تأثیر هزینه اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی‌دوام (خانوارهای شهری ایرانی در استان‌های منتخب )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه یزد

چکیده

مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانوار است که سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر هزینه اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی‌دوام خانوارهای شهری ایرانی است برای این منظور 24 استان منتخب که براساس گزارش مرکز آمار ایران به دو دهک کم درآمد و پردرآمد جامعه (براساس ضریب کالاهای مصرفی خوراکی که هر چه این ضریب بالاتر باشد جزوه دهک‌های کم درآمد جامعه بحساب می‌آید) تفکیک شده است. در نتیجه در بازه زمانی 1390-1399 به روش پانل پویا در دو گروه مجزا؛ تأثیر اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی‌دوام مورد بررسی قرار گرفته شده‌است. همچنین آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین استفاده و نتایج آن ارائه شده‌است. نتایج تخمین نشان می‌دهد استان‌ها با دهک درآمدی بالا با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کالاهای بادوام 1/32درصد و مصرف کالاهای بی‌دوام 0/23 درصد افزایش داشته است و اگر کالای بادوام را ثروت تلقی کنیم؛ اجاره مسکن برای دهک‌های پردرآمد باعث آفزایش ثروت شده‌است. از سوی دیگر دهک‌های پایین درآمدی با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کالاهای بادوام 4/57- درصد و مصرف کالاهای بی‌دوام 0/15- درصد کاهش داشته است. لذا براساس یافته‌های پژوهش توصیه می‌گردد سیاستگذاران و دولت این اختلاف و شکاف در رفتار مصرفی خانوارها را نادیده نگیرند، برروی هزینه اجاره بهای مسکن کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند تا هر روز سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد به نفع اقشار پردرآمد جامعه کوچکتر و محدودتر نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of housing rent on consumption of durable and non-durable goods (Iranian urban households in selected provinces)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Ansari 1
 • Mohsen Ebrahimi 2
 • Mehdi Joudan 3
1 PhD student in Financial Economics, Urmia University
2 Associate Professor of Economics, Kharazmi University
3 PhD student in Financial Economics, Yazd University
چکیده [English]

