کاربردهای سیاست مالی با حضور خانوارهایی با مصرف سرانگشتی با استفاده از تحلیل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مطالعه، تأثیر شوک­های مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران خصوصاً بر مصرف کل بخش خصوصی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و در یک اقتصاد بسته با شمول خانوارهای غیرریکاردینی و یک سیاست نسبتاً دقیق مالی مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج شبیه­سازی مدل نشان می­دهند که وجود خانوارهای غیرریکاردینی یک محرک در جهت افزایش سطح مصرف کل در پاسخ به شوک مخارج دولت نسبت به حالت پایه بدون حضور خانوارهای غیر ریکاردینی می­باشد. یافته­های تحقیق دلالت بر این امر دارد که در ایران اعمال تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه­گذاری را فراهم نمی­سازد. این در حالی است که اشتغال نیروی کار خانوارهای غیرریکاردینی بدلیل افزایش در دستمزد افزایش یافته، لیکن سرمایه­گذاری کاهش می­یابد. همچنین سیاست­ مالی دارای اثر مثبت بر تولید می­باشد، اگرچه ضریب تکاثری پایین­تر از یک بوده و به مرور زمان تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این مسئله که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی مثبت بوده لذا این نتیجه خلاف چارچوب نظریه برابری ریکاردینی و بصورت (crowding-in) عمل می­نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applications of fiscal policy with the presence of households with finger consumption using dynamic stochastic general equilibrium model approach

نویسندگان [English]

 • Rogaiyeh Tayefeh jabbari 1
 • Teymour Mohammadi 2
 • Javid Bahrami 2
1 PhD student of Economics, University of Allameh
2 Associate Professor of Economics, University of Allameh
چکیده [English]

This thesis investigates the impact of government spending shocks on macroeconomic variables in Iran, especially on private consumption in the form of a stochastic dynamic general equilibrium (DSGE) model, in a closed economy with non-Ricardian households and a relatively rigorous fiscal policy. The model simulation results show that non-Ricardian households are a stimulus to increase total consumption in response to government spending shocks relative to the baseline without non-Ricardian households.
The findings also imply that the positive impulse of government spending in Iran does not allow for the dynamic growth of investment. In other words, The effect of spending shock on the investment is negative, while the employment of non-Ricardian household increased as wage increased, but investment declined. also, fiscal policy has a positive effect on production, although the multiplier is lower than one and will decrease over time. Given that the effect of government spending shocks on private consumption spending is positive. The model results do not follow Ricardian Equivalence Theorem, which is in the form of crowding-in

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
 • Fiscal Policies
 • government consumption spending shocks
 • Non-Ricardian Households
 • Iran's Closed Economy
 1. ابونوری، اسماعیل، کریمی پتانلار، سعید و مردانی، محمدرضا (1387). اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رهیافتی از روش خودرگرسیون برداری. پژوهشنامه اقتصادی، 10(38)، 143-117.
 2. اسدزاده، احمد، تسلیمی، امین، احمدزاده، فهمیه و خداوردیزاده، صابر (1395). بررسی تکانه­های مخارج دولت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی. دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت.
 3. بیات، مرضیه، افشاری، زهرا و توکلیان، حسین (1395). بررسی ارتباط سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام (با در نظر گرفتن اثر ثروت رونق بازار سهام) در چارچوب یک مدل DSGE. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5(20)، 79-63.
 4. توکلیان، حسین (1391). بررسی منحنی فیلیپس کینزین­های جدید در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران. تحقیقات اقتصادی، 47 (100)، 1-22.
 5. خوشخوی، مهدی و خسروی، میثم (1398). اثرات لغو تحریم­ها بر متغیرهای اقتصاد ایران، تحلیل اثباتی با رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 6(21)، 118-79.
 6. خیابانی، ناصر و امیری، حسین (1393). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز جهت بررسی تاثیر شوک­های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 9(3)، 59-25.
 7. رافعی، میثم، بهرامی، جاوید و دانش جعفری، داوود (1393). ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی. فصلنامه­ پژوهشنامه­ اقتصادی، 65، 54-33.
 8. زمان زاده، حمید و جلالی نائینی، احمدرضا (1391). الگوسازی سلطه مالی و سیاست مالی در اقتصاد ایران، رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا. فصلنامه پژوهش­های پولی و بانکی، 5(13)، 34-1.
 9. سلیمانزاد، ایرج، فعالجو، حمیدرضا و حیدری، حسن (1398). بررسی تاثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل (DSGE)، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، سال ششم، شماره 1، 182-149.
 10. شاهمرادی، اصغر و ابراهیمی، ایلناز (1389). ارزیابی اثرات سیاست­های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزی. فصلنامه پول و اقتصاد، 2(3)، 31-56.
 11. فطرس، محمدحسن، توکلیان، حسین و معبودی، رضا (1394). تاثیر تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی پویای کینزی جدید 1391-1340. پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 5(19)، 94-73.
 12. طائی، حسن (1385). تابع عرضه نیروی کار: تحلیلی بر پایه داده­های خرد. پژوهش­های اقتصادی ایران، 29، 93-112.
 13. متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاهمرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 10(4)، 116-87.

