenues to the National Development Fund, Dynamic Optimization Analysis. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 3(6), 135-169 (in Persian).
 4. Behbodi, D., Motofakerazad, M. A., Mohamadzadeh, P., & Sadeghi, K. (2012). National Development Fund or Direct Distribution of Oil Revenues (Comparative Study). Parliament and Strategic Quarterly, 19(71), 38-84 (in Persian).
 5. Burney, N. A., Mohaddes, K., Alawadhi, A., & Al-Musallam, M. (2018). The Dynamics and Determinants of Kuwait's Long-run Economic Growth. Economic Modelling, 71, 289-304.
 6. Ebrahimi, S. (2011), The Effect of Oil Price Shocks and Exchange Rate Fluctuations and the Resulting Uncertainty on the Economic Growth of Selected Oil Countries. Quarterly Journal of Business Research, 59, 83-105 (In Persian).
 7. Guerra-Salas, J. (2014). Government Investment and the Business Cycle in Oil-exporting Countries. Bronx: Fordham University.
 8. Hasanov, F., & Cherif, R. (2012). Oil Exporters’ Dilemma: How Much to Save and How Much to Invest.
 9. Holm, M. B. (2014). Oil, Sovereign Wealth Funds and Monetary Policy (Master's thesis).
 10. Hoshmand, M., Salimifar, M., Gorji, E., & Tavakoli ghochani, S. (2020). Investigating the Role of the National Development Fund in Facing Oil Shocks in the Iranian Economy through the Government Expenditure Channel Using a Stochastic Dynamic General Equilibrium Model. Iranian Journal of Applied Economic Studies, 9(33), 57-91 (In Persian).
 11. Motovaseli, M., Ebrahimi, E., Shahmoradi, A., & Komijani, A. (2010). Designing a New Keynesian Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for Iran's Economy as an Oil Exporting Country. Quarterly Journal of Economic Research, 10(4), 87-116 (In Persian).
 12. Pedram, M., Shirinbakhsh, Sh., & Jamshidlo, R. (2018). The role of Different Scenarios of the National Development Fund on Production and Inflation Variables in Iran. Quarterly Journal of Energy Economics Studies, 14(59), 55-83 (in Persian).
 13. Razmi, M., Naji meydani, A., Karimzadeh, M., & Gheybi hashemabadi, A. (2017). Oil Shocks and Dynamics of the National Development Fund; New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach. Quarterly Journal of Econometric Modeling, 2(3), 33-64 (in Persian).
 14. Sayadi, M., Danesh Jafari, D., Bahrami, J., & Rafei, M. (2015). Provide a Framework for the Optimal Use of Oil Revenues in Iran, a Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach. Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 20(2), 21-58 (In Persian).
 15. Seifi, A., Khodaparast Mashhadi, M., & Ghezelbash, A. (2015). Investigating the Scenario of Optimal Allocation of Oil Revenues in Iran, Assuming the Existence of Dutch disease With a Dynamic Computable General Equilibrium Approach. Scientific Journal of Economic Policy, 11(22), 335-364 (In Persian).
 16. Semko, R. (2013). Optimal Economic Policy and Oil Prices Shocks in Russia. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 26(2),69_82.
 17. Tavakoli, S., Hooshmand, M., Salimifar, M., Gorji, E. (2017). Investigating the Effect of Fiscal Policy As a Mechanism for Propagating Oil Shocks in the Iranian Economy Using a Structural Autoregression model. Quarterly Applied Economic Studies of Iran, 22, 77-98 (In Persian).
 18. Tavaklian, H., Mehrara, M., Hassanzadeh & Yousefabadi, M. (2017). The Role of the National Development Fund in Reducing Iran's economic Fluctuations, DSGE approach. Quarterly Journal of Financial Economics, 11(41), 1-41 (In Persian).
 19. Van der Ploeg, F. (2012). Bottlenecks in Ramping up Public Investment. International Tax and Public Finance, 19 (4), 509-538