Housing one of the most basic needs of any household, which accounts significant share of household expenditure.
The main purpose study is to investigate effect of housing rent on consumption of durable and non-durable goods of Iranian urban households. For this purpose, 24 selected provinces, according to the report of the Statistics Center of Iran, are divided into two low-income and high-income deciles (based on the coefficient of food consumer goods, higher coefficient is the low-income deciles of the society). result, in the period 2011-2020 by the dynamic panel method in two separate groups; The effect of housing rent on the consumption of durable and non-durable goods has been studied. The Sargan, Arlano, and Bond tests are also presented to evaluate suitability of the model and interpret results of the usage estimates and their results.
Estimated results show provinces with high income deciles have increased consumption of durable goods %1.32 and consumption of non-durable goods % 0.23 with increase in housing rents, and if consider durable goods as wealth; Renting housing for high-income deciles has increased wealth. On the other hand, low-income deciles have reduced consumption of durable goods -%4.57 and consumption of non-durable goods -%0.15 with increase cost of renting housing. Therefore, based on research findings, recommended that policy makers and the government do not ignore this gap in household consumption behavior, have more control the cost of housing rent so that the consumption basket of low-income households is not smaller and more limited for the benefit of high-income groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumption of durable goods
 • consumption of non-durable goods
 • cost of housing rent
 • dynamic panel model
 1. ابراهیمی، محسن، ممی­پور، سیاب و موحدی، سیدفرهاد (1397). بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در ایران: رویکرد .NARDL  فصلنامه پژوهش­ها وسیاست­های اقتصادی، 26(87)، 345- 309.
 2. ابراهیمی­نیا، سعیده، افشانی، سیدعلیرضا و روحانی، علی (1397). از مصرف‌پایی تا حسرت مصرف کاوشی زمینه‌مند از بسترهای اجتماعی شکل‌گیری چشم ‌و ‌هم‌چشمی در خرید و مصرف بین زنان شهر مشهد. جامعه‌شناسی کاربردی، 2(4)، 123-146.
 3. امامی، کریم و دربانی، سمن (1390). عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی کالاهای بی‌دوام در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 5(14)، 91-110.
 4. ایزدخواستی، حجت، عرب‌مازار، عباس و احمدی، خلیل (1398). تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص توان‌پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری ایران: با تأکید بر نقش دولت. فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(29)، 41-71.
 5. تفریشی، ماریه (1389). بررسی تاثیر گذاری مسکن بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
 6. حسن شاهی، مرتضی (1398). آزمون تجربی نظریه مصرف براون، دوزنبری، هانتاکر و تیلور، جکسون- اسمیت، کوزنتس و فریدمن در ایران. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 14(27)، 88-65.
 7. روشن، رضا (1397). مقایسه انباره عادات مصرفی خانوار‌های شهری و روستایی ایران برای کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی: رهیافت تئوری پوش و معادلات اولر.فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 29، 61-55.
 8. سلیمیان، صلاح، کریمی، اسرا، بابائی، نگار و احمدی، شادیه (1398). عوامل موثر بر اجاره بهای واحدهای مسکونی با استفاده از مدل هدانیک قیمت (مطالعه موردی: شهر جوانرود). هفتمین همایش ملی مدیریت کسب و کار و پنجمین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی، تهران.
 9. شاکری، عباس (1392). نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان (جلد دوم). تهران: انتشارات رافع.
 10. غفاری، فرهاد و اویسی فردویی، طاهره (1391). برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از الگوی قیمت هدانیک (مطالعه موردی شهر قم). فصلنامه اقتصاد کاربردی، 3(11)، 70-49.
 11. قادری، جعفر و ایزدی، بهنام (1395). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1350-1391). فصلنامه اقتصاد شهری، 1(1)، 93-73.
 12. قلی‌زاده، علی اکبر و خاکسار، مطهره (1396). اثر درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار بر نحوه‌ی تصرف مسکن در مناطق شهری ایران،. فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 6(22)، 230-211.
 13. کشت کاران, نجمه, بهبودی, داود, پناهی, حسین (1399). اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن ایران: رویکردDSGE ، فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، 7(4)، 218-195.
 14. مشهدی احمد، محمود (1392). بررسـی مبانی نظریه مصرف نهادگرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن.دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 23، 186-157.
 15. منجذب، محمدرضا و علیمردانی، مهرنوش (1399). بررسی تاثیر انتظارات تورمی بر مصرف در ایران: انتظارات تطبیقی در برابر عقلایی (رهیافت کالمن فیلتر). فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 18(2)، 42-27.
 16. منکیو، گریگوری (1383). اقتصاد کلان. ترجمه حمید رضا برادران شرکا و علی پارسائیان، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 17. ندیری، محمد و محمدی، تیمور (1390). بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا.فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی. 5(15)، 24-1.
 18. وبلن، توریستین (1383). نظریه طبقه مرفه. ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.

 