 

 1. Abunouri, E., Karimi Potanlar, S., & Mardani, M. R. (2008). The effect of fiscal policy on macroeconomic variables in Iran: An approach to vector autoregression. Journal of Economics, 10(38), 117-143 (In Persian).
 2. Adam, T. (2011). Rule-of-thumb consumers in the New Keynesian framework.‏
 3. Ahmad, I., & Qayyum, A. (2008). Effect of government spending and macro-economic uncertainty on private investment in services sector: Evidence from Pakistan.‏
 4. Aiyagari, S. R., Christiano, L. J., & Eichenbaum, M. (1992). The output, employment, and interest rate effects of government consumption. Journal of Monetary Economics, 30(1), 73-86.‏
 5. Asadzadeh, A., Taslimi, A., Ahmadzadeh, F., & Khodavardizadeh, S. (2015). Investigating the impacts of government expenditure on macroeconomic variables. 10th Congress of Pioneers of Progress (In Persian).
 6. Aschauer, D. A. (1985). Fiscal policy and aggregate demand. The American Economic Review, 75(1), 117-127.‏
 7. Bailey, M. J. (1971). National income and the price level.‏
 8. Baxter, M., & King, R. G. (1993). Fiscal policy in general equilibrium. The American Economic Review, 315-334.‏
 9. Bayat, M., Afshari, Z., & Tavaklian, H. (2015). Investigating the relationship between monetary policy and the total stock price index (taking into account the effect of wealth on the stock market boom) in the framework of a DSGE model. Applied Economic Studies of Iran, 5(20), 63-79 (In Persian).
 10. Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of monetary Economics, 12(3), 383-398.‏
 11. Fetros, M. H., Tavaklian, H., & Maboudi, R. (2015). The impact of monetary and financial shocks on macroeconomic variables: A new keynesian dynamic general equilibrium approach 1340-1391. Economic Growth and Development Research, 5(19), 73-94 (In Persian).
 12. Gali, J., López-Salido, J. D., & Vallés, J. (2004). Rule-of-thumb consumers and the design of interest rate rules.‏
 13. Galí, J., López-Salido, J. D., & Vallés, J. (2007). Understanding the effects of government spending on consumption. Journal of the european economic association, 5(1), 227-270.‏
 14. Jakab, Z. M., & Világi, B. (2008). An estimated DSGE model of the Hungarian economy (No. 2008/9). MNB Working Papers.‏
 15. Karras, G. (1996). Are the output effects of monetary policy asymmetric? Evidence from a sample of European countries. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58(2), 267-278.‏
 16. Khiabani, N., & Amiri, H. (2014). Designing a stochastic dynamic general equilibrium model of open economy to investigate the impact of oil shocks on macroeconomic variables. Quantitative Economics Quarterly, 9(3), 25-59 (In Persian).
 17. Kormendi, R. C. (1983). Government debt, government spending, and private sector behavior. The American Economic Review, 73(5), 994-1010.‏
 18. Motusali, M., Ebrahimi, E., Shahmoradi, A., & Komijani, A. (2010). Designing a stochastic new keynesian dynamic general equilibrium model for the iranian economy as an oil exporting country. Journal of Economic Research, 10(4), 87-116 (In Persian).
 19. Palas, M. (2017). The Role of Heterogeneous Households in the DSGE model: Application to the Czech Republic.‏
 20. Perotti, R. (2004). oEstimating the Effects of Fiscal Policy in OECD Countries, pWorking Paper 274 IGIER. Bocconi University.‏
 21. Ratto, M., Roeger, W., & in't Veld, J. (2009). QUEST III: An estimated open-economy DSGE model of the euro area with fiscal and monetary policy. economic Modelling, 26(1), 222-233.‏
 22. Rafiei, M., Bahrami, J., & Danesh Jafari, D. (2014). Evaluation of fiscal policy for the iranian economy in a stochastic dynamic general equilibrium model based on real business cycles. Journal of Economic Research, 65, 33-54 (In Persian).
 23. Sandica, A. M., & Alupoaiei, A. (2013). The Implications for Fiscal Policy Considering Rule-of-Thumb Consumers in the New Keynesian Model for Romania. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(3), 365-371.‏
 24. Shahmoradi, A., & Ebrahimi, E. (2010). Evaluating the effects of monetary policy on the Iranian economy in the form of a stochastic new keynesian dynamic model. Money and Economics Quarterly, 2(3), 31-56 (In Persian).
 25. Taei, H. (2006). Labor supply function: Analysis based on micro data. Iranian Economic Research, 29, 93-112 (In Persian).
 26. Tavaklian, H. (2012). Investigation of the new phillips-keynesian curve in the framework of a stochastic dynamic general equilibrium model for Iran. Economic Research, 47(100), 1-22 (In Persian).
 27. Khoshkhooi, M., & Khosravi, M. (2019). The effects of lifting sanctions on Iran's economic variables, a positive analysis with a stochastic dynamic general equilibrium approach. Economic Strategy Quarterly, 6(21), 79-118 (In Persian).
 28. Zamanzadeh, H., & Jalali Naeini, A. R. (2012). Modeling financial dominance and fiscal policy in the Iranian economy, a dynamic stochastic general equilibrium approach. Monetary and Banking Research Quarterly, 5(13), 1-34 (In Persian).