 1. Bach, C., & Moller, S. V. (2011). Habit-based asset pricing with limited participation consumption. Journal of Banking & Finance, 35(11), 2891-2901.
 2. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.
 3. Campbell, J. Y., & Cocco, J. F. (2007). How do house prices affect consumption? Evidence from micro data. Journal of monetary Economics, 54(3), 591-621.
 4. Carroll, C. D. (2006). Consumption and saving: theory and evidence. NBER Working Paper, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
 5. Calcagno, R., Fornero, E., & Rossi, M. C. (2009). The effect of house prices on household consumption in Italy. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 39(3), 284-300.‏
 6. Ceritoğlu, E. (2017). The effect of house price changes on cohort consumption in Turkey. Central Bank Review, 17(3), 99-110.
 7. Ebrahimi, M., Mamipour, S., & Movahedi, S. F. (2018). Investigating the asymmetric effects of real exchange rate fluctuations on private sector consumption in iran: the NARDL approach quarterly. Journal of Economic Research and Policy, 26 (87), 309-345 (In Persian).
 8. Ebrahimi Nia, S., Afshani, S. A. R., & Rouhani, A. (2018). From pedestrian consumption to longing for exploration, exploration of social contexts, formation of eyes and all eyes in shopping and consumption among women in Mashhad. Applied Sociology, 29 (4), 123-146 (In Persian).
 9. Emami, K., & Darbani, S. (2011). Factors affecting the consumption expenditures of non-durable goods in the Iranian economy. Journal of Economic Modeling, 5(14), 91-110 (In Persian).
 10. Gapinski, J. H. (1982). Macroeconomic theory: Statics, dynamics, and policy. McGraw-Hill College.
 11. Ghaderi, J., & Izadi, B. (2016). Investigating the effect of economic and social factors on housing prices in Iran (2012-2013). Urban Economics Quarterly, 1(1), 93-73 (In Persian).
 12. Ghaffari, F., & Oveysi Ferdoii, T. (2012). Estimation of housing demand function using Hedanik price model (Case study of Qom city). Journal of Applied Economics, 3(11), 49-70 (In Persian).
 13. Gholizadeh, A. A., & Khaksar, M. (2017). The Effect of head of household income and education on housing occupation in urban areas of iran. Iranian Journal of Applied Economics Studies, 6(22), 211-230 (In Persian).
 14. Hamilton, D. B. (1987). Institutional economics and consumption. Journal of Economic Issues, 21(4), 1531-1554.
 15. Hassan Shahi, M. (2019). Experimental test of brown, Dosenbury, Hunter and Taylor, Jackson-Smith, Kuznets and Friedman consumption theory in iran. Journal of Macroeconomics, 14(27). 65-88 (In Persian).
 16. Cheng, H. J., Wang, N. Y., Peng, C. W., & Huang, C. J. (2020). Will the housing wealth effect compensate the macro-economy? Evidence from Taiwan’s domestic consumption. International Journal of Strategic Property Management, 24(3), 197-214.
 17. Iyke, B. N., & Ho, S. Y. (2017). The real exchange rate, the Ghanaian trade balance, and the J-curve. Journal of African Business, 18(3), 380-392.
 18. Izadkhasti, H., Arab Mazar, A., & Ahmadi, Kh. (2019). Analysis of macroeconomic factors affecting the housing affordability index in urban areas of Iran: with emphasis on the role of government. Scientific Quarterly of Applied Economic Studies of Iran, 29, 41-71 (In Persian).
 19. Keshtkaran, najmeh, Behboodi, Davood, panahi, Hossein (2020). Asymmetric Effects, of monetary policy on the Iranian Housing Market: the DSGE approach, journal of applied economic theories, 7(4), 195-218 (In Persian).
 20. Leibenstein, H. (1950). Bandwagon, snob, and Veblen effects in the theory of consumers' demand. The quarterly journal of economics, 64(2), 183-207.
 21. Liu, G., & Chang, X. (2021). The Impact of Rising Housing Rent on Residents’ Consumption and Its Underlying Mechanism: Empirical Evidence from China. SAGE Open, 11(2), 21582440211015709.
 22. Liu, L., Wang, Q., & Zhang, A. (2019). The impact of housing price on non-housing consumption of the Chinese households: A general equilibrium analysis. The North American Journal of Economics and Finance, 49, 152-164.
 23. Mashhadi Ahmadi, M. (2013). Examining the foundations of institutional consumption theory: a look at Veblen's thoughts. Bi-Quarterly Journal of Economic Studies and Policies, 23, 157-186 (In Persian).
 24. Mankiw, G. (2004). Macroeconomics. Translated by Hamid Reza Baradaran Shoraka and Ali Parsaian, Allameh Tabatabai University Press, Tehran (In Persian).
 25. Monjazeb, M. R., & Alimardani, M. (2020). Investigating the impact of inflation expectations on consumption in iran: comparative versus rational expectations (Kalman filter approach). Quantitative Economics Quarterly, 18(2), 27-42 (In Persian).
 26. Nadiri, M., & Mohammadi, T. (2011). Investigating the effect of institutional structures on economic growth with GMM method Dynamic panel data. Journal of Economic Modeling, 5 (15), 1-24 (In Persian).
 27. Ofwona, A. C. (2013). An estimation of the consumption function for Kenya using Keynes' Absolute Income Hypothesis for the period 1992-2011. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 4(1), 103-105.
 28. Shakeri, A. (2013). Theories and Policies of Macroeconomics (Vol. II). Tehran: Rafi Publications (In Persian).
 29. Roshan, R. (2018). Comparison of consumption habits of Iranian urban and rural households for food and non-food goods: theoretical approach and Euler equations. Iranian Journal of Applied Economic Studies, 26, 51-69 (In Persian).
 30. Soleimian, S., Karimi, E., Babaei, N., & Ahmadi, Sh. (2019). Factors affecting rental of residential units using hedanik price model (case study: Javanrood city). 7th National Conference on Business Management and 5th Conference between International Accounting and Resistance Economics, Tehran (In Persian).
 31. Tafreshi, M. (2010). Investigating the impact of housingon consumption and investment in iran's economy. Master Thesis, University of Tehran (In Persian).
 32. Vančová, T., & Střelec, L. (2020). Consumption Function in the Context of Cultural Affinity Zones. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(4), 797-806.
 33. ‏Veblen, T. (2004). Prosperous class theory. Translation of Farhang Ershad, Tehran: Ney Publishing (In Persian)